Обществени консултации

Правила за плаване по река Дунав

Международният режим за корабоплаване по река Дунав е уреден в Конвенцията за режима на корабоплаване по Дунава, подписана в Белград на 18 август 1948 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 1949 г.). На основание чл. 5 от конвенцията е учредена Дунавската комисия, в чиято компетентност съгласно чл. 8, буква „f” от конвенцията е установяване на единна система за навигационна уредба по цялото плавателно течение на река Дунав, отчитайки  специфичните условия на отделните участъци, основните правила за плаване по река Дунав и основните положения на пилотажната служба.

С постановление на 90-та сесия на Дунавската комисия, прието на 29 юни 2018 г. във връзка с т. 5 от дневния ред „Навигационни въпроси“, както и Доклад (ДК/СЕС/ 90/7) относно резултатите на заседанието на работната група по техническите въпроси (17-20 април 2018 г.) е приета актуализирана редакция на Основните положения за плаване по Дунава (ДК/СЕС/90/8), като се препоръчва на държавите, страни по конвенцията, да прилагат новите правила, считано от 1 юли 2019 г.

В тази връзка с член единствен от представения проект на Постановление на Министерския съвет се предлага да бъдат приети Правила за плаване по река Дунав, съответстващи на новата редакция на Основните положения за плаване по Дунава. С проекта на постановление се предвижда отмяна на действащите Правила за плаване по река Дунав, приети с Постановление № 82 на Министерския съвет от 5 април 2013 г. (обн. ДВ, бр. 35 от 2013 г.), съответстващи на Основните положения за плаване по Дунав, приети на 75-та сесия на Дунавската комисия.

С предложения проект се цели повишаване на безопасността (предотвратяване на аварии в корабоплаването) и подобряване на условията за плаване по река Дунав.

В чл. 1.01 на Правилата за плаване по река Дунав се съдържат дефиниции на понятията: „кораб за спорт или развлечение“, „кораб-бункеровчик“, „устройство АИС за вътрешно корабоплаване“, „система LNG“, „зона за бункероване“, „втечнен природен газ (LNG)“, „бункеровъчна станция“, „корабен оператор“.

В сравнение с действащите правила, в новите са актуализирани  разпоредбите  относно радиообмена в чл. 4.05 – чл. 4.06, правилата относно автоматичната идентификационна система за вътрешното корабоплаване в чл. 4.07 и правилата относно преминаване през шлюзове в чл. 6.28.

С проекта се регламентират  задължения на екипажа при снабдяване на кораба с гориво, смазочни материали и втечнен природен газ, като се разширява обхватът на забраната за изливане или изхвърляне на отпадъци. Въвеждат се правила за безопасност на борда на корабите, използващи втечнен природен газ като гориво (чл. 8.03), задължение за бдителност при бункероване, събиране, предаване и приемане на отпадъци свързани с товара (чл. 10.07 - 10.08), задължение за поддържане на повишено внимание при бункеровка с втечнен природен газ (чл. 10.10).

Проектът на постановление включва актуализирани приложения към правилата, които са допълнени с ново приложение № 11 „Бункеровъчен контролен лист“.

Проектът на Постановление на Министерския съвет е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.

Предложеният проект на постановление няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което се представя финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите, съгласно Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от УПМСНА.

С проекта на постановление не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с правото на Европейския съюз.

Лице за контакти
Елеонора Караколева,
Младши експерт,
Дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването”,
ИА „Морска администрация”
Телефон: 0700 10 145
Е-mail: Eleonora.Karakoleva@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 14.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари