Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена с

 С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27 август 2009 година за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка се въвеждат изискванията на Директива 2010/47/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства.

Също така са предвидени текстове, които уреждат процедурата по съхраняване на табелите с регистрационните номера и документите за регистрация на превозните средства, спрени от движение на основание чл. 106а, ал. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози, както и редът за връщането им на собствениците при отпадане на основанието за прилагане на принудителната мярка.

Лице за контакти:

Румен Таслаков

Началник на отдел "Административно-наказателна дейност",

ГД "Контролна дейност - ДАИ"

Тел.: 02/930 88 52

E-mail: rtaslakov@rta.government.bg


Дата на откриване: 30.1.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.2.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари