Обществени консултации

Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България

Промените в Наредбата са свързани с въвеждане на изискванията на Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ L 49/33, от 2011 г.). Целта на тази директива е да се направят изменения за подобряване на Директива 2002/59/ЕО, включително: изменение на чл. 12, ал. 1, б. „б” относно веществата, посочени в приложение I към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 (MARPOL 73/78); изменение на приложение II (изисквания, приложими за оборудване на борда), и изменение на приложение IV (мерки на разположение на държавите-членки в случай на застрашаване на морската безопасност и защита на околната среда). Директивата има за цел да гарантира, че държавите-членки ефективно и последователно изпълняват задълженията си като държави на знамето, да повиши безопасността и предотврати замърсяването от кораби, плаващи под знамето на държава-членка. Директивата се прилага спрямо администрацията на държавата, под чието знаме плава корабът. В съответствие с разпоредбата на чл. 2 на Директива 2011/15/ЕС Република България следва да приеме в националното си законодателство разпоредби, необходими за постигане на съответствие с директивата, не по-късно от 12 месеца след датата на нейното влизане в сила, без да се изменя датата на транспониране, предвидена в чл. 2, ал. 1 от Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на риболовните кораби. Тази дата за Република България е 15 март 2012 г.

 Отмяната на Резолюция на Комитета по морска безопасност MSC.150(77) на Международната морска организация (ИМО) и нейната замяна с Резолюция MSC.286(86) на ИМО, считано от 1 юли 2009 г. наложи актуализацията на гореупоменатия чл. 12 от Директива 2002/59/ЕО.
 
Изискванията относно системите за автоматична идентификация (Automatic Identification System - AIS) и системите за записване на данните от плаването (Voyage Data Recorder - VDR) следва да бъдат осъвременени в съответствие с измененията, направени в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1 ноември 1974 г, както е изменена с протокола от 1978 г. (SOLAS 74/78),  които отчитат и разработването на опростени устройства VDR, одобрени от ИМО. Обхватът на случаите на освобождаване от изискванията във връзка с превоза, извършван от малки пътнически кораби на кратки разстояния, също следва допълнително да се прецизира и да се адаптира за съответните пътувания. Системите за автоматична идентификация, посочени в SOLAS, осигуряват подобряването на възможностите за контрол на корабите и увеличават тяхната безопасност в случай на плаване на кратки разстояния. Във връзка с големия брой сблъсквания с участието на риболовни кораби, които не са били забелязани от търговски кораби или които не са забелязали търговските кораби в близост до тях, обхватът на тази мярка се разширява така, че да обхване риболовни кораби с дължина над 15 метра.
 
Пътническите кораби, независимо от размерите им, и всички кораби с бруто тонаж равен или надвишаващ 300 бруто тона, които извършват международно плаване и посещават пристанище на Република България, трябва да имат монтирани на борда системи за система AIS в съответствие с техническите стандарти и стандартите за работа, разписани в глава V на SOLAS 74/78.
 
Пътническите кораби, независимо от размерите им, и всички кораби с бруто тонаж равен или надвишаващ 300 бруто тона, които не извършват международно плаване и посещават българските морски пристанища, трябва да имат монтирани на борда системи AIS, които да се поддържат в експлоатация в съответствие с Правило 19.2.4 от глава V на SOLAS 74/78, освен в случаите, в които международни споразумения и правила не изискват защита на навигационната информация.
 
Пътническите кораби, независимо от размерите им, и всички кораби с брутен тонаж равен или надвишаващ 3 000 бруто тона, които извършват международно плаване и посещават пристанище на Република България, трябва да са оборудвани с VDR в съответствие с техническите стандарти и стандартите за работа, установени в глава V от SOLAS 74/78.
 
За товарни кораби, построени преди 1 юли 2002 г., VDR може да бъде опростено устройство за записване на данните от плаването (S-VDR), което е съобразено с техническите стандарти и стандартите за работа, разработени в съответствие с глава V от SOLAS 74/78.
 
 
Лице за контакти:
Илиана Борисова,
Старши експерт,
Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Тел. 02/ 930 09 13,
E-mail: iliana.borissova@marad.bg
 
 


Дата на откриване: 27.1.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.2.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари