Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление на Министерския съвет № 46 от 2010 г.

С настоящия проект на постановление на Министерския съвет се предлагат следните изменения и допълнения:

I.1. Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (МО, БА и СППМО), определени да заемат длъжности извън територията на страната, се командироват при условията и по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г..

Дейностите, свързани с изпълнението на програмите и/или проектите за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили са строго специфични и в значителна степен се различават от рутинните дейности, изпълнявани в международните щабове и организации. Поради тази причина, прилагането на конкурсния модел за подбор за заемане на длъжности, свързани с изпълнение на програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация не винаги позволява да се избере най-подходящият кандидат за заемане на съответната длъжност. В по-голямата си част, тези проекти и програми се реализират чрез международни договори и инициативи, в рамките на които възникват определени изисквания, налагащи да се създаде по-голяма оперативност гъвкавост при подбора на експертите, които да участват от българска страна. Такъв е случаят с реализацията на проекта за придобиване на многоцелеви самолет за нуждите на българските въоръжени сили. Изпълнението на някои от изискванията/критериите, предвидени в настоящата нормативна уредба, може да доведе до избор на служители, които не притежават необходимите потенциал за развитие и мотивация, което от своя страна е предпоставка за неизпълнение на поставените цели при заемане на длъжността и загуба на инвестираните от държавата средства. 

Констатираните проблеми не могат да се решат в рамките на съществуващата нормативна уредба, като за целта е необходима промяна в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), приет с ПМС № 46 от 2010 г., позволяваща чрез мотивирано предложение да се определят кандидати за назначаване на длъжности, свързани с изпълнение на най-важните програми и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, а именно приетите от Народното събрание по чл. 16, т.7а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или от Министерския съвет по чл. 22, ал.2, т.11а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 2. Разпоредбите на ППЗОВСРБ следва да се синхронизират и с разпоредбите на ЗОВСРБ (обнародвани ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) относно създадената нова структура Съвместно командване на специалните операции въз основа на бригада „Специални сили“.

II. В Устройствения правилник на Министерството на отбраната /УПМО/, приет с ПМС № 5 от 2014 г., се констатира наличие на допуснати технически грешки при подготовката на акта на Министерския съвет /ПМС № 11 от 2020 г. обн. в ДВ бр. 9 от 31.01.2020 / по отношение наименованието на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, числеността на дирекциите в специализираната администрация на министерството, в числеността на две от дирекциите в специализираната администрация – дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ и дирекция „Политика по въоръженията“, както и   относно създадената със ЗОВСРБ /обн. в ДВ бр. 42 от 2019 г./ нова структура в Българската армия - Съвместното командване на специалните операции. Това налага извършването на съответните изменения и допълнения в УПМО.

Към проекта на Постановлението на Министерския съвет е приложена финансова обосновка съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите.

За изпълнението на проекта на постановление не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

С проекта не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие. 


Дата на откриване: 19.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари