Обществени консултации

Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

От началото на 2019 г. е в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ) (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.), с който е отменен Законът за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). В чл. 53, ал. 3 на ЗХУ е предвидено, че правилата, нормите и нормативите (минималните стандарти) за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията по ал. 2, т. 1, 2 и 3 на същата разпоредба се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Действащият до момента на влизане в сила на ЗХУ нормативен акт, в чиито обхват са изискванията за проектиране, изпълнение и поддържане на достъпната архитектурна среда, е Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (Наредба № 4 от 2009 г.) (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г., изм., бр. 54 от 2011 г.). Същата е издадена на основание на отменената ал. 2 на чл. 169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 33 от отменения ЗИХУ. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за нормативните актове актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното отменяване на закона съобразно обсега на отменяването.

С оглед на изложеното Наредба № 4 от 2009 г. е загубила сила с отмяната на ал. 2 на чл. 169 от ЗУТ и на ЗИХУ. Това обстоятелство и необходимостта от актуализиране и подобряване на нормативните изисквания към достъпната среда в урбанизираната територия и сградите и съоръженията в съответствие със законовите разпоредби на ЗХУ и изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, налага изработването и издаването на изцяло нова наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 53, ал. 3 ЗХУ и във връзка с чл. 112, ал. 4, чл. 169, ал. 1, т. 4 и ал. 4 ЗУТ. Издаването на този подзаконов нормативен акт и осигуряването на правна сигурност обосновават необходимостта от изрична отмяна на Наредба № 4 от 2009 г.


Дата на откриване: 16.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 15.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 април 2020 г. 14:58:32 ч.
zamanov

Достъпен маршрут

Задравейте, 

въпросът ми е свързан с дефиницията за достъпен маршрут. 

При светофарно регулирани кръстовища се изисква заедно със зеления сигнал, да се осигури и звуков, който да сигнализира на незрящите, че могат да започнат пресичането. 

Необходимо ли е това при кръстовища, които не част от такъв достъпен маршрут? И ако достъпният маршрут ползва само една от пешеходните пътеки на дадено кръстовища, допуска ли се само пешеходните светофари само на тази пътека да бъдат оборудвани със звук. 

Как се насочват пресичащите, ако пътят има централен остров между двете посоки на движение и след острова посоката на пешеходната пътека значително се променя? 

 

13 април 2020 г. 15:28:36 ч.
vodazhieva

Сдружение Общност Мостове и НГИ Системата ни убива всички

Предлагаме следните конкретни текстове:

 

Чл. 1, ал. 3 да се промени така:

 

(3) Елементите на достъпната среда в урбанизираните територии, сградите и съоръженията се проектират и изпълняват в съответствие с изискванията на тази наредба като се комбинират в зависимост от конкретните условия така, че да се осигури универсален дизайн на средата без да се налага нейно допълнително адаптиране с оглед свободното й ползване в максимална степен от цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност и сензорни затруднения.

Мотиви: хората със сензорни затруднения също изпитват трудности поради недостъпността на средата и затова е необходимо изрично да бъдат добавени 

Чл. 2, ал. 1 да се промени така:

Чл. 2. (1)  1. Нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение, определени в чл.53, ал.2, т.3 от ЗХУ се изграждат в съответствие с изискванията за достъпност на наредбата.

2. Съществуващи елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, определени в чл. 53, ал. 2, т. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и съществуващи сгради и съоръжения за обществено обслужване, определени в чл. 53, ал. 2, т. 2 от ЗХУ, както и нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение, определени в чл.53, ал.2, т.3 от ЗХУ, се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност на наредбата при извършване на техни реконструкции, основни обновявания, основни ремонти, преустройства, промени на предназначение, пристроявания и надстроявания.

Чл. 4, ал. 3 да се промени така:

(3) При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите в експертните съвети на одобряващите администрации задължително се канят да участват и представители на национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с увреждания

Да се добави нова ал. 4 към чл. 4:

(4) Не се въвеждат в експлоатация строежи, които не отговарят на изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, и изискванията за безопасност на строежите при отчитане влиянието на географските, климатичните и сеизмичните въздействия в съответствие с изискванията по ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3. В държавните приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежите могат да участват и представители на национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с увреждания

Забележка към чл. 2 ал. 4

(4) За съществуващи елементи на достъпната среда по чл. 53, ал. 2, т. 1 от ЗХУ и по чл. 53, ал. 2, т. 2 от ЗХУ, оценката за достъпност се извършва и преди техни текущи ремонти с оглед предприемане на необходимите мерки за спазване на ЗХУ и разработване на програмите по чл. 53, ал. 5, т. 1 и чл. 63, т. 1 от ЗХУ за постигане на максимално съответствие с изискванията на тази наредба.

Тук настояваме да се конкретизира – как точно ще бъде извършена оценката, кой ще извършва контрол, какво следва ако оценката за достъпност установи несъответствия. В противен случай се обезмисля съществуването на тази разпоредба.

Освен това настояваме да бъдат предприети изменения в ЗУТ във връзка с осъществявания контрол върху достъпността на средата, въвеждането на по-строги мерки при несъответствия и персонална отговорност. Това е наложително с оглед на изпълнението на наредбата, респективно разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН.

 

С уважение,

НГИ СИСТЕМАТА НИ УБИВА ВСИЧКИ

Сдружение ОБЩНОСТ МОСТОВЕ

гр. София

13.04.2020 г.