Обществени консултации

проект на Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 – дневен срок, считано от 12.03.2020г., от публикуване на настоящото обявление на Портала за обществени консултации, на официалната интернет страницата на община Ямбол, Община Ямбол приема предложения и становища относно проекта на Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол на e–mail: yambol@yambol.bg или в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7. Мотиви за определяне на 30-дневен срок за предложения и становища: ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник",т.е. от 2 юли 2019г. , с изключение на § 2, ал. 1 и 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила. На 28.02.2020г., на интернет страницата на община Ямбол е публикувано Обявление с рег.№0094 и е поставен на вниманието на обществеността проект на Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол. Вследствие на постъпили предложения, проекта на наредбата е изменен. Заложените правила в чл.26, ал.2-5 от ЗНА налагат публикуване на новия проект на наредбата и определянето на нов по-дълъг срок, с цел да се даде възможност на заинтересованите лица да упражнят правото си на участие в производството по подготовка на актове, засягащи техните законни интереси.


Дата на откриване: 12.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Ямбол
Дата на приключване: 11.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари