Обществени консултации

НАРЕДБА № 6 за компетентност на морските лица в Република България

При изработване на проекта на Наредба за компетентност на морските лица, работната група изцяло се е съобразила с изискванията, заложени в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW) на Международната морска организация, както и на промените в посочената конвенция, които влязоха в сила на 01.01.2012 г.

Изготвянето на проект за нова Наредба за компетентност на морските лица и отмяната на сега действащата Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, се налага с оглед многобройните промени, които трябва да претърпи материята, уреждаща изискванията, свързани с:
-          компетентността на морските лица; видовете правоспособности и длъжностите, които могат да се заемат с тези правоспособности; придобиването на правоспособност, поддържане на квалификацията, специалната и допълнителната подготовка; условията и реда за освидетелстване и регистрация на морските лица, с цел повишаване безопасността и здравето при работа; опазването на морската и речната среда и имущество на море и река;
-          учебните заведения и центровете за професионална квалификация, извършващи подготовка и обучение по морски и речни специалности; достигането на нормите за подготовка и компетентност на морските лица, по отношение на учебните програми, наличието и прилагането на система за управление на качеството на учебния процес, материалната база, квалификацията на преподавателите, инструкторите и оценителите и учебната практика.
 
Приемането на нова наредба се предпоставя и от измененията в действащото международното законодателство и приемането на ново такова, регламентиращо посочената сфера, в това число: измененията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW), международноправните актове, приети от Международната морска организация, както и правото на Европейския съюз.
 
В тази връзка проектът за нова наредба въвежда редица промени в материята, уреждаща изискванията за придобиване на правоспособност, комплектоването на корабите с екипаж, корабните длъжности и правоспособности. Променени са наименованията на голяма част от длъжностите с цел унифицирането им с наименованията, посочени в Националния класификатор за професиите и длъжностите.
 
Проектът предвижда и промяната в правоспособността „Водач на кораб до 20 БТ” в правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ”. Същата се налага с оглед динамиката в съвременното малотонажно корабостроене, което търпи сериозно развитие през последните 10 – 15 години. Това оказва сериозно влияние, както на частния крайбрежен риболовен флот, така и на съдовете за спорт и развлечение. През 2007 година бяха въведени нови правоспособности, които обаче не можаха да изпълнят предназначението си изцяло. Правоспособността „Капитан на съд за спорт и развлечение до 300 БТ” не отчете нито реалните мощности на силовите установки на съдовете, които се използват, нито бе съобразена с бруто тонажа на наличните плавателни съдове. В резултат на това много лица, занимаващи се с риболов и/или спортуващи на съдове с големина от 25-30 БТ, каквито са повечето ветроходни яхти и риболовни кораби по нашето крайбрежие, бяха поставени пред дилемата да стартират скъпоструваща и продължителна квалификация или да продължат дейността си като са в нарушение на действащото законодателство. Този проблем принуди Изпълнителна агенция „Морска Администрация” да търси коригиращи решения за определен кръг морски лица, чиито поминък бе пряко засегнат. С оглед горното, работната група предлага изменения в правоспособностите, които отчитат реалните обстоятелства, свързани с необходимите теоретични и практически знания за съответния тип плавателни средства, правейки по-плавен прехода между отделните правоспособности, а именно премахване на районите на плаване и максималната мощност на силовата уредба при правоспособността „Шкипер на съд за спорт и развлечение до 300 БТ” и увеличаване на бруто тонажа от 20 на 40 при запазване на останалите ограничения за правоспособността „Водач на кораб до 20 БТ на море”.
 
Отново с посочената цел са въведени по–високи изисквания при подготовката на морските лица – професионалното им образование, обучение и квалификация; учебно – материалната база на морските и речни учебни заведения и центрове и редът за провеждане на изпити. Завишени са изискванията във връзка с одобряването от страна на Изпълнителна агенция „Морска администрация” на курсове за придобиване на квалификация. Въвежда се санкция за учебните заведения и центрове, които допускат системни нарушения по отношение реда за провеждане на одобрени курсове и програми, а именно: отнема им се правото да провеждат курсове за срок от 6 (шест) месеца.
 
Предложени са изцяло нови правила, уреждащи реда за провеждане на изпити. Предвидено е изпитите да се провеждат в специално оборудвани зали на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, устно или на компютърни станции, свързани с информационна система за провеждане на изпити, съдържаща изпитни въпроси и задачи, специализирани компютърни програми и тренажори. Залите за провеждане на изпити трябва да са снабдени със система за аудио и видео наблюдение като целта е повишаване на контрола при провеждане на изпитите за получаване на правоспособност и заемане на длъжност на борда на кораба.
По отношение структурата си, проектът на нова Наредба за компетентност на морските лица не се отличава от досега действащата Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България. Наредбата съдържа 118 (сто и осемнадесет) члена, разделени в 11 (единадесет) глави, както следва:
- Глава първа „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”;
- Глава втора „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ И ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ”, включваща: Раздел I „Изисквания за придобиване на правоспособност”; Раздел II „Плавателен стаж”; Раздел III „Здравословна годност”;
- Глава трета „КОМПЛЕКТОВАНЕ НА КОРАБИТЕ С ЕКИПАЖ. КОРАБНИ ДЛЪЖНОСТИ И ПРАВОСПОСОБНОСТИ”, включваща: : Раздел I „Комплектоване на корабите с екипаж”; Раздел II „Длъжности, съгласно Националния класификатор за професиите и длъжностите, в корабоплаването, за които се изисква правоспособност”; Раздел III „Видове правоспособности в корабоплаването”;
- Глава четвърта „УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ПРАВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ В МОРСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ”, включваща: Раздел I „Условия за придобиване на правоспособности”; Раздел II „Права за заемане на длъжности, за които се изисква правоспособност”;
- Глава пета „УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ПРАВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА”, включваща: Раздел I „Условия за придобиване на правоспособности за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Европа”; Раздел II „Права за заемане на длъжности в корабоплаването по вътрешните водни пътища на Европа”;
- Глава шест „ПОДГОТОВКА НА МОРСКИТЕ ЛИЦА”, включваща: Раздел I „Професионално образование, обучение и квалификация на морските лица”; Раздел II „Учебно-материална база на морските и речните учебни заведения и центрове”; Раздел III „Ред за провеждане на изпити”;
- Глава седма „РЕГИСТРАЦИЯ НА МОРСКИ ЛИЦА И СВИДЕТЕЛСТВА”;
- Глава осма: „ИЗДАВАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ. ИЗДАВАНЕ НА ПОТВЪРЖДЕНИЯ И НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СПЕЦИАЛНА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА МОРСКИТЕ ЛИЦА”;
- Глава девета „ПРИЗНАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ЗА ПРЕМИНАТА ДОПЪЛНИТЕЛНА И СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА, ИЗДАДЕНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДРУГА ДЪРЖАВА. ПРОВЕРКА ЗА АВТЕНТИЧНОСТ НА БЪЛГАРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ”, включваща: Раздел I „Признаване на свидетелства за работа на море”; Раздел II „Признаване на свидетелства за работа по вътрешни водни пътища”; Раздел III „Проверка за автентичност на български свидетелства за правоспособност”
- Глава десета „ВАХТЕНА СЛУЖБА”;
- Глава единадесета „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ”;
- Допълнителни разпоредби;
- Преходни и заключителни разпоредби.
 
Параграф 12 (дванадесети) от Преходните и заключителни разпоредби на проекта за наредба съдържа правило, съгласно което лица, придобили правоспособност „Водач на кораб до 20 БТ”, съгласно чл. 34, т. 5 от сега действащата Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, запазват придобитата правоспособност като същата се приравнява на „Водач на кораб до 40 БТ”, съгласно чл. 33, т. 5 от проекта за нова Наредба за компетентност на морските лица.
 
В параграф 13 (тринадесети) от Преходните и заключителни разпоредби на проекта за наредба е предвиден 6 (шест) месечен срок, в който лица, придобили право за организиране на курсове за специална и допълнителна подготовка, по реда на чл. 61 и сл. от сега действащата Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, могат да подават заявление за организиране на курсове в съответствие с чл. 59 и сл. от проекта за нова наредба.
Предвидено е Раздел III „Ред за провеждане на изпити” на глава шеста „Подготовка на морските лица”, да влезе в сила от 01.09.2012 г., а дотогава да се прилага Раздел ІІІ – „Ред за провеждане на изпити” на Глава шеста „Подготовка на морските лица” от сега действащата Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България. Това се налага с оглед осигуряването на новия ред за провеждане на изпити – оборудване на изпитните зали с компютърната техника; изграждането на системата за аудио и видеонаблюдение; съставяне на необходимата база данни от изпитни въпроси, които да се интегрират в информационната система за провеждане на изпити на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.


Дата на откриване: 25.1.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 7.2.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари