Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (Наредба № 1)

 

От издаването на Наредба № 1 досега са направени редица промени в Закона за гражданско въздухоплаване (ЗГВ) и в регламентите на Европейския съюз, уреждащи правоспособността на авиационният персонал, както и беше прието Решение на Министерския съвет № 704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на административното обслужване (РМС № 704/2018), конкретно за намаляване на административната тежест.

Предлагам изменение и допълнение на Наредба № 1, за да приведем националната нормативна база относно свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал в съответствие с действащите регламенти на Европейския съюз и ЗГВ, както и за да изпълним т. 323 от Приложение № 2 от РМС 704/2018 г. Посочената точка предвижда от наредбата да отпадане изискването за представяне на копие от лична карта, в наредбата да се регламентира служебна проверка на обстоятелствата за образование, завършено обучение, издържан изпит и правоспособност и др., издадени в Република България, както и да се предвиди възможност за заявяване на услугата, ако плащането е извършено по електронен път, като след изискването за представяне на документ за внесена такса се добави „освен ако същата е платена по електронен път“ или друг равнозначен израз.

След приемането на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване, текстовете, регламентиращи свидетелствата на екипажите на въздухоплавателни средства, бяха отменени през годините.

През 2015 г. беше приет Регламент (ЕС) 2015/340 на Комисията от 20 февруари 2015 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка със свидетелствата за правоспособност и други свидетелства и сертификати на ръководители на полети съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията, който се прилага от началото на 2017 г.

През 2017 г. беше приет и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 г. за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент (ЕС) № 677/2011, който регламентира работата и на инженерно-техническия състав, който поддържа техническите средствата за обслужване на въздушното движение, който се прилага от началото на 2020 г.

Основните промени, които се предлагат в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 са продиктувани основно от приемането на двата регламента: Регламент (ЕС) 2015/340  и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, както и в изпълнение на РМС № 704/2018.

            Причина за изменението и допълнението на Наредба № 1 е начало на прилагането на Регламент (ЕС) 2015/340 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, вкл. и отразяване на направените до сега редица промени в Закона за гражданско въздухоплаване (ЗГВ) и в регламентите на Европейския съюз, уреждащи правоспособността на авиационният персонал.

            Целта на изменението и допълнението на Наредба № 1 е да приведем националната нормативна база относно свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал в съответствие с действащите регламенти на Европейския съюз и ЗГВ, и да намалим административната тежест на лицата.

  Изменението и допълнението на Наредба № 1 няма да окаже пряко и/или косвено въздействие  върху държавния бюджет.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредбата заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с тях и да представят писмени предложения или становища по проекта на нормативен акт в 30-дневен срок от публикуването.

 

Лице за контакт:
Милан Маринов
главен инспектор,

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация“
тел. 02/9371062
email: mmarinov@caa.bg


Дата на откриване: 28.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари