Обществени консултации

Проект на Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие

Наредбата за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие се издава на основание чл. 22, ал. 8, във връзка с  чл. 22, ал. 2, т. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Държавният образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване определя единните минимални и задължителни правила и норми към архитектурната и работната среда, необходима за ефективно протичане на образователния процес в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Наредбата за физическата среда се придържа основно към действащите изисквания, съдържащи се в Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

При създаването на Наредбата са взети под внимание и нормативните актове, касаещи здравните изисквания към институциите в системата на предучилищното и училищното образование, изискванията за достъпна среда, противопожарните изисквания, както и множество правила, отнасящи се до различни аспекти на физическата среда.

С издаването на Наредбата ще бъдат регулирани обществено значими отношения и дейности, свързани с развитие на предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 24.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 март 2020 г. 12:07:57 ч.
pchanev

параграф 2 от проекта на наредба

С § 2, ал. 1 от проекта се предвижда "За заварените към влизане в сила на тази наредба процедури по откриване, преобразуване и промяна на детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитите се прилагат изискванията към физическата среда, действащи до влизането в сила на тази наредба.". 

Така предложения текст е доста неясен, относно практическото му прилагане, предвид, че същият се отнася единствено до "процедури" а не съществуващи положения.

Още повече, че с ал. 2 изрично е указано, че детските градини и училища по ал. 1, след откриването, преобразуването или промяната си, привеждат физическата си среда в съответствие с изискванията на тази наредба при условията и по реда на § 1, а именно в срок до 10 години от влизането в сила на наредбата.

Предвид гореизложеното, разпоредбите придобиват и друга особеност, съгласно предвидения § 3, където се предвижда "За детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностното развитие, чиито сгради не са проектирани и изградени със съответното предназначение или чиито сгради са недвижима културна ценност се допускат отклонения от изискванията на тази наредба след разрешение на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването, съгласувано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а за сгради недвижима културна ценност и с Министерство на културата."

Предвиждането на разрешение издавано във връзка с неприлагане на изискванията на наредбата, създава нова административна дейност/услуга предоставяна от държавните органи, като в проекта не са посочени никакви изисквания свързани с даването на подобен род разрешение.

В мотивите към проекта, няма идентифицирана подобна административна услуга "разрешение на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването, съгласувано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а за сгради недвижима културна ценност и с Министъра на културата".

въвеждането на изисквания, свързани с разрешителна дейност от страна на административните органи, каквито са министрите, следва да бъде мотивирано и посочено въз основа на какви изисквания и критерии, ще бъде извършена преценката за издаването или неиздаването на такъв вид разрешение.

Иначе, хипотетично, следва всички заинтересовани страни, да подадат искане за такъв вид разрешение по ред, който не е установен и да получат разрешение с което да не изпълнят изискванията на наредбата, което прави нейното прилагане напълно безмислено.

Това следва да бъде приложено за всяко същствуващо преди влизането в сила на наредбата детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитите, които не са в процедура по откриване, преобразуване и промяна, тъй като същите са изпълнили изискванията на действащите и към момента нормативни изисквания за тяхното функциониране.

25 март 2020 г. 09:45:33 ч.
FZNDFOC

Становище на фондация "За нашите деца" - част 1

Фондация „За нашите деца“ приветства разработването на проект на Наредба за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие, която регламентира и последния държавен образователен стандарт по Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Въвеждането на единни минимални и задължителни правила и норми към архитектурната и работната среда е стъпка в правилната посока, която следва да гарантира ефективен образователен процес в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и създаването на нова, модерна и отговаряща на потребностите на съвременните деца среда.

Общи коментари

Подкрепяме нововъведението със създаването на природен кът (с включени опитни полета) на открито или закрито в детската градина като пространство за учене, игра и експериментиране с природни материали. Според нас, при предоставянето на грижи и образование в ранна детска възраст, от решаващо значение е осигуряването на условия за свободна игра в среда, която подкрепя самостоятелността и независимостта на децата, в която чрез преки наблюдения и преживявания да учат, да откриват света и да увеличават интереса към ученето. Детските заведения следва да предлагат безопасна, грижовна и насърчаваща среда и да осигуряват социално, културно и физическо пространство с редица възможности за развитие на потенциала на децата.[1]

Обръщаме внимание и на необходимостта от изграждане на среда за взаимодействие с родителите и развиването на партньорства с тях, за разбиране на ролята, отговорността и дейностите по сътрудничество за всички участници в ранното образование и грижи. За да се превърне участието на родителите в реалност, услугите за образование и грижи в ранна детска възраст следва да бъдат разработени в партньорство със семействата и да се основават на доверие и взаимно уважение.[2]

Бихме искали да насочим вниманието и към необходимостта от финализиране и приемане на Стандарти за ранно детско развитие, съгласно ЗПУО, при разширяване на заложената целева група и обвързването им не само с постъпването на детето в яслена група в детска градина, а да обхващат времевия период от раждането до 3 годишна възраст.

 

 

[1] Препоръка на Съвета на ЕС от 22 май, 2019 г. за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст

[2] Пак там

 

25 март 2020 г. 09:46:28 ч.
FZNDFOC

Становище на фондация "За нашите деца" - част 2

Конкретни предложения

С цел обхващане на всички аспекти на физическата среда за децата, предлагаме в проекта на Наредба, в чл. 13, ал. 8 и чл. 39, ал. 2 и/ли в Приложение 8, които се отнасят към зоните за обучение по Безопасност на движението по пътищата, да бъде включена и възможността за обособяване на паркинг за немоторни превозни средства (колело, скейтборд, тротинетка). Атрактивният дизайн, наред с насърчителни рисунки и надписи за ползата от незамърсяващите средства за придвижване, както и изразената благодарност към децата, които ги използват, са условие за изграждане на позитивно отношение към опазването на околната среда. Допълнително предлагаме самото обучение по безопасност на движението и обособените зони да създават условия и заниманията да включват модули, които да формират умения в децата не само в ролята им на пешеходци, но и на водачи на такива средства.

Предлагаме да се предвиди и оборудване на детските градини с кошове за разделно събиране на отпадъци, предвид ранната възраст на децата и формирането на навиците. Допълнително, с цел ограничаване използването на пластмасови изделия, предлагаме да се забрани ползването на еднократни съдове и прибори – чинии, чаши, лъжички и др., т.е. децата да не свикват с тяхната употреба, а да се използват пособия, алтернативни на пластмасата.

Прави впечатление широкото представяне на примерни модели на разпределение на физическата среда в детските градини, училищата и центровете, и със съответните специализирани кабинети, но без да е предвидено участие на самите деца в дизайна и планирането на промените, които биха възникнали в резултат от приемането на Наредбата. В тази връзка предлагаме да се предвиди включването на децата като ключов участник в обсъждането на промените и модернизирането на физическата среда, в която те играят, учат и израстват като личности. Това би било реално прилагане на един от основните принципи в Конвенцията на ООН за правата на децата - правото им на мнение и участие по въпроси, които ги засягат пряко, както и отлична основа за разработване и прилагане на последователни политики, със съответното финансово обезпечаване, които гарантират възможността децата да бъдат активни и да изразяват мнение по въпроси, които ги засягат.

Вече 28 години фондация „За Нашите Деца“ поддържа широка палитра от качествени социални услуги за деца в ранна възраст и техните семейства. Предоставяме семейна или близка до семейната алтернатива за най-малките деца в риск, построихме първата Детска къща в България, създаваме и развиваме иновативен Комплекс с различни услуги, които да подкрепят развитието на децата, прилагаме модели на работа със здравната и социалната системи, и не на последно място се застъпваме за адекватно финансиране на цялостна политика на изпълнителната и законодателната власт за спазване на правата на децата. От създаването си до този момент сме подкрепили над 14 000 деца и семейства, а само през миналата година те са над 1 400.