Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

Проектът на Постановление на Министерския съвет предвижда изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерски съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г., изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 32 и 71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 22 от 2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г., бр. 34 и 92 от 2008 г., бр. 28 от 2010 г., изм. и доп. бр. 20 и 107 от 2011 г.).

1. В основната си част измененията са в изпълнение на разпоредбите на Многостранното споразумение за пътните такси от 12 февруари 1981 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 1999 г.). В тази връзка предложените размери на осреднените таксови единици са определени в съответствие с посочените изисквания. За целта през месеците юни и ноември на 2011 г. в централата на Евроконтрол са проведени изискваните ежегодни многостранни консултации с ползвателите на въздушното пространство относно размера на таксата за прелитане на Република България за 2012 г. и двустранна консултативна среща през м. октомври 2011 г. Таксовата единица се определя на основа на прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените единици, генерирани в обслужваното въздушно пространство на Република България и разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на аеронавигационните такси при прелитане. За първи път в разходната база прелитане е включена разходната база на националния надзорен орган по чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване. Същата е изготвена на основание Регламент 550/2004 на Европейския парламент и Съвета.
В резултат на консултациите на проведената сесия на 23 и 24 ноември 2011 г. на Разширения комитет за пътни такси на Евроконтрол е съгласувана и приета базовата таксова единица „прелитане” на Република България в размер на 36.56 евро. В този размер на националната таксова единица е включен и компонент, отразяващ разходите на Бюрото за събиране на таксите за аеронавигационно обслужване към Евроконтрол, в размер на 0.14 евро.
Съгласно изискванията на Регламент 1794/2006 националната разходна база се определя в национална валута, но с оглед на издаването на общи фактури за таксуване на аеронавигационното обслужване таксовите единици „прелитане” на всички страни-членки на Евроконтрол се преизчисляват в евро. За целта националната разходна база се преизчислява в евро, като съгласно Принципите и Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията на плащане на Евроконтрол се използва осредненият месечен кръстосан курс „купува” на еврото към българския лев, на Ройтерс, при затваряне за месец септември на текущата година (в случая за м. септември 2011 г.).
Базовата таксова единица за 2012 г. на България, определена от Разширения комитет на Евроконтрол, е обект на ежемесечно коригиране съгласно разпоредбите на чл. 7.2 от Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията за плащане. Предвид режима на валутен борд, установен със Закона за Българската народна банка, колебанието в таксовата единица „прелитане” в някои месеци се очаква да бъде около 2-3 евроцентa спрямо базовата й стойност.
Страните-членки на Евроконтрол решиха също така за 2012 г. лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане да бъде в размер на 11.57% на годишна база.
2. В текстовете на наредбата думите „национален контролен орган” се заменят с   „национален надзорен орган”, а думите „в зоната на летищата”заменят с „в зоните и районите на летищата”.
3. Предлагат сеиизменения и допълнения  с оглед хармонизирането на текстовете на чл. 18, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 по отношение на съдържанието на разходите за тези такси и възможностите, предвидени в Принципите на Евроконтрол[1] за установяване на разходната база и изчисляването на таксовите единици при прелитане. Съгласно чл. 2.5.7 от Принципите на Евроконтрол за установяване на разходната база и изчисляването на таксовите единици при прелитане, разходите за аеронавигационна информация могат или да бъдат отнасяни изцяло към разходната база прелитане, или да бъдат разпределяни между разходите за предоставяне на аеронавигационно обслужване при прелитане и за предоставяне на аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата. До момента, тъй като зоните и районите на летищата са традиционно проблемна зона от гледна точка на приходите и позовавайки се на тази разпоредба на Принципите на Евроконтрол, разходите за аеронавигационното информационно обслужване са отнасяни изцяло към разходната база „прелитане”.
Освен това, разходите за осигуряване на метеорологичното обслужване се разпределят между АНО при прелитане и АНО в зоната на летищата в съотношение около 75/25. Същевременно в елементите, изброявани в текста на чл. 18 отсъства метеорологично обслужване.
Разходите за предоставянето на аеронавигационна и метеорологична информация биха могли да бъдат елементи на разходната база и за двата вида такси, докато в сегашната редакция на наредбата е предвидено те да бъдат елемент само на таксите за АНО в зоните и районите на летищата. Това определено не съответства на действителното положение в момента и на текстовете в Принципите, които са водещи.
4. Предлага се разпоредбата  на чл. 21, ал. 2 да се прецизира като предложението не води до промени по същество и се прави с цел избягване на двусмислие или неправилно тълкуване.
5. В чл. 22 се създават нови ал. 2 и 3 във връзка с изменението на начина на финансиране на дейността на националния надзорен орган по чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване, във връзка с влизането в сила на чл. 16в, ал. ал. 8 – 12 от закона.
Във връзка с разпоредбите на Регламент 550/2004 г. на Европейския парламент и Съвета, изменен и допълнен с регламент 1191/2010 г. на Европейската комисия, Националният надзорен орган може да установи своя разходна база за дейностите по упражняването на надзор на предоставяното АНО при прелитане и в зоните и районите на летищата. През първия референтен период (2012 г. – 2014 г.) режимът на пълно възстановяване на разходите се заменя с режим на установени разходи по отношение на АНО при прелитане. Същият режим важи при определени условия и по отношение на АНО в зоните и районите на летищата, но за Република България тя е с опционен характер и няма да се прилага през първия референтен период. С оглед на задължителното й прилагане от 01.01.2015 г. предлагаме да се хармонизират практиките за финансиране на дейностите по надзор на АНО при прелитане и на АНО в зоните и районите на летищата, считано от 01.01.2012 г. Допълнителни аргументи в тази насока е и текстът на чл. 16в, ал. 11 от ЗГВ, както и обстоятелството, че разходите за надзор на АНО в зоните и районите на летищата представляват само 10% от общите установени разходи на Националния надзорен орган.

 


[1] Principles for Establishing the Cost-base for En route Charges and the Calculation of the Unit Rates (Doc. 11.60.01)

 


Дата на откриване: 18.1.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 31.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари