Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.

С проекта на постановление се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г.

Основната част от промените са свързани с прилагането на централизираната национална платформа при възлагане на поръчките. В тази връзка са прецизиране на правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Детайлизирана е събираната информация за осъществяване на мониторинг на обществените поръчки и за целите на изготвяне и изпращане на доклад до Европейската комисия.

С приемането на промени в ППЗОП се уреждат необходимите нормативни предпоставки за използване на централизираната електронна платформа при възлагане на обществени поръчки.

 

Отговорна администрация: Агенция по обществени поръчки
E-mail:p.dimitrova@aop.bg

 


Дата на откриване: 7.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 март 2020 г. 15:41:47 ч.
LubaHD

Проект за ИД на ППЗОП

02.03.2020

Здравейте,

Коментар 1-относно параграф 31 от Проекта, касаещ чл. 57 - създаване на нова ал. 3 - отваряне на ценовите оферти

В хода на  обучението за прилагане на ЦАИС се разбра, че след декриптиране на ценовите предложения се посочва само едно число. Това противоречи на изискването на ЗОП за "публичност и прозрачност" - чл. 2, ал. 1, т. 4 . Има тръжни процедури, в методиката на оценка на които участват повече от един ценови показатели - например, но не само при търг за инженеринг - участват  цена за проектиране и  цена за изпълнение на строителство, или в търг за строителство - текущ ремонт - ценовата оферта представлява таблица с единични цени, или в търг за строителство - съотношение между единични цени - около 20 бр. и т.н. 

От практиката по прилагане на ЦАИС след 01.01.2020 се вижда, че  в някои случаи се публикува сканирано копие на ценовата оферта. С това може да се реши посоченият по-горе проблем, но може да се създаде друг проблем. В съществуващите досега образци на ценови оферти, освен ценовите показатели,участващи в методиката за оценка, обикновено има и други ценови показатели /елементи на ценообразуване, в т.ч. % на печалба и др./, които не участват в методиката за оценка и в общия случай са  конфиденциална информация за участника.

Предложение:

  • или чрез ППЗОП императивно да се посочи, че в методиката за оценка възложителят може да посочи само един ценови показател, който единствено да се публикува в ЦАИС
  • или чрез ППЗОП императивно да се изисква от възложителя образецът му на ценовата оферта да се състои от два отделни документа - един, в който да се посочат единствено и само ценовите  показатели, които участват в методиката за оценка с уточнението, че сканираното копие само на този документ ще се публикува в ЦАИС, и втори документ, който да съдържа ценова информация, необходима на възложителя /елементи на ценообразуване, анализни цени и др./ , но без значение за методиката на оценка, с уточнението, че този втори документ няма да се публикува в ЦАИС.
  • или комбинация от горепосочените два варианта

 

Коментар 2 -  с отношение към чл. 111, ал. 10 и ал. 11 от ЗОП и чл. 69, т. 7 от ППЗОП - срок на гаранцията за изпълнение при обществена поръчка за строителство 

Напоследък съществува практика възложителите да изискват срокът на гаранцията за изпъленние да е след приключване на на най-дългия гаранционен срок съгласно Наредба № 2/2003 г. плюс резерв от например 30 к.дни, като размерът на гаранцията се редуцира във времето по начин, указан в договора за изпълнение. Чл. 111 ал. 11 от ЗОП позволява такъв подход.  При срок за изпълнение в строителството от около 3 г. и увеличените гаранционни срокове за съоръжения по магистрали /12 г., - 13 г. - ДВ бр. 89 от 12.11.209 г./  се оказва, че изискуемият срок на гаранцията за изпълнение става 13 г. -14 г. Този срок на гаранцията за изпълнение /банкова или като застраховка/ обикновено трудно се приема  от  банките или от застрахователите и започва един мъчителен и продължителен процес на преговори между възложител, участник, избран за изпълнител и финансовата институция, издаваща гаранцията за изпълнение. Участникът, избран за изпълнител не е виновен, че изискването на възложителя е неприемливо за издателя на гаранцията, но в крайна сметка е потърпевш. Имам опит, при който чрез механизма на разясненията в хода на тръжна процедура бе постигнато да има две отделни гаранции - гаранция за изпълнение и гаранция за гаранционен период, които се "застъпват" във времето и във всяка от тях има заложени времеви резерви, така че да бъде защитен публичният интерес- което впрочем бе обичайна практика. 

Предложение: нормативно да се отрази запазването на  обичайната практика да има отделна гаранция за изпълнение и отделна гаранция за гаранционен срок

Коментар 3 -  с отношение към чл. 41 ал. 4 от ППЗОП- ЕЕДОП на обединението

Към чл. 41 ал. 4 от ППЗОП да се добавят  пояснения кои са тези обстоятелства, свързани с критериите за подбор, относими към обединението, което не е юридическо лице и съответно представляващият обединението трябва да подаде ЕЕДОП на обединението за тези обстоятелства. Опитите чрез механизма на разясненията да се намери отговор на този въпрос са неуспешни - всеки път възложителят цитира, а не тълкува съответния текст от ППЗОП.

NB-Приложените  коментари са единствено и само от мое име и не ангажират друго лице.