Обществени консултации

проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ямбол

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на Портала за обществени консултации и на официалната интернет страницата на община Ямбол, Община Ямбол приема предложения и становища относно проекта на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на e–mail: yambol@yambol.bg или в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7. Мотиви за определяне на 14-дневен срок за предложения и становища: Съгласно чл.68, ал.3 от глава седма „Провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество“ от НРПУРОИ, наемните цени за имоти общинска собственост, определени в Приложение № 1, неразделна част от същата, се актуализират ежегодно до 15 февруари в съответствие със статистически отчетния индекс на инфлация. Целесъобразно е наемните цени на земите от общинския поземлен фонд, отново регламентирани в посоченото приложение, да бъдат актуализирани именно в този срок. Отделно от това, в случая кръга на заинтересованите лица от издаването на посочения акт е ограничен до лица обработващи и ползващи земеделски земи и в този смисъл, определянето на по-кратък срок за предложения и становища относно проекта на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, няма да ограничи участието на потенциални адресати на акта.


Дата на откриване: 3.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Ямбол
Дата на приключване: 17.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари