Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.18 от 2016 г. , бр. 95 от 2017 г.)

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България цели: - да се избегне налагането на допълнителна административна тежест (съставяне на декларация за характеристиките на строителен продукт) върху производителите, чиито продукти попадат в обхвата на Директива 2009/125/ЕО и Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г.(обн., ДВ бр. 41 от 31.05.2011 г.) и едновременно с това попадат и в обхвата на определението за „строителен продукт“; - регулирането на национални изисквания за влагане на продукти за повторна употреба в строежите, както и методите за тяхното оценяване, с оглед осигуряване прилагането на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата му нормативна уредба; - облекчаване на административната тежест на кандидатите за нотификация, заявили същия обхват и за акредитация; - актуализация, допълване и синхронизиране на разпоредби, за които са установени проблеми при прилагане на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и прилагане на електронния обмен на информация.


Дата на откриване: 3.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 4.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 февруари 2020 г. 11:59:17 ч.
BAFI

Предложение към чл. 11

В чл 11. ал. 1 "изпитвания и класификация" да стане на "изпитвания и/или класификация".

Мотиви: Съществуват протоколи от изпитвания и протоколи за класификация издадени от акредитирани или нотифицирани лаборатории, които са издадени на различен език, най-често английски. В момента се изисква и двата протокола да бъдат преведени на български език, при положение, че в редица случай се реално се използва само протокола за класификация. Въвеждането на опцията "или" ще даде възможност на органа да изиска само необходимите му протоколи. Това ще спести време и средства на производителите.

 

29 февруари 2020 г. 22:04:42 ч.
Detyo

Предложение за издаването на Становища за допустимост

Издаването на становища за продукти, свързани с пожарната безопасност е дадено на ГДПБЗН-МВР. Това е свързано с няколко проблема, някои от които са:

 1. ГДПБЗН-МВР няма въведена система по качеството, което се изисква от всички органи, които се занимават с оценка на продуктите.
 2. ГДПБЗН-МВР няма ясни процедури за реда за издаване на Становищата за допустимост.
 3. ГДПБЗН-МВР няма доказателство за подготвен персонал.
 4. ГДПБЗН-МВР няма подписани декларации за опазване на производствената и търговска тайна.
 5. ГДПБЗН-МВР има собствена лаборатория и при липса на ясни правила, води до нелоялна конкуренция на пазара.
 6. ГДПБЗН има и функции по приемането и контрола на обектите, което е в противоречие с изискването за независимост на тяхната лаборатория и др.

Всеки един акредитиран или нотифициран орган преминава процедури за приемане на въведена система по качеството, което се изисква и от следващите текстове на тази наредба към нотифицираните лица. Там се разглеждат разработените процедури, доказва се квалификацията на персонала, описва се кой какво прави в системата на съответната организация.

Според мен трябва да се спазва практиката на останалите Еропейски страни, в които оторизирания държавен орган има акредитазция и нотификация, както като орган за изпитване, така и като орган за оценка.

Горното налага ГДПБЗН да има преминали процедури и документи, които да доказват:

 1. Компетентност на персонала.
 2. Списък с подготвени специалисти, които да имат право да разработват и подписват Становищата за допустимост. Какво е доказателството за тяхната компетентност, опит, преминали курсове и развитие в областта в която работят.
 3. Да имат въведена система по качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 и/или БДС EN ISO/IEC 17065.
 4. Служителите да са преминали подготовка по горните стандарти и БДС EN ISO 19011.
 5. Да има разработена и публикувана процедура за обема и изискванията на документите, които трябва да се предоставят за издаването на Становището. Много е важно да се уточнят видовете кокументи, които ще се изискват, какви са изискванията към техния издател и езика, на който трябва да се предоставят (български или и на някой от останалите приети европесйи езици).
 6. Да се разпише процедура за критериите, по които ще се вземат решения за издаване или отказ за издаване на Становищата.
 7. Важно е да се уточнят сроковете и отговорностите, които произтичат при стартиране на процедурата.

 

Всички тези изисквания са изпълнени от нотифицираните вече лица, които се занимават в тази област. Защо се дава възможност само на един държавен орган да издава Становищата за допустимост, а не се използва компетентността на Нотифицираните лица? За каква конкуренция на пазара ще говорим, като може да се окаже, че за издаване на Становищата ще се признават само документите на собствената лаборатория или издадените там документи са с определен негласен преоритет.

Наличието на единствен орган води до мисълта за създаване на корупционна среда, от която ще бъдат ощетени единствено Българските производители и вносители.

И последно, Нотифицираните и Акредитирани органи в страната работят на територията на цяла Европа и света. Оказва се, че те са компетентни навсякъде, без територията на България. Не мисля, че въведеното законодателство в страната се различава от това на ЕС и е необходимо да се създават предпоставки за допълнително доказване на компетентност. Всички национални документи са хармонизирани само и единствено с Европейското законодателства.

 

Във връзка с горното предлагам:

 1. ГДПБЗН да преминава пълна процедура по доказване на компетентност и въведена система по качеството с изискванията, които има и към останалите Акредитирани и Нотифицирани лица.
 2. Да се даде възможност и на Нотифицирани лица, доказали компетентност по определените направления, да издават Становище за допустимост. Ако е необходимо, това разрешение да се дава след преминаване на специална процедура.

 

Отделно остава въпроса, необходимо ли е да се издават Становища за допустимост. Характеристиките на всеки един продукт се доказват с протоколи за изпитване и/или класификация. Текстовете от тези протоколи се пренасят в становищата за допустимост. Така или иначе, изискванията към продуктите са формулирани на Европейско ниво.

04 март 2020 г. 10:09:03 ч.
Динев

Предложение за допълнение и изменение на чл.4 ал.5

Предложение:

Чл.4 (5) Строителните продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации по чл. 3, ал. 2, няма издадена заповед по чл.8, ал.1, т.5 и не е издаден сертификат за съответствие на продукта от лица по чл.13, ал.1, т.1, се влагат в строежите въз основа на декларация за характеристиките на строителния продукт, становище за допустимост, издадено от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР), акредитирана лаборатория или независим сертификационен орган придружени с инструкция и информация за безопасност на български език.

Мотиви:

1.     С така предложения текст на чл.4 ал.5 се нарушава един от основните принципи на ЕС за ненамеса на държавни структури и органи в принципите на пазарната икономика, като се гарантира свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора в рамките на единния вътрешен пазар и се премахват техническите, правните и бюрократичните пречки.

2.     Изпитателния център по пожарна и аварийна безопасност (Лаборатория) към ГДПБЗН не е акредитиран да извършва изпитването на продукти, елементи и компоненти за пожарогасителни инсталации, пожароизвестителни инсталации и инсталации за управление на дим и топлина съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 (виж сертификат БСА рег. №51ЛИ/12.08.2019).

3.     ГДПБЗН не е акредитирана и не притежава компетенцията като орган за сертификация на продукти, процеси и услуги съгласно БДС EN/IEC 17065:2012.