Обществени консултации

Наредба за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗИДЗМПВВППРБ), обнародван в брой 28 на „Държавен вестник” от 2018 г., бяха извършени съществени промени в правната уредба на устройственото планиране на пристанищата и за първи път бяха създадени специални правила (чл. 112р – 112т от ЗМПВВППРБ) относно реда за поставяне на преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи на територията на пристанищата.

Разпоредбата на чл. 112с, ал. 5 от ЗМПВВППРБ възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията правомощието да приеме наредба, с която да уреди условията и реда за даване на разрешение за поставяне, както и изискванията, на които трябва да отговарят преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи, поставяни на територията на пристанищата. Съгласно нормата на чл. 112т, ал. 4 от ЗМПВВППРБ със същата наредба следва да се регламентира и редът за съставяне и връчване на констативните актове за установяване наличието на някое от обстоятелствата, при които преместваем обект, информационен, рекламен или монументално-декоративен елемент подлежи на премахване (обстоятелствата, изброени изчерпателно в чл. 112т, ал. 1 от ЗМПВВППРБ), както и реда за подаване на възражения срещу тези констативни актове и за принудително премахване на обекти, когато заповедта на капитана на съответното пристанище, с която е разпоредено премахване, не е изпълнена доброволно в определения за това срок.

Предлаганият проект на Наредба за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата:

а) дава уредба на изискванията, на които следва да отговарят различните видове преместваеми обекти (пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на пристанищни услуги, пряко свързани с дейността по постигане сигурността на пристанището, увеселителни, за търговски и други обслужващи дейности), информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи, за да бъде допустимо поставянето им на територията на пристанищата;

б) създава ясни правила относно производствата по издаване на разрешение за поставяне на територията на пристанище на преместваем обект, информационен, рекламен или монументално-декоративен елемент и по премахване на такива обекти.

Изискванията спрямо преместваемите обекти, информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи са формулирани, като е отчетено предназначението на всеки от изброените видове обекти, от една страна, и специфичните особености в предназначението и функционирането на различните видове пристанища, както и на различните функционални зони в едно и също пристанище, с оглед постигане на крайната цел – създаване на условия за разгръщане на стопанската инициатива на собствениците на пристанища (съответно на пристанищни терминали) и пристанищните оператори, предоставящи пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3 от ЗМПВВППРБ (т.е. такива, за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения), при осигуряване на високо ниво на безопасност на технологичните процеси.

Включените в проекта на наредба процедурни правила са съобразени с един от основните приоритети на Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., а именно – за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, като:

Ø подаването на заявление за извършване на административната услуга по даване на разрешение за поставяне е предвидено да може да се извършва по всички, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс, начини, включително и по електронен път при спазване на правилата на Закона за електронното управление;

Ø видът и броят на документите, които собствениците на пристанища (съответно на пристанищни терминали) и пристанищните оператори са длъжни да представят на администрацията при заявяване на искане за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, информационен, рекламен или монументално-декоративен елемент на територията на пристанище, са сведени до необходимия минимум;

Ø съгласуването по реда на Закона за културното наследство на монументално-декоративни елементи е предвидено да се осъществява по служебен път като вътрешна административна услуга;

Ø процедурата по даване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, пряко свързани с предоставянето на морско-техническата пристанищна услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“ е предвидено да се провежда в рамките на производството по одобряване на плана за приемане и обработване на отпадъци;

Ø проверките за изпълнение на изискванията към преместваемите обекти, информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи, поставени на територията на пристанище е предвидено да се съчетават с проверките за изпълнение на изискванията за експлоатационна годност на същото пристанище;

Ø сроковете за осъществяване на административните процедури са съобразени с правилата на Административнопроцесуалния кодекс и на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и са сведени до оперативно необходимия минимум за извършване на съответните действия.

Текстовете на предлагания проект на наредба са организирани в четири раздела,

както следва: раздел I „Общи разпоредби”, раздел II „Изисквания, на които трябва да отговарят преместваемите обекти, информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата”, раздел III „Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи на територията на пристанищата“ и раздел IV „Премахване на преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи, поставени на територията на пристанищата”. По този начин са изпълнени изискванията на чл. 30 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г., доп., бр. 7 от 1978 г. и бр. 57 от 1980 г., изм., бр. 46 от 2007 г.), съгласно който общите разпоредби на нормативния акт трябва да предхождат особените, а от своя страна особените материалноправни норми – да предхождат процесуалноправните.

Предвид разпоредбите на чл. 31 – 35 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове проектът на наредба включва още две самостоятелни подразделения, първото от които e наименувано „Допълнителна разпоредба“, а
второто – „Преходни и заключителни разпоредби“.

В § 1 от Допълнителната разпоредба на проекта на наредба са включени определения на използвани в проекта на наредбата понятия, както и примери, поясняващи съдържанието на употребените термини „преместваеми обекти, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на пристанищни услуги“ и „преместваеми обекти, пряко свързани с дейността по постигане сигурност на пристанището“.

С § 2 и § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на проекта на наредба се урежда прилагането на нормите ѝ спрямо висящи правоотношения и заварени юридически факти.

В § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на проекта на наредба съдържа посочване на правното основание за издаването на подзаконовия нормативен акт.

Предлаганият проект на наредба не е свързан с въвеждане на изисквания на актове на вторичното право на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с европейското право.

В изпълнение на изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са представени в приложената към този доклад справка.

Приемането на предложения проект на наредба няма да окаже въздействие върху държавния бюджет поради следните причини:

Ø в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България не е предвидена възможност да се събират държавни такси за извършването на административните услуги по даване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи на територията на пристанищата;

Ø в проекта на наредба е включен текст (чл. 28, ал. 3), съгласно който премахването на поставени на територията на пристанищата преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи се извършва за сметка на лицето, по чието искане е издадено разрешението за поставяне, а когато подлежащият на премахване обект е поставен без разрешение – за сметка на собственика на пристанището (съответно на пристанищния терминал);

Ø всички регламентирани в проекта на наредбата дейности във връзка с даването на разрешения за поставяне, осъществяване на контрол за спазване изискванията на наредбата и с премахването на поставени на територията на пристанищата преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи ще се извършват от служителите в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в рамките на утвърдения бюджет на агенцията за съответната бюджетна година и без да е необходима промяна в утвърдената щатна численост на администрацията.

Основният очакван резултат от приемането на предложения проект на наредба е съобразяването на производството по даване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи на територията на българските пристанища със специфичните особености на пристанищния сектор, съчетано със значително опростяване и ускоряване на процедурата и засилване на контрола за съответствието на изброените обекти с установените нормативни изисквания.

 

Лице за контакт:
Павлинка Ковачева
Директор на дирекция "Пристанища и пристанищни услуги",
ИА "Морска администрация"
E-mail: Pavlinka.Kovacheva@marad.bg

 


Дата на откриване: 10.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари