Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

На основание чл. 5 от Наредба № 22 плавателните средства, включени в обхвата на наредбата, се строят и поддържат в съответствие с версията на Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN), определена в приложение № 2.

Стандарт ES-TRIN определя единните технически изисквания, необходими, за да се гарантира безопасността на плавателните съдове по вътрешните водни пътища. Стандартът включва разпоредби относно корабостроенето и оборудването на плавателните съдове по вътрешните водни пътища, специални разпоредби относно специфични категории плавателни съдове като пътнически плавателни съдове, тласкани състави и контейнеровози, разпоредби относно оборудването за автоматичната идентификационна система, разпоредби относно идентификацията на плавателните съдове, образци на използваните сертификати и регистър, преходни разпоредби, както и инструкции за прилагането на техническия стандарт.

С проекта на наредба се отменя версия на стандарт ES-TRIN 2017/1 и се въвежда актуализирана версия на стандарт ES-TRIN 2019/1, приета на 8 ноември 2018 г. на заседание на Европейския комитет за изготвяне на стандарти за корабоплаване по вътрешните водни пътища (CESNI), създаден на 3 юни 2015 г. в рамките на Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР). Същата е поместена в приложение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/1668 на Комисията от 26 юни 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища (обн. L ОВ, бр. 256 от 7 октомври 2019 г.), който се прилага считано от 1 януари 2020 г, но приложението не е публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз на български език. Поради големия обем на приложението (633 страници) предлагам то да бъде обнародвано като притурка на „Държавен вестник”.

Предвид на влизането в сила на европейския акт от 1 януари 2020 г. и строго техническия характер на предложените изменения е определен срок от 14 дни за предложения и становища по представения проект на наредба съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.

 

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева
Младши експерт, отдел "Международни регулации и сътрудничество",
Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
Е-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg
Тел. 02/930 09 547
 

 


Дата на откриване: 9.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 23.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари