Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на Закона за военното разузнаване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на Закона за военното разузнаване, и на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроекта


Дата на откриване: 6.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 януари 2020 г. 19:52:44 ч.
bambam

Това е стратегическа грешка

Това е гавра с армията и хората в нея. Защо:

1. Войници на 40 г. ??? Сериозно, не всички са като Кубрат Пулев а и тези които са няма да дойдат в армията!

2. Всеки опит за компенсиране на чутовната глупост с пенсионерите в армията само ще задълбочи проблема а не да го реши. С тези предложения се вкарват още разделителни линии в този "горещ" проблем и се оставя огромна врата за контрол и опитомяване на вече употребили правото на пенсия.

3. Какъв сигнал се дава на средния ешелон в армията (капитани, майори) с тези промени? Изцяло негативен. Т.е. те ще трябва да чакат още за някакво развитие защото системата над тях ще се запуши за още 3 г. минимум. Това само ще ги мотивира да си тръгнат по скоро отколкото са мислели.

4. Всички обосновки и разчети са прах в очите и стъкмистика. Питайте хората от частите за мнението им и ще разберете колко е "добра" идеята която МО лансира като спасение.

09 януари 2020 г. 09:08:59 ч.
miltary

по параграф 5

Лично министърът на отбраната ли ще изисква информацията от НОИ! Добавете органа по назначаване или оправомощено лице?

09 януари 2020 г. 09:25:14 ч.
miltary

по параграф 6 от ПЗР

1. При конкретни и ясни правила по ЗОВС, МО не знае ли поне 3 години по-рано кой следва да отходи  по пределна възраст и не е подготвила равностоен заместник, та се налага да бъде удължен срока на  този "важен" военнослужещ? Как ще бъде избегнат конфликта на интереси при изготвянето на тези предложения от "упражнили правото си пенсионери- военнослужещи" - следва да се въведе допълнителна разпоредба? 

2. В мотивите и доклада за въвеждането на този параграф е добавено че той ще бъде използван "при липса на военнослужещи с необходимата квалификация и неупражнили право на пенсия". Много моля отговорете по кой член от ЗОВС (с препратка към ППЗОВСРБ) ще бъде определяна тази липса на такива кандидати?

3. Предвид всичко това, Ви предлагам параграфа да се синхронизира с аналогичния случай за държавните служители (чл. 82а от Закона за държавния служител) за споделено  изпълнение на длъжността до 6 месеца! 

09 януари 2020 г. 10:27:24 ч.
implementation

Ще видим

Съгласен съм с бамбам и по конкретно с т.3, ама никои от споменатите нива (среден ешалон) няма да се обади.

Хубаво ще е поне една 5%-на част от тях да си тръгнат, но едва ли от страх за тях и за семеиствата им ще се решат

да го направят.На което и разчитат курифеите от ПНД на МО. Но в съда има и по големи корифеи от тях, нали.

Интерпретации интерпретации колкото искаш.И още съгласен съм и с милитъри, но виж как са го написали "при липса на военнослужещи с необходимата

квалификация и неупражнили право на пенсия". Акцента ми е върху "...и неупражнили право на пенсия". Нали разбираш,

че такъв " неупражнил", няма да има и естествено остава нашия човек. В общи линии всичко минава, а

 на вас просто ще ви напишат едно "не се приема".

09 януари 2020 г. 12:35:20 ч.
Ustava

Параграфи 1, 4, 5 (за т. 13) и 6 са противоконституционни

Част от предложенията в Проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗОВС на Република България са ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ, тъй като са в противоречие с изискванията на чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България. По-конкретно това са § 1, § 4, § 5 в частта за нова т. 13 и § 6. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Конституцията:

"(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние."

С проекта се предлага ограничаване на права или привилегии, основани на убеждения (в доклада до МС се говори за две групи военнослужещи - упражнилите правото си на пенсия и тези с убеждения (или мотив - все тая), "че няма друга армия в НАТО и ЕС, в която пенсионирани военнослужещи да продължават да служат".), лично или имуществено състояние (пенсионер срещу тези, които могат да се пенсионират, но се стимулират да не го направят).

11 януари 2020 г. 06:16:38 ч.
V.Ivanov

предложения за промяна

да се измени Чл.141, ал.1 т.2 : "не са по-възрастни от 40 години - за офицерите, 37 години - за офицерските кандидати и сержантите (старшините), и 35 години - за войниците (матросите);

- това дава по голяма възможност за развитие в звание и длъжност и по-добра мотивация за кандидати за военна служба;

В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:

   1. В ал. 1 се създават т. 12 и 13:

      12. при отказ на военнослужещия да заеме предложената му длъжност и изтичане на срока за престояване в длъжност по чл. 156, ал. 3;

      13. когато е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл.69 от Кодекса за социално осигуряване.

 

11 януари 2020 г. 06:19:24 ч.
V.Ivanov

предложения за промяна

Предложение:  

чл.141, ал.1, т. 2 се изменя така: не са по-възрастни от 40 години - за офицерите, 37 години - за офицерските кандидати и сержантите (старшините), и 35 години - за войниците (матросите);

- това дава по голяма възможност за развитие на войниците към сержантски места. А и не трябва да се уеднакяа възрастта за всички категории военнослужещи. За всяка категория военнослужещи задачите и нивата на образование и компетенции са различни. 

 

11 януари 2020 г. 07:23:33 ч.
V.Ivanov

предложения за промяна

В допълнителни и заключителни разпоредби  на ЗОВСРБ

&8 Към 01.07.2020 г. да се създаде "Регистър на длъжностите, които се заемат от военнослужещи упражнили право на пенсия".

Това ще даде възможност на военнослужещи, които не са упражнили право на пенсия да кандидатстват за тези позиции. Ще се даде по-голяма въжможност за кадрово развитие.

&9 Към 01.07.2020 г. да се създаде "Регистър на длъжностите, които се заемат от цивилни служители упражнили право на пенсия".

Това ще даде възможност за набиране на по-млади кадри и за цивилни служители. Към момента няма законова рамка за цивилните служители, които са упражнили правото си на пенсия по Кодекса за социално осигуряване. 

11 януари 2020 г. 08:17:15 ч.
V.Ivanov

предложения за промяна

Създаванто на ал.3 къл. чл.165 с предложения текст няма смисъл, защото в момента към действащия Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България в чл.166, ал.2 гласи същото. Цитирам: чл.166.ал.2 "Министърът на отбраната може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от военнослужещия. Националният осигурителен институт предоставя информацията безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване на искането".

В  допълнение чл.166 от ЗОВСРБ не се прилага ефективно при наличие на кадри за длъжността, която се заема от военнослужещ упражнил правото на пенсия.

 

11 януари 2020 г. 15:45:52 ч.
Ф16

За шепа "доблестни" полковници и генерали

За пореден път тихомълком и по подлярски, в името на собствената им пожизнена държавна рента и комфорт, шепа "доблестни полковници и генерали"  отново прокарват законодателни промени за собствен интерес. Абсурдни текстове! Абсолютна подигравка с Българската армия!  

Показателно за цялата измекярщина е обвитото в информационно затъмнение обществено (уж) обсъждане на законопроекта и прекарването му към МС. Погледнете само колко коментара има от 06-ти януари насам, когато е пусната темата - цели 9 коментара!!!!!!!. В тази връзка защо няма практика да се търсят мненията на всички военнослужещи по важни за тях въпроси за да се види истинската оценка за въздействието на тези промени за системата като цяло в средносрочна и дългосрочна перспектива!!! В края на краищата промените не касят някакъв специфичен военен казус за да зависи решението само от десетина„високоплатени и инелигентни” цивилни и военни ескперта  След като закона регламентира военната служба във всичките й аспекти включително социалното измерение, е редно , всички действащи 30 000 щика да бъдат питани за промените в закона, които на практика въвеждат официално кадровия застой и високия жизнрен стандарт, но само за избрани. Ще дойдат редници и млади офицери и сержанти, ама друг път!

И къде е Инспекторатът на МО в случая? Може би и той е част от заинтересования личен състав по промените..... Какво друго ако не форма на дискриманция, корупция, злоупотреба със служебното положение и купуване на политическа лоялност е този законопроект, дами и г-да законотворци и властимащи????

12 януари 2020 г. 17:13:58 ч.
Раковски

мотиви

        Текста  от предложението за създаване на ал. 4 в чл. 160 - „(4) Пределната възраст за военна служба на военнослужещите, неупражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, е с три години по-висока от посочената в ал. 1 и 2 и с пет години по-висока от посочената в ал. 3.“ е дискриминационен спрямо упражнилите право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване.

Мотиви:

Военнослужещите, които са придобили право на пенсия и по собствено убеждение не са се възползвали от това право е лично тяхно решение. Факта, че не са се възползвали, не е основание да се ограничат правата на други военнослужещи, които по свое убеждение и спазвайки закона са упражнили това право.

 

Грубо са нарушени текстове на ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО НА СЪВЕТА от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите:

(4) Правото на всички лица на равенство пред закона и защита срещу дискриминация представлява всеобщо право, признато от Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията на ООН за премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Договорите на ООН за гражданските и политически права и за икономическите, социалните и културни права, Европейската конвенция за защита на човешките права и фундаментални свободи, по които държавите-членки са страни. Конвенция № 111 на Международната организация по труда (МОТ) забранява дискриминацията в сферата на заетостта и работното място.

(12)

 С тази цел, всяка пряка или непряка дискриминация, основаваща се на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, що се отнася до сферите, обхванати от настоящата директива, следва да бъдат забранени в цялата Общност.

 

Понятие за дискриминация

1.   За целите на настоящата директива, „принципът за равно третиране“ означава, че няма да има пряка или непряка дискриминация въз основа, на който и да е от признаците, посочени в член 1. (религия или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация по отношение на заетостта и упражняването на занятие, с оглед прилагането в държавите-членки на принципа за равно третиране.)

Съгласно чл. 38 от Конституцията на Република България, никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения.

Дискриминация има тогава, когато е налице официално или неофициално разделяне на хората в отделни групи по някакъв техен общ признак, при което им се дават или отнемат дадени права, задължения и възможности, според групата към която принадлежат.

          Всеки и опит да се задоволят исканията на определена категория военнослужещи ще доведе до нови проблеми. Промените трябва да се решават принципно за всички, а не на „парче“. Така предложената промяна в ЗОВС ще има отрицателен ефект и би задълбочил разделението между отделните категории военнослужещи.

Към настоящият момент, министърът на отбрананата има инструмент - Чл. 166. От ЗОВС „(1) Договорът за военна служба може да се прекрати и военнослужещият да се освободи от военна служба без предизвестие, когато е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване.“,  т.е. и сега, без промени в ЗОВС, в  интерес на службата може да бъдат освободени военнослужещи, упражнили правото си на пенсия.

12 януари 2020 г. 20:12:34 ч.
pavelantg

Опитното зайче БА

Престанете да ползвате армията като опитно поле, това демотивира и без това оределият състав. По добре занижете контрола при постъпване в армията, отколкото да лансирате постоянно една група от хора, постъпили във въоръжените сили на България предо 1989г. Не вярвам да има комаандир , който да желае подчинените му да са със средна възраст 45+. Прстанете с тези експерименти.

13 януари 2020 г. 18:40:17 ч.
Rumen112

Ванко 1

Ако някога имаше поправка Ванко 1 едно, то сега намирисва на поправка Боцев 1.

При постоянно деклариране, че няма желаещи за вонне служба при сегашните 60 годишни генарали то с тази поправка си гарантираме че още 3 години няма да има кандидати. И още по-трагичното е, че ни се поднася именно като лек на проблема, който се създава от задръстването на системата със служещи пенсионери.

Категорично против модернизирането на нещо се прави с модерно-мислещи хора.

13 януари 2020 г. 21:02:13 ч.
major78

Малко по-разумно!

Предлагам,

 § 3. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:

Да се създаде и ал.4

3. Създава се ал. 4:

„(4) Военнослужещите с военно звание „капитан“ (капитан-лейтенант), които са завършили военни академия по специалности от професионално направление "Военно дело", които са на длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на друга предложена им длъжност в по-високо длъжностно ниво и звание в съответствие с придобитата квалификация , продължават да заемат длъжността си за срок от 1 година.“

Мотиви :

(Да се даде възможност на офицерите с придобита по-висока образователно-квалификационна степен "магистър", да заемат длъжности в съответствие с придобитата квалификация, както и за защита на инвестициите вложени в образованието им.)

 

             § 4. В чл. 160 се създават ал. 4:

Текста да се промени така:

 „(4) Пределната възраст за военна служба на военнослужещите, неупражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, е с три години по-висока от посочената в ал. 1 и 2 и с пет години по-висока от посочената в ал. 3. по решение на министъра на отбраната, след мотивирано предложение по команден ред.

Мотиви:

(Да се даде възможност на командирите да решат, дали да спрат кариерното развитие на кандидат отговарящ на длъжността с нужната квалификация и стаж, или при липса и некомпетентност на такъв да предложи запазването на същият за посочения срок)

Текста да се промени така:

 

             § 5. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:

   1. В ал. 1 се създават т. 12 и 13:

      „12. при отказ на военнослужещия да заеме предложената му длъжност и изтичане на срока за престояване в длъжност по чл. 156, ал. 3 и ал.4;

      13. при упражнено право на пенсия от военнослужещ с пределна възраст по чл. 160, ал.4.“

     2. Създава се ал. 3:

     „(3) Министърът на отбраната може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от военнослужещия по ал. 1, т. 13. Националният осигурителен институт предоставя информацията безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване на искането.“

14 януари 2020 г. 18:26:08 ч.
papi79

Много вожд, малко индианец

Как пет текста могат да породят 15 коментара!

Самите предложения си противоречат: от една страна в чл.160 увеличаваме с 5 години възрастта на хабилитираните лица, от друга страна в чл.156 не могат да заемат длъжност повече от 4 години? Излиза, че някои длъжности за военнослужещи у нас стават мандатни. На генерала от ВМА каква длъжност ще му предложите след 4 години - командир на Сухопътните войски или на ВВС?

Един специалист от ВМА каква "равна или по-висока" длъжност ще му предложите, като си е началник на съответната клиника? Началник на ВМА ли ще го направите - ама той е само един, а полковници - много? Поне да не важи това правило за кариерно поле 5! Иначе се създават едни силно зависими и вечно благодарни люде, оставени по мотивирано предложение на други такива, в същото положение като тях - временно за една година и така всяка година. По-послушни хора надали ще има.

16 януари 2020 г. 15:29:44 ч.
a_ivanov

Недоумение!

Чаках, чаках, ама никой се сети да напише два реда за най-многочислената група в армията- ВОЙНИЦИТЕ ! Недоумение буди лансираната идея, да се приемат войници до 40 годишна възраст. Та нали до вчера искахте подмладяване на армията. Може би Министерството на отбраната иска, да прилича на другите силови структури по прием на кандидати. Само че изпускате един много съществен факт- полицай, пожарникар, надзирател и др. започват от ниво "сержант" и им се осигурява правото след време да се пенсионират. С предишната поправка от 2015г се намали долната граница за прием на войници на 28г., както и пределната за служба на 46г. С това поне се даде право на войниците да служат минимум 18г.,с което да придобият първа кат. труд. И какво предлагате сега на кандидат, който ще постъпи на 39г и след 10г. (на 49г) му пожелаят- Успех в живота!?! Не се учудвайте защо при другите държавни силови структури има по 5-6 кандидати за място.

16 януари 2020 г. 21:54:20 ч.
Г. Георгиев

Няколко предложения за подобряване на законопроекта

1. Възрастта за кандидатстване за войници на повече от 32 години не е добра идея. Войниците са тези, които са физически най-натоварени, от което следва, че увеличаване и на тяхната пределна възраст  за служба също не следва да се увеличава. Може да се анализират нещастните случаи по медицински причини в армията от последните 2-3 години. Вече беше допусната грешка с вдигането на възрастта за курсанти - как да си представим новопроизведения лейтенант на 36 години (улегнал, семеен и т.н.) да бъде добър командир на малките тактически звена и да има желание да се развива в офицерската ерархия. 

2. Не е добре да се въвеждат  изключения за удължавания на пределната възраст за отделни военнослужещи - това не е добро за армията като цяло. През 2015 г. беше допуснато да има военни пенсионери и разслоихте офицерството, сега някои от тях ще получат право за още служба.

3. Превръщането/допускането на изключенията в правила вреди сериозно на взаимоотношенията в армията и е в противоречие на основите й..

17 януари 2020 г. 11:43:36 ч.
papi79

стига пенсионери

Вместо текста за чл. 156 в чл. 160 да се посочи, че удължения срок на служба може да се изпълнява само на не-ръководни длъжности, като началници, командири на формирования, директори, други началници от по-нисък ранг. Така няма да се спира развитието на по-младите офицери.

На никоя армия не й трябват пенсионери-генерали, а точно те ще останат на служба с поправката в последния абзац. Пък и кой ли ще им направи предложението „по команден ред“? Освен те сами да се предложат?

18 януари 2020 г. 10:29:11 ч.
Ф16

Стига пенсионери 2

Много разумно предложение пенсионерите да не заемат каквито и да е ръководни длъжности в БА - командири, началници, директори и така нататък!

Например абсолютен нонсенз е държането на "незаменими" пенсионери от летателния състав на ръководни длъжности по различните йерархични нива. Дори на места цели отдели и сектори по щабовете са летателни......Винаги е удивително как най-опитните летци във ВВС ООД са генералите и полковниците......вместо това да са млади и нахъсани капитани и най-много майори, но не по-възрастни от 35 години.........

Най-малкият проблем в случая е възможността  тези незаменими старчоци да имат високо основно възнаграждение в съответствие с нивата по класификатора едновременно със солидни бонуси за летателна длъжност, началнически добавки плюс тавана на пенсията. Колко това е законно, справедливо, морално и необходимо е друг въпрос. Дори и това, че ще задръстят командната верига също не е толкова лошо, макар, че задръстването води до вмирисване.....Най-лошото е, че с готвените промени ще им бъде позволено да продължат да са такива незаменими летателни експерти до 59 години, а вероятно за в бъдеще и до над 60 години. Това неминуемо ще доведе до преосмисляне на цялата нормативна база и до вдигане на изискуемото време за стаж за пенсия на летателния състав, тъй-като един такъв около 60 годишен  "ценен кадър" ще е на сухо и топло и ще доказва ЛЕСНО че летателното дълголетие може да трае вечно. В резултат ще очакваме изискуемият стаж за летателен състав да се вдигне от сегашните 15 до най-малко 18, а защо не и до 20 години.

И още един път питам: къде е Инспекторатът на МО за да види що за интересчийски и еснафски промени са подготовени за обнародване и колко малко на практика са хората, за които тези промени са бонус и за колко много хора в армията те ще са ущърб??????

 

18 януари 2020 г. 16:36:08 ч.
RumenGaydarov

Предложение 1

Уважеми дами и господа,

    Уважаеми колеги,

    Коментарите, които ще направя по-долу НЕ са свързани със субективни причини и не представляват лични или професионални упреци към определена категория военнослужещи. Мнението ми изразява принципни позиции по поставените за обществено обсъждане въпроси.

    Подхода използван за предлагането на тези промени в ЗОВС е същия, както в предишните години, а именно механично вдигане на възрастта по различни причини. Както се вижда този подход не води след себе си в положителна посока, а до използването му отново и отново. Това използване обаче има край, защото възрастта (независимо дали е за придобиване на право за пенсиониране или пределна възраст е крайна величина) е ограничена. И много скоро това ограничение ще бъде достигнато. Но тогава други хора (най-вероятно) ще трябва да се сблъскват с вече достигналия краен предел голям проблем. Поради тази причина съм абсолютно несъгласен с голяма част от предложенията за промяна на ЗОВС.

    Военната служба е в интерес на държавата. Националния интерес трябва да бъде поставян преди всичко, а не личния интерес на някаква определена група или категория хора. В този смисъл промените, които трябва да се направят трябва да доведат след себе си до прогрес, а не до регрес (както забелязва в последните години).

    Поради факта, че на тази платформа могат да бъдат коментирани САМО предложените за изменение текстове ще изложа своите позициии последователно както следва:    § 1. Предложението за добавяне на ал.4 е НЕДОПУСТИМО. Причините за това са посочени в един от коментарите. Въпреки, че не е морално да се получават едновременно пенсия и заплата за кадрова военна служба (и всички разбират това), това не е противозаконно според сега действащото законодателство. Вярно е, че това води след себе си много и недопустими последици, както и може би уникалността на Българската армия да бъде единствената в НАТО, за която действащ кадрови военнослужещ получава пенсия.

    Предложение: да НЕ се създава ал.4 

18 януари 2020 г. 20:55:45 ч.
RumenGaydarov

Предложение 2

§ 2. Абсолютно недопустимо, нецелесъобразно и немотивиращо е да се приемат на военна служба войници, които да не са по-възрастни от 40 год. Също така толкова рязко вдигане на възрастта (с цели 12 години) е предпоставка за много други съпътстващи и непредвидени разходи и натоварвания като финансии, първоначални и последващи обучения, окомплектоване от всякакъв тип, за което настоящия ресурс не е подготвен.

   Ако бъде прието в този вид ще предизвика и други проблеми предимно на командирите и началниците на тактическо ниво, които към този момент не могат да бъдат съобразени.

Отчитайки факта за нарастващия некоплект на БА би могло да се допусне (за известен период от време) приемането на военна служба на войници до 32 години.

    Предложение: "не са по-възрастни от 32 години".

    Това измемение трябва да е със срок на валидност не повече от 3 години. За да се прецени дали тази стъпка допринася за развитието на БА или има предимно социална функция.

    

    § 3. Създаването на ал.3 съвместно с чл.165, ал.1 т.12 и планираното увеличаване на пределната възраст според качените в тази платформа предложения са двузначни и трудно съвместими. Така предложената промяна има добър замисъл, но в контекста на действащия ЗОВС е трудно приложима поради редица причини:

    - липсата на ясно кариерно развитие;

    - липсата на регистър за вакантните длъжности;

    - специфичност на част от длъжностите на военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник“ (капитан I ранг) - ВМА, хабилитирани длъжности (ВА, НВУ, ВВМУ, ВВВУ), НРС, НСО, длъжности със специфични изисквания - медицинска годност (летци, парашутисти, подводничари), длъжности в НГЧ и др.

    - "затапването" на много от длъжностите, от военнослужещи упражнили правото си на пенсиониране и др.

    - преназначаването (особенно, когато е в друг гарнизон) е свързан с други последици, за които не са описани правила за осигуряване на нормални битови условия за него и семейството му.  

    Предложение: „(3) Военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник“ (капитан I ранг), които не са хабилитирани и са на длъжност повече от 6 години и откажат да бъдат преназначени на друга предложена им длъжност в същото или по-високо длъжностно ниво, продължават да заемат длъжността си за срок от 1 година.“

    § 4. Недопустимо от законова гледна точка разграничаване. Една социална недомислица "произведена" неотдавна сега води своите последствия.

    Предложение: да НЕ се създава ал.4§ 5. Една предходна недомислица в закона сега се опитва да бъде преодоляна. Най-вероянто до първото заведено съдебно дело. Морално е правилно и много хора ще го подкрепят, но ОТНОВО е оставена вратичка за "ОСОБЕННО ЦЕННИ КАДРИ" или както в политическото пространство се появи термина - СМЧ.

Принципно предложените промени в § 5. в чл.165 ал.1 т.13  и § 6. си противоречат. Недопустимо е в закона да се създават провиторечия и да се прокарват частни или субективни интереси, защото покрай "вратичката" оставена за 2-ма, 3-ма или 5-ма ще се "промъкнат" още поне 200 души.

Тази поправка е силно субективна. Закона не трябва да съдържа такива текстове.

Предложение: да НЕ се създава т.13

18 януари 2020 г. 20:56:26 ч.
RumenGaydarov

Предложение 3

    § 6. Формулировката на тази поправка трябва да бъде обща и за всички. Пределната възраст за различнита категории да бъде запазена по сега действащия ЗОВС като може да се направи следното изменение:

    Предложение: Пределната възраст за военна служба на военнослужещите, по чл. 160, ал.1, 2 и 3 може да бъде удължавана като следва:

    -  до една година за посочените в ал. 1 т.2 и т.3;

    - до две години за посочените в ал.1 т.4,5,6,7,8;

    - до три години за посочените в ал. 2 и ал.3.

по решение на министъра на отбраната, след ежегодно мотивирано предложение по команден ред.    § 8. Предложение: Законът влиза в сила от 01.12.2020г. или от 01.01.2020г.    Подкрепям и предложението от коментара на V.IVANOV относно ежегодно да се обявява "Регистър на длъжностите, които се заемат от военнослужещи упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване" и по този начин постепенно да се извършва развитието на личния състав.

    Бъдещите промени във всички закони, правилници и регламентиращи документи отнасящи се до ВС и БА е целесъобразно да се основават на принципни позиции и дългосрочни решения. След всяка промяна трябва да се отчита ефективността от нея и последващите действия.    В заключение ще изложа една теза  свързана с всички видове промени, които се случват не само в МО, а и в държавата. Не се ли промени съзнанието на военнослужещите, гражданите, хората, не могат да се случат и промените в начина на организация, изпълнение и контрол. Промените трябва да се основават на всеобщи обективни принципи, а на частни, субективни изключения.

19 януари 2020 г. 17:07:16 ч.
nothanks

Не е приемливо!

Уважаеми дами и господа,

 

Както на няколко места по-горе бе вече написано, всичко това е една ГОЛЯМА грешка! Предложените промени не биха решили нищо, поне не и в положителна насока, и затова не бива да бъдат подкрепени и още по-малко приети.

 

Ето и няколко коментара:

1. По повод увеличението на пределната възраст с 3 години

На всеки, който е потърпевш по права или съребрена линия, му е много добре известно до какво доведе узаконяването една малка част от военнослужещите да могат да се пенсионират и едновременно с това да останат на активна служба, получавайки заплата и пенсия едновременно. Една абсолютна несправедливост, една чиста дискриминация, облечена в красиви дрехи - как някой мисли клетият военнослужещ да получи някой лев отгоре. Истината е, че от тази абсурдна привилегия се облажиха един сравнително тесен кръг от военнслужещи и на практика по този начин в общественото пространство излезе един зъл дух на раздора и разделението - та кой не би искал да получава по близо една хилядарка допълнително на месец?

Защо, дами и господа, вместо да искате да се увеличи пределната възраст с 3 години, уж като някаква (абсолютно измислена и лицемерна) компенсация, не предложите на всички военнослужещи, които не са пенсионери, без значение колко години са прослужили, вместо с по до 10% годишно, заплатите да бъдат увеличени наведнъж с по 1000 лева? Ей така, като компенсация за предишната глупост. Така със сигурност ще се увеличи и броят на желаещите да упражняват военна професия.

Увеличението с 3 години е единствено в полза на тесен кръг лица и ще доведе до едно още по-продължително затапване на възможностите за реализация на по-млади и не по-малко кадърни военнослужещи. Длъжностите в армията не са бащиния на никого, те се заемат до време и когато това време изтече, заемащите ги трябва да си ходят. В това няма нищо срамно и обидно.

И как виждате изпълнението на военна служба от личен състав, който масово е прехвърлил 50 години възраст? А какви ще са нормативите за физическа подготовка - 1 лицева опора, 2 коремни преси и километър ходене за час и половина?

А здравословното състояние? Всеки знае, че след 40 годишна възраст организмът започва, макар и бавно, устойчиво да старее с всички произтичащи от това здравословни проблеми и болежки.

Кой, всъщност, иска една застаряла и болнава армия, армия от хора, които всъщност вече не стават за войници? Ето затова някога, вече много отдавна, е съществувала възможността военнослужещият да се пенсионира след 20 години служба, без значение от навършената възраст - за да е гарантирано, че ще отдаде в служба на държавата най-здравите си и силни години.

 

19 януари 2020 г. 17:07:42 ч.
nothanks

Не е приемливо!

2. По повод възможността за увеличение с 3 години на пределната възраст на военнослужещи, които са упражнили правото си на пенсия

Абсолютно неприемливо! Награден веднъж (без заслуги), награден дваж (по навик)! Това е поредната жестока дискриминация спрямо военнослужещите.

Няма, дами и господа, наистина няма чак толкова ценни и незаменими военнослужещи, които трябва да останат като стожери вовеки веков на длъжностите си. А какво ще правим след тези 3 години, нещо, което ще стане още утре?

Неприемливо, дори нагло! Щом се е пенсионирал и е сложил меката шапка, този човек вече няма място в системата като действащ военнослужещ. Не коментирам възможността същият да остане на позиция като цивилен служител - тук може да се дискутира въпросът за осигуряване на приемствеността.

3. По повод увеличаването на възрастта за прием на 40 години

Вижте написаното по т. 1 и ще разберете проблема - примерно 1000 лева, при това нагоре. Тогава няма да има нужда от това, последното. Войник, постъпващ на 39 години? Или пък такъв офицер? Нелепо! Понеже не може да се осигури стимул на хората да изберат военната професия за свое призвание и за професия, както се казва, за цял живот, ще правим опит да попълним армията с идващи за малко хора, които до този момент просто не са намерили реализация другаде пък и вече са понапреднали в годините. Човек на 18-20-25 годишна възраст е все още сравнително бял лист, на който може да се напише много. Такива хора са отворени към промени, дори да имат семейства все още не са толкова обременени от домашни проблеми и несгоди, готови са по-леко да приемат преместване в друго населено място, няма дълбоко да се засегнат от факта, че ги командва 22 годишен лейтенант и т.н.  Войникът и лейтенантът трябва да могат да тичат най-бързо в своите категории. Това няма да се отнася за 40 годишните такива.

4. По повод мандатността за полковници и нагоре, ако са отказали назначаване на равна или по-висока длъжност

Това е много спорно предложение. Според мен, това може да важи единствено и само за заемащите основни командни длъжности, при това и за по-ниските звания, както и за всички длъжности, изискващи висши офицерски звания. Такова решение ще гарантира ритмичното и своевременно израстване в йерархията и попълването на всички ключови места.

5. И последно - на длъжност трябва да се назначават военнослужещи на базата на техните лични и професионални компетенции. Това е единственото решение на проблема. Назначаване единствено в интерес на службата за мен означава назначаване на най-удобния. Дано да греша.

19 януари 2020 г. 18:28:27 ч.
БА Офицер

Пълен абсурд

Мили управляващи, за пореден път поставята младите военнослужещи с поредните "нужни" промени. Нужни на кого обаче, на младите, в които е бъдещето или на тези които в момента са на власт и чкат всеки месец на 7-мо число пенсия, на 20 - то заплата. За кого мислите, за кого работите и какво оставяте след вас? Защо не се замислите, че ако продължите да увеличавате пределната възраст ще се докаже пред хората, че на военните първа категория не им трябва? А питате ли тези дето са ежедневно на полето дали войника на 40 години е способен да изпълни задълженията си, а като стане на 50, а сержанта и офицера на 58, 59 години колко физически и психически е способен. Не той е изхабен от годините служба на полето, от постоянните промени и несправедливости към него. Докога за едни държавата ще е майка за други мащеха.Защо едните се хвалят с екскурзии, нови апартаменти и висок стандарт на живот и чакат само паричките в картата, а другите им вършат работата "щото малко им оставало, да действат младите,,. А за младите какво остава?? Как ще привлечете хора като постоянно променяте правилата в полза на едно поколение от 1965 до 70 година. Какво ще постигнете уважаеми управляващи??? Тези военнослужещи взеха всичко от държавата - и ведомствен апартамент за жълти стотинки, жената, дъщерята на държавната хранилка, пенсия и заплатка да си купят по още някои апартамент, нова кола и да видят свят по екскурзийки ....,а за младите какво остана.....вие знаете какво....но за съжаление не забряваите че и вие имате деца и внуци и това което сега посявате...и те ще го берат. За съжаление, както е тръгнало тези, които са в началото на службата си ще напуснат, остават само тези по средата или в края, но с това ваше поведение дали и те ще изържат??? Кой ще кара новите самолети, кораби и БМП като гоните хората по този недостоен начин, кой????

За мен всички предложения за промяна са абсурдни! Подкрепям предложението на по-горните коментари за Регистър на длъжностите, заемащи се от упражнилите право на пенсия ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И НЕКА СИ ТРЪГНАТ ПО-ЖИВО ПО ЗДРАВО, ЗАЩОТО ВЪВЕДЕТЕ ЛИ И ТОЗИ ПАРАГРАФ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ С 3 ГОДИНИ ВЪЗМОЖНОСТТА ИМ ЗА СЛУЖБА, ТЕЗИ ХОРА ЩЕ СЛОЖАТ НАКОЛЕНКИТЕ ПРЕД КОГОТО ТРЯБВА И ПАК ЩЕ СЛУЖАТ С ПЕНСИЯ И ЗАПЛАТА, А ЗА МЛАДИТЕ ПАК ЩЕ ИМ Е ПРАЗНА ТОРБАТА. Спрете с тази дискриминация и конфронтация между хората, моля Ви, спрете............ Със сигурност това мнение поддържат всички потърпевши от направените през 2015 г. правила, но никой не ги пита, пък и хората се умориха от унижението и стреса на който са постоянно подложени....

19 януари 2020 г. 20:51:48 ч.
Obektiven

Обективност 1

Оценката за Законопроекта на Министерството на Отбраната и Правителството може и би трябвало да е само положителна! С предложените промени в голяма степен се възстановява баланса и справедливостта ,които бяха меко казано пренебрегнати с промените в КСО през 2015 г. Предложените промени са добре мотивирани и аргументирани! Учудващо и странно е, някой да казва, че има "дискриминация", понеже отпада възможността още 3 г. да се ползва привилегията - пенсия плюс заплата и заради това да има позоваване на Конституцията и директиви! А нима тези, които направиха стаж 27 г. през 2016 г. и след това и пенсионирането им с недомислените промени в КСО-2015 г. се обвърза с възрастта, нима те не бяха много повече "дискриминирани" и с ограничени права?!Те не взимат пенсия и най-вече нямат сигурно пенсиониране като "упражнилите"! Ами те също могат да се позоват на чл. 6, ал. 2 от Конституцията, според който всички имат равни права и не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, както и на ЗЗДискр, защото са неблагоприятно третирани в сравнение с "упражнилите" по признака "лично положение",(възраст, а и не само), което включва критерия "стаж" и т.н.! Еднакъв стаж 27 г.,само,че третиран различно! Оформиха се две групи военнослужещи, третирани по различен начин! Получи се следното - Вие имате 27 г. стаж до 31.12.2015 г. и получавате сигурно пенсиониране и пенсия плюс заплата! А вие понеже правите стаж 27 г. през 2016 г. или след това, ще се пенсионирате след 8-10 г. или някога, защото сте обвързани с възрастта!Това са фактите и истината! Така ,че втората група е "неблагоприятно третирана" и поставена в "неблагоприятно положение" в сравнение с другата група според ЗЗДискр! Добре е ,когато се говори за "дискриминация" да има постоянство и принципност, особено ако си на отговорна позиция, а не само когато се почувстваш засегнат! С това не се дава добър пример нито на подчинените и най-вече на обществото! Още повече, че отдавна се изясни, че няма друга армия в НАТО и ЕС с подобно разделение, което създаде КСО-2015г.!Иначе всеки упражнил право на пенсия, възползвайки се от т.нар."поправка Калфин" в КСО-2015 г.,го е направил напълно законно и не може да бъде упрекван за това! Но, ако се увеличи службата с 3 г. безусловно за всички -упражнили,неупражнили и непридобили до 31.12.2015 г., редно е да се дадат равни права за пенсиониране на всички със стаж 27 г, без значение на възрастта!

19 януари 2020 г. 20:54:50 ч.
Стефан Петров

Относно възрастта на войниците

Предлагам:

Чл.141, ал. 1, т. 2 да се измени така:

"2. Не са по-възрастни от 40 години - за офицерите, 33 години - за офицерските кандидати и сержантите (старшините) и 32 години  - за войниците (матросите)."

19 януари 2020 г. 20:57:24 ч.
Стефан Петров

Мотиви за възрастта на войниците

В Закона за държавния бюджет ( приема се в края на всяка година и регламентира реда и размера на парите, които са необходими за функционирането на държавата за всички държавни институции) ежегодно съгласно чл. 212, ал. 3 от ЗОВС  се определя една сума. Тази сума за 2020 година е 380 лева. Преди около 10 години този текст беше друг (Базата за определане на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност е средната работна заплата в бюжетните организации, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент). Това беше направено така за да се гарантира едно плавно и  устойчиво увеличаване на заплатите на военнослужещите, като законодателя тогава си е мислил, че приема един текст който няма да претърпи промяна. Да, ама не, текста беше променен  и както писах в момента е 380 лв. Ето това число е причината да има такъв голям некомплект и вдигането на възрастта за приемане на войници на военна служба дори и на 50 години няма да доведе до нищо. Затова предлагам възрастта да е не повече от 32 години.

19 януари 2020 г. 21:03:52 ч.
Obektiven

Обективност 2

Трябва да се гледа реално и обективно на нещата! Министърът на отбраната и сегашното Правителство нямат никаква вина за случилото се в КСО през 2015 г.! За сведение на тези, които сега атакуват Законопроекта на Правителството ,в Армията няма само "упражнили" по свое убеждение и "неупражнили" по морални или др. причини! Има и "непридобили" до 31.12.2015 г.,които и да искат не могат да упражнят право на пенсия преди предела, защото напр. за направилите 27 г. стаж през 2016 г. и след това ,придобиването на право за пенсия сега съвпада с пределната възраст! Това са родените през 1970 г. и след това! Те няма да могат да отговорят никога на сегашните условия по ЗОВС и КСО за по-ранно пенсиониране почти до навършване на пределната възраст за съответното военно звание! Затова е време вече да се престане с полемиката, кой е дискриминиран и кой не е! Решението ,което сега се предлага е достатъчно обосновано и правилно, а и дава възможност и на "упражнилите" да останат до 3 г.! Предложението за повишаване с 3 години на пределната възраст на военнослужещите ,които не са упражнили правото си на пенсия по чл. 69 от КСО, ще намали натиска върху пенсионната система и респ. разходите за отбрана, защото парите за пенсии са вече към разходите за отбрана!

Но добре е ,когато военнослужещия вече има 27 г. стаж или повече, като две трети или 18 г. от него – на действителна военна служба и бъде принуден да напусне по независещи от него причини като болест (съкращение или др.) ,да се даде възможност да може да се пенсионира(без обвързване с възрастта) и да получава пълна пенсия, а не пенсия по болест, защото на фона на 1500 -те "упражнили" взимащи вече години наред и заплата и пълна пенсия ,това онеправдаване е некоректно и несправедливо отвсякъде погледнато! Това ще са единични случаи и дай Боже да няма нито един и всички да са здрави! "Двойният стандарт" създаден в КСО-2015г. с т.нар "поправка Калфин", по отношение на привилегиите за пенсионирането продължава вече 5-та година и създаваше известно напрежение досега! Затова Законопроекта на Правителството трябва да бъде приет във вида, в който е предложен от Министъра на отбраната и без никакви условия за увеличената с 3 години пределна възраст на неупражнилите право на пенсия! Мотивираното предложение по команден ред и решението на Министъра за удължаване до 3 г. на пределната възраст да остане само за упражнилите право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване!

А колкото за вдигането на възрастта до 40 г. за приема на войници и военнослужещи изобщо, нека се знае, че според възрастовата класификация на СЗО, всички хора до 44 г. вкл. са в "младата възрастова група"! От 45-59 г. е т.нар. "зряла възрастова група"! Така че, и повишаването до 40 г. на възрастта за новоприетите войници е също напълно обосновано!

19 януари 2020 г. 21:12:29 ч.
Стефан Петров

Относно увеличаване на пределната възраст

             § 4. В чл. 160 се създават ал. 4:

 „(4) Пределната възраст за военна служба на военнослужещите, неупражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, е с три години по-висока от посочената в ал. 1 и 2 и с пет години по-висока от посочената в ал. 3.

Предлагам тази алинея да не се създава, защото пределната възраст е достатъчно висока.

Мотиви:

Увеличаването на възрастта с 3 години ще доведе до прекалено възрастни военнослужещи на длъжности в тактическите и оперативните звена. Тези звена изпълнават основно своите задължения на терен, в условията на климатични, времеви и противникови въздействия. Това изисква определени физически и мисловни възможности, които се губят след определена възраст. Няма да се връщам назад, както в предходния ми коментар на войниците и да разглеждам как е била пределната възраст за различните категории, но всеки може да направи справка и да види, че за част от генералите беше 56 и т.н. Именно тогав възрастта е била съобразена с човешките възможности. Впоследствие в резултат на ред последователни компромиси пределната възраст беше вдигната на 55/56 години. Считам, че това е предела на възможностите за изпълнение на задълженията от военнослужещите.

20 януари 2020 г. 00:46:33 ч.
Sharp

Предложение по параграф 2

Предлагам параграф 2 от проекта да отпадне!

Самата идея за прием на войници, които да служат 9 години е абсурдна!

Каква според вносителите ще е мотивацията на 40 годишните мъже и жени да напуснат работата си заради "удоволствието" да служат само 9 години, и след това вече на 49 годишна възраст да останат без работа и доходи. Перспективата за развитие на тези лица ще е нулева, защото никога няма да могат да кандидатстват в професионален сержантски колеж след първите 3 години служба и да продължат да служат като сержанти - за справка на вносителя погледнете сега действащата нормативна уредба.

Запитвали ли сте се каква ще е живучестта на един такъв взвод, рота или отделение съставено от "40+" чичковци и лелки, които трябва да могат да бягат с пълно бойно снаряжение, да копаят окопи, да сменят вериги на техниката и т.н. и всичко това на фона на започналите вече болежки, нормални за тази възраст. Как ще се чувстват тези хора командвани от 23-24 годишни офицери, които са на възрастта на децата им.

По същите причини не одобрявам и приема на 40 годишни курсанти, които ще завършат обучението си във военното училище на 44-45 годишна възраст. За каква мотивация и за какво кариерно развитие може да се говори при тях, като при сегашната нормативна уредба никога няма да могат да какдидатстват във военна академия и т.н. Да не говорим, че и на теория не могат да направят 18 години служба, за да има някакъв смисъл и полза за тях от престоя им в армията в личен план.

20 януари 2020 г. 01:53:14 ч.
Sharp

Предложение по параграф 4

Предлагам параграф 4 и всички свързани с него поправки в т.ч. параграф 1, параграф 5 (по конкретно т.13) и най вече параграф 6 да отпаднат!

Предложените промени ще противопоставят в още по-голяма степен от сегашното положение военнослужещите пенсионери и тези за които остана да "дослужват" още 10 години до пенсия.

Не става ясно от мотивите на вносителя, какви точно ще са критериите за оставане на служба на "особено ценните" кадри, които ще продължат да служат още 3 години. С какво трябва да са толково "ценни и уникални", че в цялата армия да няма кой да ги наследи. А какво ще стане, ако след тези 3 години същите тези хора са все толкова "ценни и уникални" за армията. В края на краищата за всяка една длъжност в армията се изисква притежаването на една от няколко изброени военно отчетни специалности, за които разбира се има много хора, които могат да ги заемат. В тази връзка подкрепям мнението на коментиралите по-горе, че е необходим регистър на длъжностите заети от военнослужещи упражнили правото си на пенсия, по който военнослужещите отговарящи на изискванията за заемане на длъжността (в т.ч. и на длъжностите на онези "особено цени" кадри), да могат да кандидатстват. В момента поради неизпълнение от страна на министъра на отбраната на задължението му ежегодно да публикува регистри на вакантните длъжности, назначенията в армията се правят "на тъмно" с мотивирани предложения, което е превърнато от изключение в правило. Никой не знае къде какви свободни места има и съответно не може да кандидатства за тях. Това се представя сега в мотивите като липса на кандидати за длъжностите на онези "особено ценни" кадри и съответно мотив за оставянето им на служба.

Във всяка една нормална държава актът на пенсиониране се приема като край на трудовата (служебна) кариера.

В този ред на мисли е странно и нелогично защо МО продължава инвестициите в тези хора, които са упражнили правото си на пенсия под формата на различни курсове (длъжностни, квалификационни, преквалификационни, езикови) в т.ч и в чужбина, назначават се на по-високи длъжности и им се присвояват по-високи звания, изпращат се на мисии и представителства в чужбина и това с ясното съзнание, че на тези хора им остават 1-2 години до пределната възраст. С новото предложение на практика се предлага така получената "тапа" в кариерното развитие да се продължи с още 3 години.

P.S.

Вместо да разделяте още повече военнослужещите помислете за в бъдеще по вариант за промяна на чл.69 от КСО. В момента право на пенсия се придобива при 27 години осигурителен стаж (от които 18 на военна служба) и възраст 55 г. Т.е човек може да "поработи" в армията 18 години след това още някъде 9 години и ще може да се пенсионира на 55 г.

Не така стоят нещата с военнослужещите, които са започнали кариерата си в армията и са останали в в нея докрая. Тези хора ако са постъпили в армията на 19 г. ще трябва да служат 36 г. - т.е. двойно повече от предходните и то в условията на първа категория труд, за да придобият същото право на 55 г. възраст, но за разлика от първите ще са двойно по-изхабени физически и психически. Така че може би е редно да се помисли и за връщането на вариант за пенсиониране при 27 години активна служба без изискване на възраст, които да действа паралелно със сегашния текст.

20 януари 2020 г. 01:54:32 ч.
Sharp

Предложение по параграф 4

Предлагам параграф 4 и всички свързани с него поправки в т.ч. параграф 1, параграф 5 (по конкретно т.13) и най вече параграф 6 да отпаднат!

Предложените промени ще противопоставят в още по-голяма степен от сегашното положение военнослужещите пенсионери и тези за които остана да "дослужват" още 10 години до пенсия.

Не става ясно от мотивите на вносителя, какви точно ще са критериите за оставане на служба на "особено ценните" кадри, които ще продължат да служат още 3 години. С какво трябва да са толково "ценни и уникални", че в цялата армия да няма кой да ги наследи. А какво ще стане, ако след тези 3 години същите тези хора са все толкова "ценни и уникални" за армията. В края на краищата за всяка една длъжност в армията се изисква притежаването на една от няколко изброени военно отчетни специалности, за които разбира се има много хора, които могат да ги заемат. В тази връзка подкрепям мнението на коментиралите по-горе, че е необходим регистър на длъжностите заети от военнослужещи упражнили правото си на пенсия, по който военнослужещите отговарящи на изискванията за заемане на длъжността (в т.ч. и на длъжностите на онези "особено цени" кадри), да могат да кандидатстват. В момента поради неизпълнение от страна на министъра на отбраната на задължението му ежегодно да публикува регистри на вакантните длъжности, назначенията в армията се правят "на тъмно" с мотивирани предложения, което е превърнато от изключение в правило. Никой не знае къде какви свободни места има и съответно не може да кандидатства за тях. Това се представя сега в мотивите като липса на кандидати за длъжностите на онези "особено ценни" кадри и съответно мотив за оставянето им на служба.

Във всяка една нормална държава актът на пенсиониране се приема като край на трудовата (служебна) кариера.

В този ред на мисли е странно и нелогично защо МО продължава инвестициите в тези хора, които са упражнили правото си на пенсия под формата на различни курсове (длъжностни, квалификационни, преквалификационни, езикови) в т.ч и в чужбина, назначават се на по-високи длъжности и им се присвояват по-високи звания, изпращат се на мисии и представителства в чужбина и това с ясното съзнание, че на тези хора им остават 1-2 години до пределната възраст. С новото предложение на практика се предлага така получената "тапа" в кариерното развитие да се продължи с още 3 години.

P.S.

Вместо да разделяте още повече военнослужещите помислете за в бъдеще по вариант за промяна на чл.69 от КСО. В момента право на пенсия се придобива при 27 години осигурителен стаж (от които 18 на военна служба) и възраст 55 г. Т.е човек може да "поработи" в армията 18 години след това още някъде 9 години и ще може да се пенсионира на 55 г.

Не така стоят нещата с военнослужещите, които са започнали кариерата си в армията и са останали в в нея докрая. Тези хора ако са постъпили в армията на 19 г. ще трябва да служат 36 г. - т.е. двойно повече от предходните и то в условията на първа категория труд, за да придобият същото право на 55 г. възраст, но за разлика от първите ще са двойно по-изхабени физически и психически. Така че може би е редно да се помисли и за връщането на вариант за пенсиониране при 27 години активна служба без изискване на възраст, които да действа паралелно със сегашния текст.

20 януари 2020 г. 04:51:18 ч.
Obektiven

Възможно решение!

Би могло да се помисли за промяна на създалия разделение чл.69 от КСО -2015 г. Може да се дадат равни права за пенсиониране на всички със стаж 27 г., от които две трети или 18 г. на действителна военна служба, но без обвързване с възрастта и без крайни срокове, като този от т.нар "поправка Калфин" (-31.12.2015 г.), и която поправка даде привилегии на едни и дискриминира други! И тогава вече да се вдигне пределната възраст за военна служба с 3 години за всички - упражнили, неупражнили и непридобили до 31.12.2015г.! В този случай вече ще има равноправие и справедливост и няма да има никакво разделение и напрежение, каквото създаде тази необмислена "поправка" от 2015г.  Защото сега някои "упражнили" и други атакуват Законопроекта и твърдят, че ще бъдат дискриминирани заради ал.4 и т.н., защото няма да могат всички да продължат да се ползват от едностранната привилегия - заплата плюс пенсия още 3 г. Но защо не възроптаха и през 2015 г., когато се прие този дискриминационен текст в КСО, даващ безпрецедентни финансови и социални привилегии само на една група военнослужещи?! Такова разделение ,което създаде т.нар. "поправка Калфин" няма в никоя друга армия от ЕС и НАТО! Затова би могло да се дадат еднакви права за пенсиониране на всички със стаж 27 г. ,без значение на възрастта и тогава да се вдигне пределната възраст пак за всички с 3 години.

Иначе промените в предложения Законопроект са добре мотивирани и напълно аргументирани ,но въпреки това биват атакувани и оспорвани от някои! Сегашното Правителство и Министъра на Отбраната нямат никаква вина за недомислието в КСО-2015 г. ,което създаде разделение и напрежение и правят всичко възможно да регулират нещата и да се справят с некомплекта в Армията!

20 януари 2020 г. 04:56:50 ч.
Obektiven

Възможно решение!

Би могло да се помисли за промяна на създалия разделение чл.69 от КСО -2015 г. Може да се дадат равни права за пенсиониране на всички със стаж 27 г., от които две трети или 18 г. на действителна военна служба, но без обвързване с възрастта и без крайни срокове, като този от т.нар "поправка Калфин" (-31.12.2015 г.), и която поправка даде привилегии на едни и дискриминира други! И тогава вече да се вдигне пределната възраст за военна служба с 3 години за всички - упражнили, неупражнили и непридобили до 31.12.2015г.! В този случай вече ще има равноправие и справедливост и няма да има никакво разделение и напрежение, каквото създаде тази необмислена "поправка" от 2015г. Защото сега някои "упражнили" и други атакуват Законопроекта и твърдят, че ще бъдат дискриминирани заради ал.4 и т.н.., защото няма да могат всички да продължат да се ползват от едностранната привилегия - заплата плюс пенсия още 3 г. Но защо не възроптаха и през 2015 г., когато се прие този дискриминационен текст в КСО, даващ безпрецедентни финансови и социални привилегии само на една група военнослужещи?! Такова разделение ,което създаде т.нар. "поправка Калфин" няма в никоя друга армия в ЕС и НАТО! Затова би могло да се дадат еднакви права за пенсиониране на всички със стаж 27 г. ,без значение на възрастта и тогава да се вдигне пределната възраст пак за всички с 3 години.

Иначе промените в предложения Законопроект са добре мотивирани и напълно аргументирани ,но въпреки това биват атакувани и оспорвани от някои ! Сегашното Правителство и Министъра на Отбраната нямат никаква вина за недомислието в КСО-2015 г. ,което създаде разделение и напрежение и правят всичко възможно да регулират нещата и да се справят с некомплекта в Армията!

20 януари 2020 г. 17:24:46 ч.
ААА

параграф 6

Предлагам:

 

„§ 6. Пределната възраст за военна служба на военнослужещите по чл. 160, ал.1, 2 и 3, които към датата на влизане в сила на този закон са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, в интерес на службата може да бъде удължена до три години по решение на министъра на отбраната, след мотивирано предложение по команден ред.“, да отпадне като цяло или да придобие следното съдържание:

§ 6. Пределната възраст за военна служба на военнослужещите по чл. 160, ал.1, 2 и 3, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, в интерес на службата може да бъде удължена до три години по решение на министъра на отбраната, след мотивирано предложение по команден ред.

 

Мотиви:

Не е ясно, точно кои „незаменими“ военнослужещи – упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, по какви критерии и с какви мотиви ще бъдат предлагани на министъра на отбраната, за удължаване на пределната възраст. Не е ясно и какво ще стане с длъжностите, ако след тези 3 години същите тези военнослужещи са все толкова „ценни и уникални“ за армията.

Така предложените промени допълнително ще противопоставят военнослужещите, които вече са упражнили право на пенсия с тези които са го придобили и тепърва ще го упражнят и тези които тепърва ще го придобият и евентуално ще го упражнят.

 

20 януари 2020 г. 21:01:49 ч.
Стефан Петров

Относно увеличаване на пределната възраст на упражнилите право на пенсия

В предходното си предложение предложих пределната възраст да не се увеличава, т.е в чл. 160 да не се създава ал. 4.

Ако все пак това бъде прието, имам следващо предложение:

Да отпадне    § 6  от преходни и заключителни расзпоредби.

Мотиви:

Текста на § 6  от преходни и заключителни расзпоредби е противоконституционен, защото въвежда дискриминация (реда за определяне на кого да бъде увеличена или не пределната възраст е изключително субективен, без да са разписани ясни и точни критерии. (мотивирано предложение по команден ред в интерес на службата е и завоалирана форма на корупция).