Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат, на  заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване на предложения и становища по предложения проект.

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ от ЗНА, тъй като за обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ и съобразно проекта на план-сметка за 2020 г., размерът на таксата следва да бъде определен и да се прилага, считано от началото на календарната година. От друга страна, предстои приемане на бюджета на община Карнобат, при изготвянето на който трябва да се имат предвид актуализираните приходни и разходни очаквания, на база на обсъдени и приети промени в размера на данъците и таксите. Поради необходимостта от повишаване размера на собствените приходи и предвид посочените ограничения, е необходимо вземането на неотложно решение за определяне на размера на таксата за битови отпадъци до края на годината, което да влезе в сила, считано от 01.01.2020 г.

Проектът, заедно с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Карнобат - Центъра за административно-информационно обслужване и местни приходи– гр.Карнобат, бул. „България” № 12 или на е-mail: karnobat@mail.bg


Дата на откриване: 5.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 19.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 декември 2019 г. 23:06:51 ч.
cavo

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Чл. 67 ал.4 ЗМДТ - количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. В мотивите е посочено че при формиране на проекта на план – сметката за 2020 г., са предвидени по-високи разходи, в сравнение с 2019 г. в няколко направления, едно от които е - увеличаване количествата битови отпадъци. В мотивите липсват данни в детайли по години, от които да стане ясно че количеството на отпадъците е увеличено или се увеличава. След като обаче липсват данни по години сочещи увеличение на количество отпадъци, липсата на тези данни сочи че количеството на отпадъците не е увеличено, и липсват основателни причини по увеличението на такса битови отпадъци. Не става ясно и как липсата на данни сочещи увеличение на количеството битови отпадъци е съобразена (а и липсват мотиви в тази насока) с разпоредбите на чл. 7 и чл. 8 от ЗМДТ. Няма каквато и да било финансова обосновка защо при липса на данни за увеличено количество на отпадъците, водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, се цели увеличение на такса битови отпадъци. Считам че след като липсват данни за увеличение на количеството отпадъци видно от мотивите, така посоченото не доказано увеличение на количеството отпадъци не е съобразено с насрещната престация, дължима от община Карнобат в замяна на полученото увеличение на таксата (не е уточнена тази престация в мотива на вносителя и как тя е подведена под хипотезата на нормите на чл. 7 и чл. 8 от ЗМДТ). 

При условия че в община Карнобат са налице данни че населението на общината намаля, липсва житейска логика че това довежда до увеличение на количеството отпадъци, а и липсват данни в мотивите че в действителност количеството отпадъци е увеличено. Освен че не е налице фактическо увеличение на количеството отпадъци според мотивите, налице е и пълно не подвеждане на ЗМДТ чл.8 ал.3 - размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. В случая обществения интерес е ясен, да се заплаща такса въз основа количеството битови отпадъци чл. 67 ал.4 ЗМДТ. А след като липсват данни в мотивите че количеството битови отпадъци е увеличено, се налага извода че община Карнобат и общински съвет Карнобат следва да защитят обществения интерес като не увеличават такса битови отпадъци или тя бъде увеличена  минимално. Като в предвид горното предлагам таксата за битови отпадъци за жилищни имоти да стане 2 промила за гр. Карнобат и 4 промила за останалите населени места в общината. Няма спор че  Мотивите по проекта налагат извод, че общината обременява лицата за да посрещне своите финансови цели съгласно Конституцията, но дори увеличението на минималната работна заплата не е посочено като основа ЗМДТ за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.