Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 29.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г. , изменена и допълнена с решение на ОС-Бургас, Протокол № 17, т.4 от 22.01.2009 год. и 29.01.2009 год.; Протокол №44, т.6 от 20 и 25.01.2011 г.; Протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г. Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.; Протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.; Протокол №17, т.2 от 27.09.2016 г.; Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.;  т.3,  Протокол №53/29.01.2019 г.. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул „Александровска“ № 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg.

 

Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от съпоставяне от една страна на приходите от текущата година за максимален период от време, в т.ч. до края на месец октомври; и от друга страна предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на Община Бургас, където следва да се имат предивд актуализираните приходни очаквания на база на обсъдени и приети промени в таксите и цените на услугите.  


Дата на откриване: 29.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 13.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 декември 2019 г. 20:49:08 ч.
cavo

СТАНОВИЩЕ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Не съм съгласен с проекта и мотивите по проекта, защото не са подкрепени с достатъчно детайлни данни и документи по финансовата обосновка, поради което мотивите са неясни, несигурни, звучат двусмислено и не вдъхват увереност че в действителност те са основните мотиви, което сочи че е възможно да се възприемат от гражданите като бланкетен текст, като дори и в пункт 1 от мотивите е посочено като мотиви  – „тенденция” , „последни изследвания” какво е това, това не са данни въз основа на които гражданите да се доверят на мотивите, посочено е дори и че размера на данъците ще повлияе на екологичната среда. Няма съмнение за всички, че законодателя е изключил промяната в размера на данъците като мярка за повлияване на околната среда. Според закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) Чл.28а ал.1 - в случаите, когато видът и степента на замърсяване на атмосферния въздух увеличават значително риска за човешкото здраве и/или за околната среда или при не постигане на нормите по чл. 6, ал. 1, общинските съвети могат да приемат следните мерки. Установения от законодателя ред налага извода че мерките за повлияване на екологичната среда се приемат от общинските съвети, като ясно е посочил какво има в предвид в ЗЧАВ, като промяна на размера на данъците не е мярка като част от ЗЧАВ която ще повлияе на екологичната среда за постигане на нормите по чл.6 ал.1 връзка с чл.4 ЗЧАВ, като не се и предоставя възможност на гражданите в срока за консултации да се запознаят с програмите и отчетите по смисъла на чл.27 ЗЧАВ. В случай че посоченото в мотивите, включително и че размера на данъците ще повлияе на екологичната среда, не бъде подкрепено с достоверни данни с които гражданите да се запознаят и връзка с тях предоставят своите становища и предложения. Не съм съгласен при така изложения мотив да бъдат приети предложените промени. Посочените мотиви не виждам как е съобразен (а и липсват мотиви в тази насока) с разпоредбите на чл. 7 и чл. 8 от ЗМДТ и чл.28а ЗЧАВ. Няма каквато и да било детайлна финансова обосновка защо размера на данъка влияе дори и на екологичната среда. Считам че посочените мотиви са прекомерни както и несъобразени с насрещната престация, дължима от община Бургас в замяна на полученото увеличение на данъка (не е уточнена в детайли тази престация в мотивите на вносителя и как тя е подведена под хипотезата на нормите на чл. 7 и чл. 8 от ЗМДТ). Мотивите също не сочат че общината е предприела всички мерки в чл.28а ЗЧАВ, липсват констатации в мотивите че те са и не ефективни, и това налага прилагане на други мерки. След като не е приложена нито една мярка по чл.28а ЗЧАВ за повлияване на околната среда видно от мотивите, как така и въз основа на какви данни се стига до извода че размера на данъка влияе на екологичната среда. Поради липса на детайлна финансова обосновка в мотивите, не прилагане на мерките посочени от законодателя в сила от 2019г. ЗЧАВ за повлияване на околната среда видно от мотивите по проекта, и евентуално планирано прилагане по мое мнение на много странна не ефективна съмнителна и противоречаща на нормативен акт мярка за повлияване на екологичната среда чрез „промяна на размер на данък”, и не доказани увеличени разходи 2019г.. Както и поради неяснота в мотивите по проекта и противоречието им с ЗЧАВ чл.28а и ЗМДТ чл. 7 и чл. 8, при несъобразяване с насрещната престация,

Поради горното предлагам в проекта да бъдат посочени минималните коефициенти.