Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

Наредба № 20 е издадена на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване и съдържа правила за безопасност и стандарти за нови и съществуващи пътнически кораби, включително и високоскоростни пътнически кораби, плаващи под българско знаме и извършващи вътрешни превози. Наредбата се прилага и в случаите, когато ро-ро пътнически кораби независимо от знамето, под което плават, извършват международни превози по редовна линия от или за българско пристанище.

С Наредба № 20 в националното законодателство са въведени изискванията на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ L 163 от 2009 г.), Директива 2010/36/ЕС на Комисията от 1 юни 2010 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби (ОВ L 162 от 2010 г.) и Директива 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ, L 141/51 от 28 май 2016 г.).

В изпълнение на мярка № 80 от Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 18 на Министерския съвет от 17 януари 2019 г., е необходимо изискванията на Директива (ЕС) 2017/2108 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ, L 315 от 2017 г.), наричана по-нататък за краткост „Директива (ЕС) 2017/2108”, да бъдат въведени в националното законодателство на съответното систематично място, а именно Наредба № 20.

Изискванията на Директива (ЕС) 2017/2108 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби, са свързани по-специално с категоризация на морските зони и класовете пътнически кораби, като следва да се прилагат считано от 21 декември 2019 г.

В тази връзка е изготвен приложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20, който да осигури съответствие на нормативната уредба на национално ниво с изискванията Директива (ЕС) 2017/2108, и да гарантира високо равнище на безопасност на пътническите кораби, респективно доверие от страна на пътниците.

С § 1 от представения проект на наредба се предлага да бъдат направени терминологични уточнения в съответствие с чл. 1 от Директива (ЕС) 2017/2108 по отношение на пътническите кораби, които попадат в обхвата на Наредба № 20.

Посредством предложеното с § 2 от проекта изменение на чл. 3 от Наредба № 20 се въвежда категоризация на морските зони и класовете пътнически кораби, като се предвижда публикуване на списъка на морските зони (§ 3 от проекта на наредба). Съответствието на Наредба № 20 с останалите изисквания на чл. 1 от Директива (ЕС) 2017/2108, които подлежат на въвеждане, се осигурява с предложените с § 4 – 12 от проекта на наредба изменения, като за целта навсякъде в текста на наредбата понятието „държава домакин” се заменя с термина „държава на пристанището”, а в допълнителните разпоредби на Наредба № 20 се въвеждат дефиниции на понятията: „Международни конвенции”, „Кодекс за устойчивост в ненакърнено състояние”, „Ветроходен кораб“ , „Еквивалентен материал“, „Стандартно изпитване за определяне температурата на възпламеняване“, „Традиционен кораб“, „Яхта за развлечение или плавателен съд за развлечение“, „Тендер“, „Обслужващ кораб за съоръжения, разположени в морето“, „Обслужващ плавателен съд за съоръжения, разположени в морето“, „Ремонти, промени и модификации от значителен характер“ и „Пристанищна зона”.

Допълнително, в чл. 9 от Наредба № 20 се предлага промяна (§ 5 от проекта на наредба), като се актуализира наименованието на „Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г., доп. бр. 59 от 2015 г., изм. и доп. бр. 100 от 2015 г.).

В съответствие с разпоредбата на чл. 2 от Директива (ЕС) 2017/2108 и с оглед на направените промени с § 11 от проекта се предлага допълнение на § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 20.

 

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз  е изготвена и се прилага таблица за съответствие с нормите на европейското право. Приложено е и становище на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

 

Проектът на наредба няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 – 4 от Закона за нормативните актове са проведени обществени консултации по проекта на наредба. Проектът и мотивите към него са публикувани на официалната интернет страница на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за публични консултации в 30-дневен срок от публикуването. Резултатите от проведените публични консултации са отразени в справка от общественото обсъждане, приложена към настоящия доклад.

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева,
Младши експерт в ИА „Морска администрация“,
Тел.: +359879 829 735,
Е-mail: Eleonora.Karakoleva@marad.bg
 


Дата на откриване: 27.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари