Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за проверките по реда на държавния пристанищен контрол и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за прегледите на корабите и корабопритежателите

Наредба № 12 е издадена на основание чл. 362а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване и определя условията и редът за осъществяване на проверки по реда на държавния пристанищен контрол на чужди кораби на територията на Република България за установяване спазването на международните договори, по които Република България е страна, относно морската безопасност, морската сигурност, опазването на морската среда и условията на живот и работа на борда на корабите, като определя критериите за държавен пристанищен контрол на корабите и процедурите за проверка и задържане.

С Наредба № 12 в националното законодателство са въведени изискванията на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол (ОВ, L 131 от 28 май 2009 г.), изменена с Директива 2013/38/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. (ОВ, L 218 от 14 август 2013 г.), Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. (ОВ, L 330 от 10 декември 2013 г.) и Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО (ОВ, L 123 от 19 май 2015 г.).

През 2017 г. е приета нова директива за изменение на Директива 2009/16/ЕО, а именно – Директива (ЕС) 2017/2110 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета (ОВ, L 315 от 2017 г.)(Директива (ЕС) 2017/2110).

Изискванията на Директива (ЕС) 2017/2110 са свързани с проверките на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни кораби, експлоатирани по редовна линия, и се прилагат, считано от 21 декември 2019 г.

Част от изискванията, а именно: разпоредбата на чл. 14 на Директива (ЕС) 2017/2110, урежда изменения на Директива 2009/16/ЕО, които е необходимо да бъдат въведени в българското законодателство чрез промени в Наредба № 12.

В тази връзка и в изпълнение на мярка № 81 от Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 18 на Министерския съвет от 17 януари 2019 г., към настоящия доклад е приложен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12.

С § 1 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 в чл. 2, ал. 2 се посочва, че при експлоатация по редовна линия ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове подлежат на проверка извън пристанища или места за заставане на котва съгласно чл. 17а. Допълнително в съответствие с изискването на разпоредбата на чл. 7, параграф 1 от Директива 2009/16/ЕО се предлага промяна в чл. 8, ал. 1 на наредбата (§ 2 от проекта на наредба), съгласно която когато общият брой на кораби с приоритет I, посещаващи българските пристанища, превишава броя на корабите за проверка по чл. 6, ал. 2, т. 2 от наредбата, задължението за проверка се счита за изпълнено, когато определеният в Европейския съюз и в региона по ПМР ДПК брой проверки на кораби с приоритет I са били извършени и ИА „МА” не е извършила проверки на по-малко от 30% от общия брой на корабите с приоритет I, посетили българските пристанища и рейдове.

На следващо място, създава се задължение за регионалния координатор по държавен пристанищен контрол да следи подбраните за проверка ро-ро пътнически и високоскоротни пътнически плавателни съдове по редовни линии да бъдат подлагани на първоначална проверка или на задълбочена проверка (§ 3 от проекта на наредба), като проверката се осъществява по реда за проверка, предвиден в чл. 17а от Наредба № 12 (§ 4 от проекта на наредба). Останалите изменения на Директива 2009/16/ЕО се въвеждат с § 5 - 9 от проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12.

Посредством § 7 в допълнителните разпоредби на Наредба № 12 се въвеждат дефиниции за понятията „Ро-ро пътнически кораб“, „Високоскоростен пътнически плавателен съд“, „Редовна линия“. Създава се Приложение № 14 към чл. 17а, ал. 1 „Проверка на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовни линии” и се предлага допълнение на § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 12 в съответствие с разпоредбата на чл. 17 от Директива (ЕС) 2017/2110.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 се цели и актуализация на Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1, т. 1, като се предлага да бъде добавена точка 51 „Международно свидетелство за управление на баластните води” в текста на приложението (§ 8 от проекта на наредба).

Същевременно въвеждането на останалите изисквания на Директива (ЕС) 2017/2110 е свързано с приемане на промени в Глава четвърта на Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите, като към настоящия доклад се прилага и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11.

С § 1 от представения проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 се променя приложното поле на наредбата, като същата се прилага за ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове:

а) по редовна линия между българско пристанище и пристанище в държава, която не е член на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, когато знамето на плавателния съд е българско; или

б) по редовна линия между български пристанища при вътрешни превози в морски зони, където кораби от клас А могат да оперират съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.).

В останалата си част текстовете от проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 изменят разпоредбите на чл. 32 - 49 от наредбата в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2017/2110. За целта съдържащите се в допълнителните разпоредби на наредбата дефиниции се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 2 на Директива (ЕС) 2017/2110, като се създават определения за понятията „Администрация на държавата на знамето“, „Вътрешен превоз“, „Дружество“ и „Компетентен орган на държавата членка“ (§ 21 от проекта на наредба). Отменя се Приложение № 2 към чл. 39 и чл. 62, ал. 1 от наредбата и се създават Приложение № 5 към чл. 35, ал. 1, буква „а”„Специфични изисквания към плавателните съдове по редовни линии”, Приложение № 6 към чл. 35, ал. 1, буква „б” „Процедури при проверките” и Приложение № 7 към чл. 37, ал. 1, буква „б”„Процедури за извършване на проверките при експлоатация по редовна линия”.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз е изготвена и се прилага таблица за съответствие с нормите на правото на Европейския съюз.

Приложено е и становище на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Проектите на наредби няма да окажат пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 – 4 от Закона за нормативните актове са проведени обществени консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 и по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11. Проектите и мотивите към тях бяха публикувани на официалната интернет страница на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за публични консултации в 30-дневен срок. Резултатите от проведените публични консултации са отразени в справки от обществено обсъждане, приложени към настоящия доклад.

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева,
Младши експерт в ИА „Морска администрация“,
Тел.: +359879 829 735,
Е-mail: Eleonora.Karakoleva@marad.bg
 


Дата на откриване: 27.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари