Обществени консултации

НАРЕДБА ЗА ОБЕКТИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО - ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

НАРЕДБА ЗА ОБЕКТИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ,
ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО - ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА
РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН
 


Дата на откриване: 19.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Смолян
Дата на приключване: 19.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 декември 2019 г. 21:44:42 ч.
cavo

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Моля да бъде отчетено че - ГЛАВА XI АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, от проекта е в противоречие с нормативен акт от по висока степен, конкретно с чл.56 ЗУТ, което на практика е недопустимо, с наредба да се разшири действието на закон, наредба да противоречи на чл.56 ЗУТ ?

Обърнете внимание на че наредбата се издава на основание чл.56 ал.2 ЗУТ, с което законодателя урежда материална компетентност на общинските съвети единствено за „Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет”. Моля да прецените дали не е извън материалната компетентност общински съвет в наредба да уреди нещо друго различно от това което законодателя е уредил с закон /ЗУТ чл.56 ал.2/.

В подкрепа на горното, посочвам, че законодателя вече е уредил в ЗУТ в Глава двадесет и трета АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

Може би е редно общинския съвет да съобрази правния ред установен от законодателя, като предлагам от проекта да се изключи ГЛАВА XI АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. Горното е предоставено по преценка.