Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Законопроектът предвижда актуализиране на националните мерки и решаване на някои спешни въпроси с оглед актуалната епизоотична обстановка в държавата.

Промените имат за цел гарантиране здравето на животните и хората в България, както и осигуряване на свободното движение на животни и животински продукти на територията на държавите - членки на Европейския съюз.

 

 

Отговорна структура:

   Дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

Email:

   AKovacheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 4.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 ноември 2019 г. 10:07:20 ч.
Elena78419

Против.

Не смятам, че този проект на закон е в синхрон с възможностите на българските граждани, които са собственици на животни. Изискванията са прекалено високи и очакваните резултати не са релевантни с общата картина. 

21 ноември 2019 г. 10:29:54 ч.
edelibashe

Против

Пълна липса на синхрон между проекта и гледните точки на заинтересованете страни. Адмирации за БВС и адекватното становище.

21 ноември 2019 г. 11:29:06 ч.
asimeonov

Против

Не мисля, че този проектозакон ще доведе до позитивни резултати.

21 ноември 2019 г. 11:59:08 ч.
Lyubomirll

Против

Изключително полезно е да започнем да се съобразяване с европейското право най-после. Друг е въпроса как това ще се отрази и засегне голяма част от хората в страната, с оглед начина на живот водещ се в по-малките и средни населени места. Съгласен съм, със становището на БВС и мисля, че те разбират проблема в този законопроект, което си личи от изложените от тях мотиви.  

04 декември 2019 г. 15:57:18 ч.
FP

частино подкрепяне

https://pawsnet-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lyudmila_kenova_four-paws_org/Documents/Attachments/Do%20MZHG_ZID_Noemvri_ZVD_ZZJ_MP%20(1)%20(Lyudmila%20Kenova).docx?d=wa3446aa1e5254bf48e1f18d1334b270f&csf=1&e=7E7TWq

 

04 декември 2019 г. 23:16:15 ч.
Димитрина Иванова

Необосновани и неприложими промени.

Направените предложения относно промени, налагащи нови изисквания за по-висока биосигурност, контрол и регулация са напълно несъвместими с действащи в момента нормативни актове в РБългария и ЕС.Като най- фрапиращи ще посоча вменяването на дейности по компетентносттадо мемента  на БАБХ и ОДБХ, прехвърлени с промените на кметовете като: 1.инвентаризация на животните в животновъдните обекти, загробването, осигуряването на транспорт и ресурс за организирането на тези дейности.2.определянето на ФИЗИЧЕСКИ или юридически лица за изпълняването на специфични дейности по програмите на бабх с размити и неконкретни критерии, в предвид дълбоко икономически загуби за селските стопани без ясно изразени критерии за възлагане на обществени поръчки, правомощия и отговорности. 3. Приравняване на критериите и ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА регистрация за животни от „лично стопанство“, водещо до допълнителни разходи за хора, които отглеждат животни за лична прехрана, разходи за ветеринарен лекар, профилактика, лечение, ваксинации и същеврено без право да продават продукцията си.

И не на последно място, липсата на квалифициран персонал , необходим и в момента, без да са включени животните от заден двор, е проблем от години на системата  , с удвояване на задълженията и обектите практически е невъзможно да се покрият новите критерии, при така предложените процедури.

Липса на адекватен икономически анализ на промените и посоката за намаляване на селскостопанските животни за по-ефективен контрол,са най- големите пропуски за предложените промени, които ще доведат до хаос и неприложимост.