Обществени консултации

Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

Съгласно чл. 120, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” събира:

1. такси за аеронавигационно обслужване и използване на навигационни средства в зоните и районите на летищата и
2. пътни такси за прелитане в обслужваното въздушно пространство на Република България. 
 
Съгласно чл. 122, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на финансите определя размера на таксите, реда и случаите, при които те се събират.
 
Основно изискване при определяне на таксите за аеронавигационно обслужване е те да възстановяват разходите за аеронавигационно обслужване. Това предполага таксите да се променят всяка година, както и да се провеждат регулярни консултативни срещи с ползвателите на въздушното пространство, на които да бъде обсъждан техният размер.
 
Таксовите единици на всички държави-членки на Европейския съюз се определят в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Принципите за установяване на разходната база за пътни такси и за изчисляване на таксовите единици на Евроконтрол (наричани по-долу Принципите) и Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (OBL 341, 7.12.2006 г.).
 
На проведените регулярни многостранни консултативни срещи, както и двустранни консултативни срещи с представители на IATA и с представители на Асоциацията на българските авиопревозвачи (АБА), авиокомпания „България Еър” ЕАД и „Уиз Еър България Еърлайнс” ЕАД в края на 2010 г. освен таксовата единици и разходните бази „прелитане”, са консултирани и таксовите единици за АНО в зоната на летищата. На проведените срещи са отбелязани усилията на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” като доставчик на АНО във въздушното пространство на Република България за понижаването на таксовата единица за прелитане с 18% за последните пет години, както и активната работа на предприятието по отношение на оптимизиране на маршрутите и подобряване на качеството на обслужване. Обсъден е и значителният дефицит при предоставянето на АНО в зоните на летищата, за покриването на който е необходимо повишаване на съответните такси с 80-100%.
 
За преодоляването на посочения дефицит предприятието е разработило програма, съдържаща следните основни мерки:
·      промяна на формулата за определяне на обслужените единици в съответствие с Регламент 1794/2006 на Европейската комисия;
·      разглеждане на възможностите за премахване на отстъпките в системата за таксуване;
·      уеднаквяването на таксата за въздухоплавателните средства с различни излетни тегла,
·      намаляване на обхвата на освободените полети и възстановяване на разходите за тях съгласно разпоредбите на чл. 9.4 от Регламент 1794/2006;
·      оптимизиране на обслужването, в т. ч. премахване на разходите за светотехническото обслужване от разходната база за АНО в зоната на летищата;
·      повишаване на таксите;
·      използване на приходи от други източници и др.
 
На консултативните срещи е представен и очакваният ефект по отношение на увеличение на приходите и намаление на разходите по всяка една от мерките в програмата. Особено внимание е обърнато на въпросите за осигуряване на аеронавигационно обслужване на тренировъчните полети и на начините за възстановяване на разходите по тях, както и на въведената забрана за кръстосано субсидиране между АНО при прелитане и АНО в зоната на летищата, технологиите за обслужване и др.
 
След приключването на консултациите, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е постъпило предложение от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” за въвеждане на мерки за намаляване на дефицита от приходи при предоставяне на аеронавигационното обслужване в зоната на летищата.
 
Лице за контакти:
Красимира Стоянова
Директор на дирекция „Правна” в
МТИТС
Тел. 02/ 9409 432


Дата на откриване: 30.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 13.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари