Обществени консултации

Наредба за допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г.за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

Предложеното допълнение е във връзка с изпълнение на мярка 120 от Плана за действие на Министерския съвет за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и въвеждането на Директива 2017/159/ЕС на Съвета от 19 декември 2016 г. за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche) (Директива 2017/159/ЕС).

С предложеното допълнение на Наредба № Н-11 в националното законодателство се въвеждат изискванията на чл. 7, 8 и 9 от приложението към Директива 2017/159/ЕС, което съдържа текста на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда. Посочените разпоредби регламентират извършването на прегледи за здравословна годност на рибари, наети на кораби с дължина 24 метра и повече.

В останалата си част изискванията на директивата се въвеждат в националното законодателство с Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г., изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 32 от 2014 г. и бр. 19 от 2018 г.).

При прегледа на съдържанието на изискванията на Директива 2017/159/ЕС се установи, че понятието „рибар” по смисъла на директивата попада в обхвата на дефиницията за „морско лице”, която е използвана в допълнителните разпоредби на Наредба № Н-11, а именно: всяко физическо лице, което е включено в екипаж на кораб, наето или ангажирано или работещо в каквото и да е качество на борда на кораб.

Съответно бе установено, че общият ред за извършване на прегледи на морски лица съгласно действащите изисквания на цитираната наредба се прилага включително по отношение на рибарите, наети на кораби с дължина 24 метра и повече и съответства напълно на изискванията на директивата.

С оглед на изложените до тук съображения, с параграф единствен от представения проект на наредба се предлага да бъде направено допълнение на Допълнителните разпоредби на Наредба № Н-11 с нов параграф § 2аза целите на въвеждане на изискванията на чл. 7, 8 и 9 от приложението към Директива 2017/159/ЕС.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г.) е изготвена Таблица за съответствие с нормите на европейското право (Директива 2017/159/ЕС). Проектът на наредба е съгласуван и в рамките на  Работна група 13 „Социална политика и заетост” към Съвета по европейските въпроси.

Целта на проекта е постигане на съответствие с правото на Европейския съюз, като с предложените промени ще се въведат изискванията на директивата в цялост.

За прилагането на новата уредба няма да бъдат необходими финансови и други средства.

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 – 4 от Закона за нормативните актове по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България са проведени обществени консултации. За целта проектът на наредба и докладът към него са публикувани на официалните интернет страници на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерство на здравеопазването, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с тях и да представят писмени предложения или становища по проекта на нормативен акт в 30-дневен срок от публикуването.

 

Лица за контакт:
Елеонора Караколева
Младши експерт, отдел "Международни регулации и сътрудничество",
Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
e-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg

 

 

 


Дата на откриване: 16.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 15.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари