Обществени консултации

Постановление на МС за изменение и допълнение на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

В съответствие с чл. 35, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт размерът на таксите се определя от управителя на железопътната инфраструктура съгласно методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на инфраструктурата, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

С Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (Директива 2012/34/ЕС) е определено, че таксата за пакета за минимален достъп и за достъп до инфраструктура, която свързва обслужващи съоръжения – такса за достъп и използване, включва използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия, когато има такова.

Съгласно чл. 31, § 3 от Директива 2012/34/ЕС управителят на железопътната инфраструктура следва да се адаптира към тези условия най-късно четири години след влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909 на Комисията от 12 юни 2015 г. относно реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга, който срок изтече на 03.07.2019 г.

С оглед определянето на цена на новата услуга, включена в пакета за минимален достъп съгласно изискванията на Директива 2012/34/ЕС и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909, от ценообразуващите елементи по Методиката на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са извадени преките разходи за контактна мрежа.

На основание разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 30, ал. 1, т. 15 от Закона за енергетиката (ЗЕ) цената за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт подлежи на регулиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и съгласно Наредба № 1 от 14.03.2017 г. на КЕВР за регулиране на цените и Указания на КЕВР за образуване на цената за разпределение на тягова електрическа енергия през разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

С Решение № Ц-49/30.12.2015 г. КЕВР определи цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт за втория регулаторен период с продължителност 3 години – 2016-2018 г. С Решение № ПП-2 от 14.11.2018 г. на КЕВР регулаторният период на енергийните предприятия се удължи до 30.06.2019 г. По силата на това решение, утвърдената на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК „ЖИ“) цена за разпределение на тягова електрическа енергия се прилагаше до 30.06.2019 г., като съответно до тази дата се удължи и продължителността на втория регулаторен период за НК „ЖИ“.

Като преки разходи на поделение „Електроразпределение“ за включване в пакета за минимален достъп, съгласно Директивата и Регламента, и включени с измененията и допълненията към Методиката за изчисляване на инфраструктурни такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, се определят разходите за поддръжка и ремонт на контактната мрежа, без разходите за амортизации на контактната мрежа, разходите за механизация и разходите за персонал, свързан с експлоатацията на контактната мрежа. Това довежда до определяне на нова структура на разходите при определяне на цената за тягово разпределение. От ценообразуващите елементи по Методиката на КЕВР са извадени преките разходи за контактна мрежа, включени в пакета за минимален достъп.

Вземайки предвид тези корекции на ценообразуващите елементи, КЕВР се произнесе с Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г., публикувано на интернет страницата на КЕВР, за цена за разпределение на тягова електрическа енергия за първата година от третия регулаторен период за НК „ЖИ“, която е в сила от 01.07.2019 г.

Настоящата методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, съдържа в себе си два компонента, измервани в брутотонкилометри и във влаккилометри, съответно отчитащи участието на експлоатационните звена в извършването на влаковата услуга и направените за тази цел преки разходи. С предложените промени таксата за достъп и използване ще съдържа два компонента: такса за преминаване и такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия. Въвежда се и формула за изчисляване на такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия.

С проекта е въведено понятието, регламентирано в чл. 35 от Закона за железопътния транспорт, а именно „пакета за минимален достъп и за достъп до инфраструктура, която свързва обслужващи съоръжения – такса за достъп и използване“, като е уеднаквено в цялата методика.

С проекта на методиката т. 3, подточка 3.3, буква „г” се изменя, като се въвежда използването на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия. В тази връзка преките разходи за поддръжка на тежка пътна механизация и стрелки в гаровите коловози, което е досегашният текст на буква „г”, попада в обхвата на т. 3, подточка 3.3, буква „а” „използване на железния път и съоръженията”.

Предвид изложеното произтича необходимостта от изменение и допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ предоставя железопътната инфраструктура за ползване на всички лицензирани железопътни превозвачи: „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, „БЖК“ АД, „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД, „Рейл Карго Кериър България“ ЕООД, „Ди Би Карго България“ ЕООД, „Порт Рейл“ ООД, „ТБД – Товарни превози“ ЕАД, „ТСВ“ ЕАД, „Експрес Сервиз“ ООД, „Карго Транс Вагон България“ АД, „Газтрейд“ АД, „Пимк рейл“ ЕАД, „Мини Марица изток“ ЕАД и „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД.

Приемането на Постановление за изменение и допълнение на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, няма да окаже въздействие върху заинтересованите страни, които участват на пазара на железопътните транспортни услуги.

Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

С предложения проект на постановление не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не е необходимо изготвянето на справка за съответствие с европейското право. Проектът на Постановление е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет в съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. Предвид необходимостта от приемането на проекта на Постановлението във възможно най-кратки срокове, пакетът от документи е публикуван за обществени консултации за 14-дневен период. Към доклада е приложена справка за отразяване на постъпилите по време на обществената консултация предложения.

 

Лице за контакт:
Тихомир Трифонов
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Тел.: 02/932 35 36
E-mail: t.trifonov@rail-infra.bg
 

 


Дата на откриване: 10.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари