Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

 

 

Предложените изменения са насочени към реализиране на следните цели:

- Провеждане на по-ефективен мониторинг на пазара на зърно в страната по цялата верига – производители-преработватели-търговци;

- Предоставяне на бизнеса на своевременна и актуална информация за състоянието на зърнения пазар в страната и свободен достъп до регистъра на обектите за съхранение на зърно.

С приемането на Наредбата се очаква постигането на следните резултати:

- Събиране на пълна и точна информация, необходима за изготвянето на месечен оперативен зърнен баланс на страната, определяне на запасите от зърно по видове и произведените зърнени продукти за съответната реколтна година;

- Облекчаване на административната тежест за земеделските стопани;

- По-ефективно следене на количествата зърно, напуснали страната.

 

 

  Отговорна структура:

  Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,

  МЗХГ

  Електронен адрес:

  pnikolov@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 2.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 1.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 октомври 2019 г. 09:12:27 ч.
nenchosp

Увеличаване на административната тежест за стопаните заради изменения в чл.2(3)(7)

Описаните мотиви на промените целят намаляване на административната тежест. Само че, всъщност се получава точно обратното, тъй като с предвидената промяна:

"г) в т. 7 числото „500“ се заменя с „5“"  - практически всички дребни земеделски стопани ще бъдат принудени да подават допълните декларации и да бъдат обект на допълнителна административна и финансова тежест.

Предлагам отпадане на предложеното изменение в чл. 2, (3)(7)  и оставането й в сегашния й вид:

"7. приемат декларациите от земеделските производители за количеството произведено и налично при тях зърно и проверяват дали всички лица, които са отглеждали зърно на площи над 500 декара, са подали декларации;"

Също така да отпадне изменението в 

"§ 15. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

(1) Декларация за количеството произведено и налично зърно от земеделските стопанства съгласно приложение № 3 подават всички земеделски производители, които произвеждат зърно - обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица, царевица, слънчоглед и соя на обща площи от 5 или повече декара. Производителите на оризова арпа подават произведените количества съгласно приложение № 5. Когато лицето произвежда и/или съхранява зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено и/или налично във всяка една от тях."

Поради гореизброените причини. 

 

В противен случай, трябва да се приеме, че МЗХГ цели да налага прекомерна административна тежест върху дребни стопани, както и да ги вкарва в режим за проверки, санкции и наказателни постановления. 

 --

Също така предлагаме изменение на следния срок:

"(3) Когато областната дирекция "Земеделие" установи, че предприятия които преработват зърно не са подали декларации по ал. 1, ги уведомява, че в срок до 2 работни дни трябва да подадат декларация."

2 работни дни е изключително малко време, и никъде държавната администрация не прилага такива драконовски срокове. Предлагам срока да се удължи до 14 работни дни.

 

 

 

03 октомври 2019 г. 09:20:48 ч.
nenchosp

Отпадане на изменение в чл. 26

"3. В ал. 3 числото „500“ се заменя с „5“." - така описаното изменение да отпадне!