Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Неврология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички категории заболявания, отнасящи се до централната, периферната и вегетативната нервна система. Неврологията е наука, която изучава неврологичните разстройства, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика.

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на неврологичните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. С настоящия проект се прецизират текстовете, касаещи проследяване, наблюдение и лечение на пациента.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Неврология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 


Дата на откриване: 18.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари