Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза

При изпълнение на дейностите, предвидени в Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза („Наредбата”), и при създаването на условия за изпълнение на изискванията на § 8 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза (обн., ДВ, бр. 44 от 04.06.2019 г.), възникват два въпроса, чието решаване ще прецизира дейността по военномедицинската експертиза, а именно:
1. Разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от Наредбата изисква лекарите от състава на Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) с придобита специалност да отработват един полуден седмично в клиники на ВМА за поддържане на квалификацията си.
Това изискване е съществувало и в Наредба № Н-2 от 8.02.2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време (отм., бр. 26 от 14.03.2013 г.) и в Наредба № Н-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза (отм., бр. 23 от 15.03.2018 г.).
Текстът му е заимстван от разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г.) за подобни структури, провеждащи медицинска експертиза в национален мащаб, като НЕЛК и ТЕЛК.
С § 5 от Постановление № 149 от 20 юли 2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, обнародвано в ДВ, бр. 62 от 27.07.2018г., разпоредбата на чл. 14, ал. 1 е отменена и тези задължения на органите на медицинската експертиза са премахнати.
Изпълнението на задължението по чл. 12, ал. 2 от Наредбата създава значителни трудности до невъзможност за своевременното изпълнение на функционалните задължения на лекарите от състава на ЦВМК. Липсата на специалисти от състава в определени дни, повечето от които са единствени по специалността си, ще доведе до невъзможност за изпълнение на задачи по експертизата на комисията по отношение на контингентите, заминаващи или завърнали се от изпълнение на военна служба извън територията на страната.
2. С § 8 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза (обн., ДВ, бр. 44 от 04.06.2019 г.) е създадена нова алинея 2 на чл. 17 от Наредбата, която предвижда, че ЦВМК, функционалните военномедицински комисии (ФВМК) и медицинската комисия от Отделението по военномедицинска експертиза за работа на вода
(ОВМЕРВ) – Варна, използват общ регистър за явилите се пред съответната комисия лица, достъпен за всяка от тях.
С докладна записка рег. № в-5065/12.06.2019 г. от началника на Научно приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина беше инициирано създаването на регистъра. Със становище рег. № вд-5587/28.06.2019 г. на старши помощник - началника в отдел „Сигурност на информацията и защита на личните данни” във ВМА са предложени функционалностите, които да се включат в техническото задание за създаването на софтуерния продукт. Със становище рег. № вд-5351/21.06.2019 г. от началника на Отдел по медицинска и компютърна техника и комуникационни системи са предложени дейностите, които следва да се извършат за изграждане на регистъра. В резултат на тези дейности се установи, че реалистичен срок за стартиране използването на регистъра е 01.01.2020 г.
От горното се вижда, че разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от Наредбата не отчита времето за изграждане на регистъра.
Във връзка с гореизложеното и с цел прецизиране изискванията за военномедицинската експертиза се предлага:
1. Разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза да бъде отменена.
2. Със заключителна да се възложи на началника на ВМА да създаде организация за създаване на регистъра по чл. 17, ал. 2 от Наредба № Н-6/13.02.2018 г. в срок до 01.01.2020 г.
Предлага се проектът на нормативен акт и мотивите към него да бъдат публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на сайта на Министерството на отбраната за 14-дневен срок с оглед необходимостта от спешната отмяна на изискването по чл. 12, ал.2 от наредбата и осигуряване на възможност за безпрепятственото функциониране на ЦВМК като орган за военномедицинска експертиза и стабилност на издаваните от него актове.


Дата на откриване: 13.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари