Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове

 

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. са предложени изменения и допълнения на действащата наредба, отразяващи измененията в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, относно ползването на преференции при пътуване с обществения автомобилен транспорт. Измененията са и във връзка с промените в Закона за народната просвета. Съгласно тях, децата, подлежащи на задължителна подготовка, имат право на безплатен превоз до детска градина в най-близкото населено място, в случай че по местоживеене на децата няма детска градина, осъществяваща предучилищна подготовка в съответната подготвителна група.
Регламентирано е и правото на децата до 7 навършени години да пътуват безплатно и с превозен документ с нулева стойност по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт - задължителна застраховка на детето-пътник, а децата от 7 до 10 навършени години – с 50 на сто намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт. Това изменение е в съответствие с предстоящите промени на Постановление № 66 на Министерския съвет от 15 април 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани (обн. ДВ. бр.33 от 1991г., доп. ДВ. бр.15 от 2000г., изм. ДВ. бр.13 от 2004 г., изм. ДВ. бр.16 от 2008 г.).
Предвидена е също възможността за повишаване ефективността на разходване на средствата за компенсации, като на общините, които по отчетни данни за предходната година са усвоили под 65 на сто от първоначално разчетените за годината лимити, не се предоставя трансфер за второ тримесечие до доказване на потребност от средства с представянето на справката по § 2, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби.


Дата на откриване: 24.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари