Обществени консултации

Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

Предложените изменения и допълнение на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура засягат такса преминаване, която съдържаше два компонента, измервани в брутотонкилометри и влаккилометри, съответно отчитащи участието на експлоатационните звена, без да включва разходи за електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия при извършването на влаковата услуга и направените за нея преки разходи. С предложените промени таксата за достъп и използване ще съдържа два компонента, такса за преминаване и такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия. Въвежда се и формула за изчисляване на такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия.

С проекта е въведено понятието, съгласно чл. 35 от Закона за железопътния транспорт, а именно „пакета за минимален достъп и за достъп до инфраструктура, която свързва обслужващи съоръжения - такса за достъп и използване“, като е уеднаквено в цялата методика.

Промените произтичат от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (Директива 2012/34/ЕС), в която е определено, че таксата за пакета за минимален достъп и за достъп до инфраструктура, която свързва обслужващи съоръжения - такса за достъп и използване, включва използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия, когато има такова.

Съгласно чл. 31, § 3 от Директива 2012/34/ЕС управителят на железопътната инфраструктура има възможност да се адаптира към тези условия най-късно четири години след влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909 на Комисията от 12 юни 2015 г. относно реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга.

Като преки разходи на поделение “Електроразпределение“ за включване в пакета за минимален достъп, съгласно Директивата и Регламента, и включени с измененията и допълненията към Методиката за изчисляване на инфраструктурни такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, се определят разходите за поддръжка и ремонт на контактната мрежа, без разходите за амортизации на контактната мрежа, разходите за механизация и разходите за персонал, свързан с експлоатацията на контактната мрежа. Това довежда до определяне на нова структура на разходите при определяне на цената за тягово разпределение. От ценообразуващите елементи по Методиката на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са извадени преките разходи за контактна мрежа включени в пакета за минимален достъп.

Вземайки в предвид тези корекции на ценообразуващите елементи, КЕВР излезе с Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г., публикувано на интернет страницата на КЕВР за цена за разпределение на тягова електрическа енергия за първата година от третия регулаторен период за НК „ЖИ“, която е в сила от 01.07.2019 г.

                     С Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (Директива 2012/34/ЕС) е определено, че таксата за пакета за минимален достъп и за достъп до инфраструктура, която свързва обслужващи съоръжения - такса за достъп и използване, включва използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия, когато има такова. Съгласно чл. 31, § 3 от Директива 2012/34/ЕС управителят на железопътната инфраструктура следва да се адаптира към тези условия най-късно четири години след влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909 на Комисията от 12 юни 2015 г. относно реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга, който изтече на 03.07.2019 г.

В тази връзка на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на проекта на постановление, в който заинтересованите лица могат да изразят становищата си, е определен на 14 дни, предвид спешната необходимост да се изпълнят разпоредбите на цитираните нормативни актове.

 

Лице за контакт:
Тихомир Трифонов
ДП НК „Железопътна инфраструктура“
Тел.: 02/932 35 36
Е-mail: t.trifonov@rail-infra.bg
 

 


Дата на откриване: 29.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 септември 2019 г. 16:46:52 ч.
stefan.ivanov

Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфрастр

ДО

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ИА „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

 

КРАСИМИР ПАПУКЧИЙСКИ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

НА ДП „НК ЖИ“

 

Относно: Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

           

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ПАПУКЧИЙСКИ,

 

            Във връзка с методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура  публикувана за обществено обсъждане на интернет страницата на министерски съвет „портал  за обществени консултации“. Изразяваме нашето несъгласие с така предложената методика за таксата за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия при извършване на влаковата услуга, като аргументите ни в тази насока са следните:

В чл. 31 от Директива 2012/34/ЕС „Принципа на налагане на такси“ съгласно т.1, 2 и 3  трябва да се определи равнището на преките разходи направени вследствие на извършването на влаковата услуга, които разходи следва да са доказани и еквивалентни на действително направените такива.

Същото прокламирано и в Регламент за изпълнение 2015/909 от 12 Юни 2015 година относно реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга. От т.8 до т.18. Управителя на инфраструктурата трябва да може обективно и убедително да докаже кои разходи произтичат от извършването на влаковата услуга. Също така Управителя на инфраструктурата трябва да вземе предвид нуждите на железопътнипе предприятия и да предостави поетапен план за развитието на инфраструктурните такси.

Преките разходи не са представени за обсъждане на железопътните превозвачи и с неясни критерий е изработена нова методика.

Съгласно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 Юли 2019 „разходите, включени в пакета за минимален достъп, следва да бъдат извадени от цената за разпределение на тягова енергия“. Това означава че така предложената нова такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия трябва да бъде равна.

 

Предлагам да се разгледа възможността новата компонента на таксата за достъп, такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия да се начислява не на база (MWh), а на единица използван тягов подвижен състав.

В предишният вариант на методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура е стигнато до заключение, че разходите за товарните железопътни превозвачи ще намалеят и ще доведат до по-висока конкурентно способност на свободния пазар, което благоприятства за развитието на този отрасъл

Защо предишната методика която беше в процес на обсъждане от 14.12.2018 г. и щеше до доведе до по-добра среда за конкурентноспособност на товарния железопътен транспорт беше заменена с нова методика която увеличава само разходи за използването на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия и не намаля инфраструктурните такси.

           

Моля да бъде спряна новата такса за електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия. Да се сформира работна група за обсъждане на новата методика с всички железопътни превозвачи.

 

С уважение,

инж. Стефан Иванов