Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

(обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 9 от 2019 г.)

 С проектa на постановление на Министерския съвет се предлага Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да бъде определена за обект със стратегическо значение, чрез включването ѝ в „Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност" - Приложение към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Основна задача на АГКК е създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри, в цифров вид, за територията на цялата страна, поддържането им в актуално състояние и осигуряване на основни кадастрални данни за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда, при реализиране на сделки с недвижими имоти и други дейности.

Всички дейности по създаването и поддържането на кадастралната карта  и кадастралните регистри в актуално състояние, предоставянето на кадастрални услуги и кадастрални данни на потребителите, са изцяло зависими от функционирането на информационните системи на кадастъра - Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър и Кадастрално - административната информационна система, които трябва да отговарят на съвременните изисквания, на ГИС системите за предоставяне на данни и електронни услуги, както и на промените в нормативната уредба. Чрез двете информационни системи, АГКК изпълнява и задълженията си по внедряване на електронното управление, предоставяне на електронни услуги и създаване на предпоставки за автоматизиран междурегистров обмен.

АГКК е предприела необходимите действия за надграждане на информационните системи с необходимите функционалности, които да осигурят тяхното безпрепятствено функциониране, като е открила процедура за възлагане на обществена поръчка за надграждане на информационните системи, приключването на която се препятства, поради многократни обжалвания, както пред Комисията за защита на конкуренцията, така и по съдебен ред. 

Дейността по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържането им в актуално състояние и предоставянето на кадастрални услуги и данни е дейност с пряко значение за националната сигурност на страната. 

Предотвратяването на негативните последици за АГКК и за потребителите на кадастрални услуги, произтичащи от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности може да се осъществи чрез включване на агенцията в единния списък - Приложение към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.


Дата на откриване: 28.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 27.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 август 2019 г. 15:39:48 ч.
Aziti

Достъп на пожарна до обитаеми сгради в градовете

Имайки се предвид гъстото населване на градовете и липсата на достъп на пожарните до обитаеми сгради в дворове, моля да се опишат последните и се направи индивидуален план за действие при нужда.

 

 

08 септември 2019 г. 13:41:29 ч.
draghetto

Предложения за допълнение на стратегическите обекти и дейности

Предвид огромната смъртност по пътищата на Република България и челната класация, която страната ни заема по този параметър в Европейския съюз, моля да бъдат приети следните предложения:в VI. Сектор "Транспорт" :

1.  В подточка 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4, преди думите сухопътен, железопътен, въздушен и воден да се допълнят с думата "БЕЗОПАСЕН" или да се създаде нова подточка, например 1.5, в която да е разписано, че БЕЗОПАСНОСТТА по предишните 4 подточки също е част от този списък.

2. В подточка 1.1 думите "в т. ч. изграждане и поддържане на инфраструктурата и транспортните средства" да се изменят по следния начин "в т. ч. изграждане и поддържане на БЕЗОПАСНА инфраструктура и транспортни средства,"3. В подточка 1.2 след думите ""Български държавни железници" - ЕАД", да се до пълни с ", Изпълнителна агенция железопътна администрация, в т. ч. изграждане и поддържане на безопасна инфраструктура и транспортни средства, необходими за нормалното функциониране на тази дейност;"

4. В подточка 1.2  думите ""Български държавни железници" - ЕАД" да се заменят с коректното име на дружеството "ХОЛДИНГ Български държавни железници" - ЕАД" 

5. Точка "2. Стратегически обекти:" да се допълни с "Агенция пътна инфраструктура" 

08 септември 2019 г. 13:41:41 ч.
draghetto

Предложения за допълнение на стратегическите обекти и дейности

Предвид огромната смъртност по пътищата на Република България и челната класация, която страната ни заема по този параметър в Европейския съюз, моля да бъдат приети следните предложения:в VI. Сектор "Транспорт" :

1.  В подточка 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4, преди думите сухопътен, железопътен, въздушен и воден да се допълнят с думата "БЕЗОПАСЕН" или да се създаде нова подточка, например 1.5, в която да е разписано, че БЕЗОПАСНОСТТА по предишните 4 подточки също е част от този списък.

2. В подточка 1.1 думите "в т. ч. изграждане и поддържане на инфраструктурата и транспортните средства" да се изменят по следния начин "в т. ч. изграждане и поддържане на БЕЗОПАСНА инфраструктура и транспортни средства,"3. В подточка 1.2 след думите ""Български държавни железници" - ЕАД", да се до пълни с ", Изпълнителна агенция железопътна администрация, в т. ч. изграждане и поддържане на безопасна инфраструктура и транспортни средства, необходими за нормалното функциониране на тази дейност;"

4. В подточка 1.2  думите ""Български държавни железници" - ЕАД" да се заменят с коректното име на дружеството "ХОЛДИНГ Български държавни железници" - ЕАД" 

5. Точка "2. Стратегически обекти:" да се допълни с "Агенция пътна инфраструктура" 

08 септември 2019 г. 13:46:15 ч.
draghetto

Телекомуникации

В VII. Сектор "Телекомуникации и информация"Да се актуализират имената на операторите в подточка 2.4. и/или да се допълни списъка с наличните оператори на българския пазар.

08 септември 2019 г. 13:52:07 ч.
draghetto

Ревизия на имена на дружествата

Предложение:Да се ревизират имената на всички цитирани в списъка дружества, с цел те да бъдат актуални.Моля под "списък", както и цитиарните точки от останалите ми предложения, да се има предвид "Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност", приложение към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.