Обществени консултации

Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд е приета от Общински съвет - Раднево с Решение № 383 от 14.07.2005 г., изменена и допълнена с Решение № 281 от 04.12.2008 г., Решение № 470 от 25.07.2013 г. и Решение № 1042 от 30.05.2019 г. За времето от нейното приемане до момента Наредбата е изменяна и допълвана няколко пъти, а някои от текстовете й бяха отменени по решение на Административен съд – Стара Загора поради противоречие с текстове на нормативни актове от по-висока степен. Приемането на нова Наредба ще уреди обществени отношения свързани с условията и редът за установяване на жилищни нужди, за които общинският съвет има компетентността да приеме съобразно правомощията си по чл. 45а от Закона за общинската собственост.

Съгласно изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, проектът на Наредбата се публикува на Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/ и на интернет страницата на Община Раднево, за предложения и становища, като по този начин на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок от датата на публикуване за изразяване на предложения и становища по проекта на нормативния акт. Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат и в деловодството на Община Раднево и Общински съвет – Раднево, както и на следните e-mail адреси:

obshtina@obshtina.radnevo.net

obs@obshtina.radnevo.net

 

 


Дата на откриване: 23.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 24.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари