Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност

Предложените промени в Наредба № 42са свързани с промените в Закона за железопътния транспорт от 21 юни 2011 г., с изискванията на Закона за търговския регистър, както и са вследствие от практическото приложение на наредбата. Те са в следните насоки:

1. Основното изменение в Наредба № 42 е наложено от промените в чл. 45-47 на Закона за железопътния транспорт, свързани със замяната на съществуващата система за сертифициране на возилата и железопътната техника на железопътните превозвачи и на управителя на инфраструктурата за удостоверяване годността им за безопасна експлоатация по инфраструктурата с въведената с Директива 2008/110/ЕО система – чрез лице, отговорно за поддръжката на превозните средства.Bъв връзка с направените промени в Закона за железопътния транспорт (в чл. 45-47) и замяната на съществуващата система за сертифициране на возилата и железопътната техника на железопътните превозвачи и на управителя на инфраструктурата за удостоверяване годността им за безопасна експлоатация по инфраструктурата със система – чрез лице, отговорно за поддръжката на превозните средства, се отменят раздел ІІ от глава втора „Лицензиране” и глава трета „Издаване на сертификати за безопасност”, като мотивът за чл. 30а от глава трета е, че процедурата за издаване на сертификат за безопасност на превозвач и удостоверение за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура е описана в Наредба № 59. Отменят се и Приложения № 4-7 във връзка с горецитираните промени.
 
2. Актуализират се и някои от изискванията към вида на документите, които се подават със заявлението от железопътните превозвачи, кандидатстващи за лицензия, свързани с промени в Закона за търговския регистър.
 
3. Във връзка с придобития опит от прилагането на наредбата се предлагат промени в изискванията към представяните от кандидата документи, насочени към намаляване на административната и финансовата тежест. Предвижда се част от документите да се представят в заверено от кандидата копие. Предлага се увеличаване на срока за разглеждане на заявлението (от 2 на 3 месеца), като срокът е съобразен с изискванията на европейското законодателство в тази област. Направено е предложение и за увеличаване на срока за отстраняване на констатирани пропуски в пакета от документи, представени от кандидата, тъй като този срок често се оказва недостатъчен.
 
4. Предлага се и изменение, свързано с отпадането на необходимостта от одобрение от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” на документа за сключена застраховка за гражданската отговорност на кандидата, като се приема Европейски формат за разрешителни документи (с Препоръка на Комисията от 7 април 2004 г.).
 
5. тъй като информацията, свързана с прилагане към лицензията на списък на транспортните единици не се изисква по Директива и са отпаднали таксите за това в Тарифа № 5 на МТИТС, се отменят текстовете на чл. 14, ал. 3 и чл. 15.
 
6. В Преходните и заключителни разпоредби (§ 3, ал. 1) се променя основанието за издаване на наредбата, като отпада чл. 46, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт във връзка с направените изменения в Закона за железопътния транспорт от 21.06.2011 г.
 
Лица за контакти
 
Желяна Христова
Главен юрисконсулт в ИА „Железопътна администрация”
Тел. 02/ 9409 562
E-mail: jhristova@mtitc.government.bg
 
Маргаритка Французова
Началник отдел „Лицензи” в ИА „Железопътна администрация”
Тел. 02/9409 515
E-mail: mfrantsuzova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 17.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари