Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища

Необходимостта от разработването на настоящия проект на акт е продиктувана от дадената от законодателя възможност на държавните висши училища да извършват търговска дейност. Според чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за висшето образование (ЗВО) висши училища имат право да създават търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуална собственост. Законодателят е ограничил тази правна възможност за създаване на търговски дружества, като е предвидил същата да може да се реализира от висшите училища само със собствени средства по чл. 90, ал. 3, т. 4 и ал. 9 от ЗВО при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

Проектът предвижда висшите училища да може да създават и да участват в капитала само на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с изрично определен в постановлението предмет на дейност, който трябва да е свързан с резултатите от дейността по професионалните направления и специалностите от регулирани професии, за които висшето училище е получило акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Правата на собственост върху капитала на едноличните търговски дружества, както и върху дяловете и акциите на висшето училище в търговските дружества, в които то участва, са предоставени в компетентността на академичния съвет като специализиран орган на управление, приемащ отчитането на резултатите от дейността и на финансовите и натуралните показатели на висшето училище.

На следващо място в проекта е определено механизмът за отчисления от печалбата на въпросните търговски дружества в полза на висшите училища да се определя съответно в уставите или дружествените им договори при условията и по реда на Търговския закон, за което висшите училища са задължени да водят обособена аналитична отчетност. Също така в проекта се ограничават възможностите за разходване на постъпилите средства от отчисленията от печалбата на търговските дружества като строго определя случаите за това. 

В проекта се предвижда контролът по прилагането на постановлението да се осъществява от министъра на образованието и науката.


Дата на откриване: 12.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 август 2019 г. 15:56:59 ч.
Alex

Опит за приватизация на научната мисъл

Вижте статията "Опит за приватизация на научната мисъл" в медийното пространство - сайтовете: Епицентър, Топвести, Властта.