Обществени консултации

Проект на Правилник за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната

С Правилника за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 86 от 2.11.2010 г., в сила от 2.11.2010 г., изм. и доп., бр. 17 от 6.03.2015 г., в сила от 6.03.2015 г.), са определени организацията на дейността на инспектората, видовете проверки, както и условията и редът за извършването им, в съответствие с чл. 106, ал. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и чл. 46, ал. 3 от Закона за администрацията. Уредени са и задълженията на длъжностните лица във връзка с извършването на проверките.

С приемането на Закона за изменение и допълнение на ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 98 от 2016 г.) отпадна функцията по извършване на проверки на бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на оперативните способности във въоръжените сили, възложена до този момент на инспектората.

Същевременно, през 2018 г. влезе в сила ново антикорупционно законодателство. Парламентът прие Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), който предвижда принципно нов подход и процедури в борбата с това порочно явление. На инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията бяха възложени функции по проверка на подаваните декларации за несъвместимост, имущество и интереси и по установяване на конфликт на интереси при лицата, заемащи ръководни и експертни длъжности в администрацията и в органите и структурите, създадени със закон.

Издадени бяха от Министерския съвет Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, както и Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ). С първата наредба бяха определени минимални задължителни норми за численост на длъжностите за инспектори в инспекторатите в зависимост от общият брой на длъжностите в съответното ведомство и второстепенните разпоредители с бюджет към него. Едновременно с това беше дадена възможност в инспекторатите да се създават отдели, а в отделите – сектори, в зависимост от спецификата и разнородността на възложените функции. С НОРИПДУКИ бяха създадени общи правила за извършването на проверки на декларациите за несъвместимост, имущество и интереси, както и за установяване на конфликт на интереси.

От друга страна, с изменение в чл. 307 на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.), на инспекторите от инспекторатите се възлагат функции, свързани с издаването на актове за установяване на административни нарушения на длъжностни лица, свързани с изпълнението на техни административнопроцесуални задължения.

Предвид настъпилите съществени промени в нормативната уредба и с оглед обхвата на предлаганите изменения се предлага приемането на нов Правилник за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната и отмяна на сега действащия.

Проектът на нов Правилник е синхронизиран с настъпилите промени в нормативните актове, като по отношение на организацията на дейността и при определяне на видовете проверки и на реда за извършването им е отчетена спецификата на административния контрол в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове се предлага Правилникът за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната да се публикува за обществено обсъждане за срок от 14 дни, предвид факта, че предмет на регламентиране са обществени отношения, осъществявани във ведомството и подчинените му структури, като не се засягат права и законни интереси на граждани. Това ще позволи на Инспектората на Министерството на отбраната своевременно да организира дейността си в съответствие с актуалните промени в законодателството.


Дата на откриване: 31.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 14.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари