Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г.

С предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се цели обезпечаване на отговорностите по изпълнение на Решение № 192 на Министерския съвет от 2019 г. за определяне на административните органи, към които се създават национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност, и за приемане на Mетодика за определяне на оператори на съществени услуги в съответствие с изискванията на Закона за киберсигурност.

Съгласно т. 1, б. „г“ от горецитираното решение на Министерския съвет, министърът на регионалното развитие и благоустройството е определен за административен орган, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“.

Определянето на административен орган, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“ е изцяло нова дейност за МРРБ. Това налага да бъдат извършени промени в нормативния акт, с оглед постигане на съответствие между Устройствения правилник на МРРБ, Решение № 192 на Министерския съвет от 2019 г. и Закона за киберсигурност.

В тази връзка, с проекта на акт се предлага допълване на правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, свързани с определянето му за административен орган, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“.

С оглед изпълнение на новите функции и отговорности на МРРБ, свързани с определянето на министъра на регионалното развитие и благоустройството за административен орган, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“, възложени с Решение № 192 на Министерския съвет от 2019 г., се разширяват функциите на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ в МРРБ


Дата на откриване: 25.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 26.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари