Обществени консултации

Проект на Закон за пътните превозни средства

Причини, които налагат приемането на закона

            Пътнотранспортните инциденти пряко влияят върху смъртността и заболеваемостта на населението на страната, водят до огромни социални и икономически загуби и са част от политическия дневен ред. Темата за пътната безопасност набира все по-широка популярност, което се дължи от една страна на „черната” статистика за броя на пътнотранспортните произшествия (ПТП) и броя на загиналите и ранените в тях и от друга страна на критичността на обществото към „неразумното” шофиране.

Смъртността в резултат на ПТП на 1 милион жители в Република България е една от най-високите сред държавите членки на Европейския съюз - 99. За сравнение, средният показател на смъртност общо за държавите членки на Европейския съюз е 50 убити на 1 млн. жители.

В Националната стратегия за подобряване безопасността на движението (2011-2020 г.), приета с Решение № 946 на Министерския съвет от 2011 г., е поставена конкретна цел - да бъде намален броя на убитите с 50%, а на ранените - с 20 %, спрямо същите от 2010 г. Заложената прогноза към 2020 г. е броят на загиналите да бъде под 400 човека годишно, но към момента е налице отклонение от предвидените прогнозни темпове за намаление на пострадалите.

Нормативната уредба относно пътните превозни средства, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, изискванията към техническите служби, правилата за регистрация на пътните превозни средства и за промяна на собствеността на регистрирани пътни превозни средства се съдържа в Закона за движението по пътищата. Също така, съществуват обществени отношения пряко свързани с безопасността на пътните превозни средства, движещи се по пътищата отворени за обществено ползване, за които липсва нормативна уредба – такива са дейностите, свързани с продажба на употребявани части за превозни средства и дейностите, свързани с ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства.

Множеството обществени отношения, които са уредени в действащия Закон за движението по пътищата, нарушава неговата систематизацията, което прави съдържанието му неясно и трудно разбираемо и това налага необходимостта от усъвършенстване на законодателството.

В Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г., приета с Решение № 447 на Министерския съвет от 2017 г. е предвидено като мярка извършването на законодателни промени за отмяна на действащия Закон за движението по пътищата, който е от 1999 г. и не отговаря на променените обществени отношения, които следва да се уредят с приемането на нови закони, като в тях да се разграничат функциите и правомощията на МВР и на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения (МТИТС), като е предвидено разработването на проект на Закон за движението по пътищата, проект на Закон за пътните превозни средства и проект на Закон за водачите на  моторни превозни средства.

Систематизацията на изискванията към пътните превозни средства, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, по отношение на одобряване на типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за пътните превозни средства, индивидуалното одобряване на нови или употребявани пътни превозни средства, изменението в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства, пускането на пазара и извършване на сделки с пътни превозни средства, регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, както и издаването на разрешение за временно движение, извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, не е прецизна, което налага необходимостта от усъвършенстване на действащото законодателство.

Правилата за движение по пътищата и контролът за спазването им ще се регламентират в нов Закон за движението по пътищата, а правилата за придобиване на правоспособност от водачите на моторни превозни средства – в нов Закон за водачите на моторни превозни средства. По този начин ще се избегне и необходимостта от изменения и допълнения в Закона за пътните превозни средства, когато се налагат промени по отношение на правилата за движение и изискванията за придобиване на правоспособност от водачите на моторни превозни средства.

Състоянието на безопасността на движението е отражение не само на състоянието на пътната инфраструктура и правилата за движение, поведението на участниците в движението, квалификацията и умението на водачите, качеството на провежданото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС, психологическата и физическата годност на водачите, но и на техническата изправност на автомобилния парк – провеждането на първоначални и периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, ремонт и техническо обслужване и безопасността на влаганите при ремонта употребявани части за превозните средства.

С определящо значение за ограничаване на ПТП и на пострадалите по пътищата е създаването на нормативна основа за осигуряване на безопасността на движението по пътищата, част от която е свързана с техническата изправност на пътните превозни средства, тяхното одобряване, поддръжка и ремонт.

Автомобилният транспорт е един от големите замърсители на околната среда. Колкото е по-стар автопаркът, толкова повече се увеличава замърсяването и аварийността на превозните средства. В България към 2018 г. има регистрирани 3 628 720 превозни средства, от тях малко над 5 % са нови превозни средства до 5 години, малко над 8 % са до 10 години, 20 % са до 15 години и останалите около 67 % са над 15 години. Годишно в България се извършват 300 000 нови регистрации на превозни средства, от които около 40 000 са фабрично нови, а останалите са нов внос на употребявани превозни средства. Ето защо е от изключително значение за подобряване на качеството на въздуха и техническата изправност на автопарка да се извършва сериозен контрол на превозните средства, които се регистрират за първи път в страната. В Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.) като мярка за ограничаване на вредното въздействие на автомобилния транспорт е предвидено подобряване на контрола при първоначална регистрация на моторните превозни средства и контрола на моторните превозни средства при движение по пътищата чрез разработване на Закон за пътните превозни средства.

Изискванията към пътните превозни средства, извършването на прегледи за тяхната техническа изправност и извършването на дейности, свързани с техническата изправност на пътните превозни средства са взаимно свързани фактори и имат основно значение за безопасността и влиянието върху околната среда. Техническата неизправност на ППС е значим фактор и предпоставка за настъпване на ПТП.

Голяма част от изискванията към лицата, извършващи периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, са определени в подзаконови нормативни актове, което не създава условия за устойчивост на регламентираните обществени отношения в тази област.

Към момента не са уредени обществените отношения, свързани с извършването на ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства. В резултат на това не могат да бъдат създадени гаранции за качеството на извършваната дейност и за безопасността на превозното средство след извършен ремонт или техническо обслужване.

Дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства са пряко свързани с тяхната изправност, както и с тяхното безопасно движение по пътищата, отворени за обществено ползване. Към настоящия момент тези дейности не са регулирани от държавата, като не са въведени изисквания, за да се започне осъществяването на такава дейност, както и за извършването й. Това води до липса на контрол върху качеството на ремонта и техническото обслужване на пътните превозни средства. Некачествено извършваните ремонти и техническо обслужване на пътните превозни средства може да бъде определено като фактор с висок риск за безопасността на движението по пътищата. Предвид разнородния автомобилен парк и средната възраст на регистрираните в страната превозни средства, извършването на ремонт и техническото им обслужване от многобройни „легални и нелегални“ сервизи и влагането на не одобрени части и компоненти без гаранция за качество, обуславя засилващата се негативна тенденция за влошаване на техническата изправност на все по-голяма част от движещите се по пътищата превозни средства.

Създадената нормативна уредба и извършваният контрол върху периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства не е достатъчна, за да осигури в максимална степен техническата безопасност на превозните средства, тъй като възникналите в периода между два периодични прегледа повреди и некачественото им отстраняване създават висок риск за безопасността на движението.

Липсата на изисквания към лицата, които извършват ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства, липсата на правила за извършването на тези дейности, както и не осъществяването на контрол върху тях водят до възможността ремонтите и техническото обслужване да се извършват от хора, които не притежават необходимата квалификация, знания и умения за качественото извършване на тези дейности. Това от своя страна прави превозното средство опасно на пътя.

Липсата на регулация на тези дейности създава предпоставки за не заплащане на данъци за извършване на стопанска дейност, както и за нарушаване на изискванията на трудовото законодателство. Нарушават се изискванията за опазване на околната среда, което от своя страна води до образуване на опасни отпадъци.

Липсва и гаранция за собствениците на превозни средства, заплатили за услуга по ремонт и техническо обслужване на автомобилите си и липсват рестриктивни мерки, които да окажат влияние върху намаляване на „сивия“ сектор.

Не са уредени и обществените отношения, свързани с извършването на сделки с употребявани части за моторни превозни средства. Това от една страна влияе на безопасността на превозните средства, след влагането в тях на употребявани части, а от друга страна създава предпоставки за замърсяване на околната среда. Регламентирането на тези обществени отношения би създало предпоставки за гаранция на качеството и произхода на предлаганите части. Регистрацията на лицата, осъществяващи такава дейност, би позволила както установяване на произхода на предлаганите от тях употребявани части за МПС, така и би създала предпоставки за подобряване на ефективността по осъществяване на контрол на техническата изправност на превозните средства.

За безопасността на движението по пътищата е от изключително значение превозните средства да бъдат в добро техническо състояние. Прегледите за техническа изправност на пътните превозни средства са основният инструмент за гарантиране на техническата им изправност.

Технически неизправните превозни средства оказват въздействие върху безопасността на движението и могат да доведат до пътнотранспортни произшествия, включващи наранявания или фатален изход. Това въздействие може да бъде ограничено, ако бъде подобрена системата за извършване на прегледите за проверка на техническата изправност. Ранното откриване на техническа неизправност на превозно средство би допринесло за отстраняването на тази неизправност и съответно за предотвратяването на произшествия.

Превозните средства с неизправни системи за контрол на емисиите оказват по-голямо неблагоприятно въздействие върху околната среда от правилно поддържаните превозни средства. Ето защо, усъвършенстването на режима на прегледите за проверка на техническата изправност би спомогнало за подобряване на околната среда чрез намаляване на средните стойности на емисиите от превозни средства.

Изискванията към техническите специалисти, извършващи проверките в контролно-техническите пунктове към звената „Пътна полиция“, не съответстват на изискванията към техническите специалисти, които извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. И двата вида прегледи са свързани с установяване на техническата изправност на превозните средства, предвид което следва да бъдат извършвани от лица с идентична квалификация и компетентност.

Издаването на документи за техническа изправност на превозните средства, които са различни от предвидените в европейското законодателство, създава предпоставки за противоречиви тълкувания и за налагане на санкции на водачите на превозни средства с българска регистрация, които не притежават изискваните документи съгласно Директива 2014/45/ЕС.

С оглед на изложеното е необходимо уеднаквяване на системата за извършване на прегледите за проверка на техническата изправност, като техническите прегледи да бъдат извършвани от лица, получили разрешение за извършване на тази дейност със съоръжения и оборудване, предвидени в Директива 2014/45/ЕС.  С проекта на закон ще се предложи тази дейност да се извършва от регистрирани по закона лица, като целта е да се изведе тази дейност от държавата, да се увеличат броя на пунктовете, където може да се извършва тази дейност и съответно да се повиши контрола на извършваните първоначални технически прегледи.

За обезпечаване наличието на пълна информация за техническите характеристики на превозното средство и за проследяване на периодите за техническото обслужване, ремонт, технически прегледи, както и това дали пътното превозно средство е участвало в пътнотранспортни произшествия, е необходимо да се предвиди събиране и съхраняване на тази информация. В тази връзка се предвижда издаването на документ – паспорт с технически данни на превозното средство. С оглед възможността за пълноценно използване на събираната информация е необходимо да бъде създаден и поддържан регистър, който да съдържа данните от паспортите.

За гарантиране на високо ниво на безопасност на движението и на опазване на околната среда е от решаващо значение правилното функциониране на техническите служби. Необходимо е критериите за оправомощаване на техническите служби да бъдат разписани по-подробно, както и да се предвиди контрол и надзор на тяхната дейност. Оправомощаването и наблюдението на техническите служби следва да се извършва въз основа на подробни и стриктни критерии чрез надзорни проверки.

 

             Предмет на закона

Новият Закон за пътните превозни средства ще бъде структуриран и систематизиран като последователно ще бъдат определени:

1. изискванията към пътните превозни средства, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване;

2. изискванията по отношение на одобряване на типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за пътните превозни средства, индивидуално одобряване на нови или употребявани пътни превозни средства, изменението в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства;

3. пускането на пазара и допускането до регистрация на пътни превозни средства, излезли от серийно производство;

4. изискванията по отношение на оценката, оправомощаването, нотификацията и надзора на техническите служби;

5. изискванията за извършване на идентификация, проверка за съответствие с данните на производителя и за одобряването на типа, проверка за оборудването на превозните средства и преглед за проверка на техническата изправност на превозните средства преди първоначална регистрация в България на употребявани моторни превозни средства и ремаркета и издаване на паспорти с технически данни и удостоверения за техническа изправност на идентифицираните пътни превозни средства;

6. регистрирането, отчетът, спирането от движение и пускането в движение, временното отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на пътните превозни средства, както и издаването на разрешение за временно движение;

7. изискванията при извършване на сделки с пътни превозни средства;

8. изискванията за извършване на търговска дейност с употребявани части за моторни превозни средства и ремаркета;

9. изискванията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;

10. изискванията за извършването на ремонт и техническо обслужване на моторни превозни средства и ремаркета;

11. правомощията на контролните органи, принудителните административни мерки и административнонаказателните разпоредби.

 

Цели, поставени с проекта на нормативен акт при регулирането на обществените отношения:

1.         прецизиране на уредбата по отношение на изискванията към пътните превозни средства, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване;

2.         детайлно регламентиране на изискванията по отношение на одобряване на типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за пътните превозни средства.

3.         създаване на законова уредба относно индивидуално одобряване на нови или употребявани пътни превозни средства и изменението в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства;

4.         усъвършенстване на нормативната уредба по отношение на пускането на пазара и извършването на сделки с пътни превозни средства;

5.         промяна на реда за регистрация на превозните средства и ясно разграничаване на правомощията на компетентните органи по отношение на регистрацията на пътните превозни средства и прегледите за проверка на техническата им изправност.

6.         въвеждане на единен документ, удостоверяващ техническата изправност на пътните превозни средства в съответствие с европейските изисквания.

7.         извършване на преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства от технически специалисти, притежаващи необходимата квалификация и компетентност чрез използване на оборудване и съоръжения отговарящи на минималните изисквания въведени в Европейския съюз.

8.         подобряване на правната уредба относно регистрирането, отчетът, спирането от движение и пускането в движение, временното отнемане, прекратяването и възстановяването на регистрацията на пътните превозни средства, както и издаването на разрешение за временно движение;

9.         прецизиране на изискванията за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;

10.       въвеждане на изисквания за извършването на ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства и минимизиране на възможността дейностите на сервизите да попаднат в зоната на „сивия сектор”;

11.       повишаване на качеството на ремонтите и обслужването на ППС в автосервизите и пътната помощ;

12.       защитаване интересите на потребителите на услугите по ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства и повишаване качеството на ремонт и обслужване на ППС;

13.       усъвършенстване на уредбата по отношение на изискванията за определяне, нотифициране и надзор на техническите служби;

14.       регламентиране на сделките с употребявани части за моторни превозни средства;

15.       изваждане от ЗДвП на разпоредбите, отнасящи се до изискванията към пътните превозни средства и тяхната техническа изправност в отделен закон;

16.       реален ефективен контрол върху дейността на автосервизите, който да доведе до намаляване на ПТП и опазване на околната среда.

Цели се повишаване на ефективността на дейността по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата, улесняване на придвижването и опазване на имуществото, намаляване на травматизма по пътищата и намаляване на социалните и икономическите загуби за обществото, намаляване на броя на жертвите на ПТП.

Друга цел е създаването на нова систематизация на нормативната уредба и разграничаване на изискванията, свързани с пътните превозни средства и тяхната техническа изправност от правилата за движение по пътищата. По този начин би се постигнало не само по-лесно възприемане на нормативната уредба, но и до стабилизиране и постоянство на приетите регламенти.

Цели се, също така и изпълнението на предвидения в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., приета с Решение № 447 на Министерския съвет от 2017 г. ангажимент за изготвяне на проект на Закон за пътните превозни средства.

Изготвянето на нов Закон за пътните превозни средства има за цел да постигне осигуряване на безопасността на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, чрез обезпечаване на техническата изправност на пътните превозни средства и опазване на околната среда от замърсяване, причинявано от пътните превозни средства.

 

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията проведе обществена консултация чрез Портала за обществени консултации и интернет страницата на МТИТС, като в периода 24.11.2017 – 24.12.2017 г. публикува консултационен документ относно предложението за изготвяне на нов Закон за пътните превозни средства.

Постъпилите становища и предложения във връзка с публикувания консултационен документ частично са взети предвид при изготвянето на проекта.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

За изпълнението на предвидените в законопроекта дейности се предвиждат допълнителни разходи от бюджета. Необходимо е да се обезпечи административният капацитет на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с оглед осъществяване на контрол и предоставяне на административни услуги за новите дейности и режими. Разходите се предвижда да бъдат за сметка на повишените приходи от дейността на агенцията.

 

Очаквани резултати от прилагането

Ползите от приемането на законопроекта биха били съществени. Ще се постигне  положителен ефект в икономически и социален план, тъй като чрез регламентиране на изискванията към лицата извършващи дейности по ремонт и поддръжка на ППС, продажба на части втора употреба ще се ограничи дейността сивия сектор в тази област, от друга страна това ще повиши техническото състояние и изправност на превозните средства и ще подобри безопасността на движението по пътищата, което ще намали броя на пострадалите при пътнотранспортни произшествия, и броя на пострадалите от въздействието на замърсения въздух, съответно ангажиментите за системата на здравеопазването и социалното осигуряване, ще се избегнат материални щети, разходи за лечение и социални разходи.

За участниците в движението по пътищата ще се подобри дейността по опазване на техния живот и здраве, ще се улесни придвижването по пътищата на страната ни и ще се създадат предпоставки за опазване на имуществото. Ще се създаде лесно разбираем за участниците в движението закон, с ясни правила, съответстващи на пътнотранспортната обстановка.

Ще се намали динамиката на измененията и допълненията в Закона за движението по пътищата.

Приемането на нов Закон за пътните превозни средства ще има положителен ефект върху всички участници в движението по пътищата и компетентните държавни органи, имащи отговорности за осигуряване на безопасността на движението по пътищата, т.е. върху цялото общество.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 

С действащия Закон за движението по пътищата в националното законодателство са въведени разпоредбите на редица нормативни актове на Европейския съюз в областта на одобряването на типа на превозни средства, периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на превозни средства, документите за регистрация на превозни средства, обмена на информация относно пътнотранспортни нарушения, задължителното използване на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства и др. С отмяната на действащия Закон за движението по пътищата съответно ще се отменят законовите разпоредби, с които тези нормативни актове са въведени в националното законодателство. В тази връзка с проекта на Закон за пътните превозни средства в националното законодателство се въвеждат разпоредби на Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 01.06.1999 г.), Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 127, 29.04.2014 г.), Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.04.2014 г.) и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ L 263, 09.10.2007 г.), както е последно изменена с Регламент (ЕС) 2019/543 на Комисията от 3 април 2019 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на приложения I, III и IV към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на позоваванията и включването на някои правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно одобрението на типа на моторни превозни средства (OB L 95, 04.04.2019 г.). Към проекта на Закон за пътните превозни средства са изготвени и приложени таблици на съответствието с Директива 1999/37/ЕО, Директива 2014/46/ЕС, Директива 2014/45/ЕС и Директива 2007/46/ЕО.

С проекта на Закон за пътните превозни средства се предвиждат и мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 02.03.2013 г.). Регламент (ЕС) № 168/2013 има пряко действие за Република България, поради което към проекта на Закон за пътните превозни средства не е изготвена таблица за съответствие

 

 

Лице за контакт:

Катерина Синапова, главен експерт в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, тел. 02 / 930 88 93,

E-mail: ksinapova@rta.government.bg


Дата на откриване: 19.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 19.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 юли 2019 г. 15:32:43 ч.
TonyZ

Премахнете нотариусите

Време е вече нотариусите да отпаднат при покупка на МПС.

Това само в България си остана. Това все пак си е една вещ.

Телевизорите са по-скъпи от едно МПС втора употреба.

В Германия регистрацията минава в общински пунктове само с договор за продажба, малкия и големия талон. Стига вече с тези нотариуси, вече сме 21 век.

22 юли 2019 г. 16:12:46 ч.
Kaldamukov

Нотариалната заверка на договора за покупко продажба на МПС трябва да отпадне

Абсолютно задължително е отживелицата с нотариалната заверка на договора за прехвърляне на МПС да отпадне. Единствената цел на това архаично задължение е да се хранят нотариусите. Няма никаква друга аргументация кому е необходима нотариалната заверка. Колите са вещ като всяка друга - пръстени, диаманти, телевизори и т.н. Даже последните са по-скъпи от голямата част от автомобилната база в България. Основният аргумент, че с колата можело да се извърши престъпление, е елементарен - престъпление може да се извърши и с нож, и с брадва, и с газов пистолет. Нотариусите по никакъв начин не възпрепятстват престъпленията, взимайки такса от сделката.

25 юли 2019 г. 12:11:36 ч.
Манчева

Принципи

Този закон въвежда тромави лицензионни режими и заплащане на нови такси от бинеса, което е в явно противоречие с политиката на правителството за намаляване на административната тежест. Множеството изисквания и сложните процедури ще доведат до увеличаване на сивата икономика в сектора. А реманта на автомобили е един занаят и трябва да има възможност да се практикува като такъв, за други е просто хоби или начин на живот и не биха поверили любимата си кола в ръцете на друг.

25 юли 2019 г. 17:11:28 ч.
Емил2

В никоя страна на ЕС няма ЗАКОН за автомобилните сервизи

Във всички страни на ЕС се изисква регистрация: като на всеки търговски обект, както и професионална квалификация. Единствено в Румъния има Наредба за автомобилните сервизи на Министерството на транспорта, откъдето са преписали проекта на този ЗАКОН. Работата на автомобилните сервизи регистрирани по търговския закон, определя и отговорностите им по отношение на над 12 Закона и 20 съществуващи наредби, които трябва да се спазват и контролират, а не да се щипне от тях и да се вкарат в един сбироток (по отношение на сервизите) в този ЗАКОН????. Гаранция на ремонтите - 6 месеца:( Едно такси може да измине за 6 месеца около 40-50 хил.км.) Откъде/накъде - трябва да има обявена търговска гаранция. Защо се изземват функкции на Закона за защита на потребителите, на Закона за опазване на околната среда и т.н.                                        

 

 

 

 

25 юли 2019 г. 19:43:37 ч.
PetrovP

Моля прецизирайте текстовете в закона!

От така  написаните текстове излиза, че ако  спукаш гума на пътя и решиш да си я смениш сам, извършваш нарушение на чл. 68 и подлежиш на глоба по чл.98 - 500 лв.!

Не искам да повярвам, че целта на този закон е това!

Това че се някой извършват нерегламентирани ремонти и продажба на резервни части не означава, че трябва да се наказват всички български граждани за това!

Необходимо е единствено да добавите текста: "...упражняването редовно и по занятие " , там където е необходимо и може би законът ще придобие смисълът, който твърдите, че влагате в него.

Например:

 

Чл. 68. (1) "Упражняването редовно и по занятие на" дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства може да се извършват от:

1. физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

В това министерство би трябвало да има юристи, които знаят смисъла и тълкуванието на този текст.

В противен случай ще се създаде впечатлението, че това е лобистки закон, който облагодетелства определени фирми и създава възможност корупция.

Същото се отнася и за текстовете, които забраняват на хората да продават частите на собственият си автомобил на съседа си например. В случай, че никоя от двете страни   не са регистрирани като търговци, то за да се извърши сделката, задължително трябва да се мине през такъв, който ще им вземе съотвтната комисиона.

Нека не се създават закони, които не могат и няма как да се спазват от никой, включително и от тези които са ги написали!

 

 

26 юли 2019 г. 16:29:14 ч.
Емил2

Къде в ЕС държавна администрация прави това?

ИА "АА" поддържа регистър за ".....извършените ремонти и ТО на превозните средства и ....данни за ПТП..."  Колко ще струва и кой ще плаща? Чичо Пешо от село в Родопите като залепи една гума на москвето, ще вземе лаптопа и ще изпрати данни в регистъра.....Според Директива на ЕС всеки ПРОИЗВОДИТЕЛ (не държавен орган) на автомобили е длъжен да поддържа такъв регистър.

 

 

10 август 2019 г. 11:04:52 ч.
Aziti

По друг начин казано...

Тези промени поставят под въпрос дали може въобще да се притежава движемо или/и недвижемо имущество при положение, че собственикът не е в състояние да поддържа притежаваното на хартия имущество.

Реално "притежаването" на имуществото означава право на употреба след поемане на отговорност за поддръжката. От една страна производителят се съмнява в способностите на потребителя да използва и поддържа закупената стока, но от друга страна не може и/или не иска да ограничи на свободния пазар КОЙ има право да закупи стоката му. И тъй като никой не иска да се занимава с атестирането на правото за притежаване на движемо или/и недвижемо имущество, се прави опит за ауторизиране на институции, които могат да се занимават с подръжката. Всъщност индиректно се атестира правото за притежаване на движемо или/и недвижемо имущество чрез определяне на заплащане на труда с излишък над минимален доход за преживяване. Всички, с доход под или на границата на минимален доход за преживяване, са индиректно лишени от право за притежаване на движемо или/и недвижемо имущество. Трети, изкарват парите си не на трудовия пазар и получават без регулирана външна атестация правото за притежаване на движемо или/и недвижемо имущество. Четвърти ...

Това е един предопит за регламентиране на права и отговорности между производителя и потребителя в една неравностойна ситуация, при която потребителят е зависим технически от производителя, а производителят е зависим от начина на употреба и поддръжка от страна потребителя.

Предвидените промени се отнасят за стоки, на точно определен вид производители - според броя и качеството на произведени стоки, предвиденото времетраене и място на употреба, брой потребители на една и съща стока и други фактори. Но какво се случва със стоките на другиТЕ производители?!

Какво ще се прави с третите и четвъртите?!

10 август 2019 г. 11:23:21 ч.
Aziti

Принуда или хоби?!

Защо има лица пренудени сами да извършват дейности по ремонт и поддръжка на ППС-а?!

Какво прави собственикът на ППС-о със спестените пари след извършване на дейности по ремонт и поддръжка на ППС-о му от неауторизиран персонал?! Защо хората днес трябва или искат да пестят пари?!

 

12 август 2019 г. 08:26:59 ч.
инфпотр

Относно предложените промени

Тези законови промени са много непопулярни и са абсолютно неприемливи за огромната част от българските граждани. Въвеждането на паспорта заедно с другите промени, глоби и санкции ще се счита за форма на тормоз, като "промените" не са оправдани с нищо. Такъв непопулярен проект на закон не би следвало да се обсъжда, още по-малко да се приема. Общественото недоволство срещу приелите го партии ще бъде огромно. Българският народ като цяло е беден, изтормозен достатъчно народ и всякакви нови такси, глоби, както и нови административни тежести свързани с този проектозакон са напълно неприемливи. 

12 август 2019 г. 10:43:32 ч.
mitov

Неприложим лобистки закон!

За автора на този проектозакон явно думата статистика е по-непозната от него отколкото думата лобизъм!

Къде е статистиката относно ПТП поради лош ремонт или некачествени части 2-ра употреба? КЪДЕ Е ? Целия проектозакон е на база ''това би било опасно'' или ''това би било по-безопасно". ВИЕ СЕРИОЗНО ЛИ !?

Иначе много хора могат да споделят личната си статистика с некачествени ремонти от оторизирани сервизи ..например източили му маслото на диференциала и не го оставили празен, ей така, да си кара! Как точно доказваш това за да се възползваш от 6-те месеца гаранция? Да не би да има пломба на пробката на дифернециала? Нали сервиза ще каже, че всичко при тях е било наред и ти сам си правил нещо после ?!

Явно авторите на това творение, наречено проектозакон не разбират следното
 
1. Ако създадеш трудности при внос, или регистрация стари автомобили, хората ще си карат още по-старите автомобили. Когато човек е решил да си смени колата с друга, това означава, че другата е  по-добра - на по-малко години и ли просто по-здрава и стегната.
Ти няма как да го накараш да си купи нови с подобен тормоз. В Гърция има още някакви такси при внос - ами отидете там и ще видите по магистралата коли 20-30-40 годишни коли които тук отдавна не можеш да срещнеш по пътищата !
 
 
1. Ако ограничиш някой да си прави собствени ремонти по колата, или да ходи при майстора от квартала, то й просто няма да прави никакви ремонти.
 
Не мога да си продам частите от собствента си кола на комшията или с обяви в интернет?!? ВИЕ СЕРИОЗНО ЛИ !?

12 август 2019 г. 11:42:55 ч.
n641951363

НЕ ТАКА

Това са пълни глупости

Затегнете контрола на ГТП и ефект ще има.

Стига измисляхте глипости за да събирате такси и да облагодеталсвате фирми на вашите крадливи приятели, деца и съпруги

 

12 август 2019 г. 11:53:14 ч.
Ivan_I

Неприложими мерки

Авторите на проектозаконът представят добра, но опорочена концепция. Липсва задълбочено проучване и анализ на необходимостта от мерки. Увеличаването на административната тежест пропорционално ще увеличи и така нареченият "сив сектор". Изложените аргументи не съдържат нито правна, нито техническа стойност, а изразяват лично мнение. Така ли се пишат закони вече?

Въпроси:

1. Как следва да процедира водач на МПС, когато възникне обстоятелство по чл.101 (1) на ЗДП? Ще подлежи ли на санкция, ако отстрани сам възникналата неизправност с цел осигуряване на безопасност на пътя? Как ще бъде удостоверено?

2. Смяната на зимни и летни гуми ще се вписва ли в регистърът? И ако се вписва, как точно? Все още не е законово дефинирана разликата между "лятна" и "зимна" гума.

3. Как контролните ограни ще констатират смяна на масло и маслен филтър, ако са извършени извън предложеният в проектозакона ред? Смяна на крушка?

4. Допълване/доливане на основни за автомобила течност и задължение на водача на превозното средство. Това счита ли се за нарушение?

12 август 2019 г. 12:05:45 ч.
StenlyTU

Оправете ГТП

Кому е нужна втора проверка на техническото състояние на МПС.

ГТП трябва да се осъвременни и разшири. Няма смисъл да пълним гушите на някакви фирмички.

12 август 2019 г. 12:42:41 ч.
TonyZ

ГТП да се извършва на 2 години.

Защо в Германия ГТП (TUV) e на 2 г. а у нас на 1 г.?

Ние по-големи перфекционисти ли сме?

Правете закони да облекчават гражданите а не допълнително да ги натоварват.

ПРЕМАХНЕТЕ НОТАРИУСИТЕ при покупка на МПС

Направете образец на договор при покупка на МПС а ако купувачът пък толкова много иска, да си го заверява при нотариус.

Ето ви примерни договори за покупко-продажба (kaufvertrag) на употребявано МПС одобрени от TUV Германия.

https://www.tuev-sued.de/uploads/images/1337094762676171470274/kfz-kaufvertrag.pdf

С договора продавачът е длъжен да ти даде и големия талон и това е.

Новата регистрация се прави буквално за минути а номерата струват 6 евро. Правят ги фирми които са в непосредствена близост до сградата където се извършва регистрацията. На немски се казва zulassungsstelle. НЯМА НОТАРИУСИ И БЮРОКРАЦИЯ.

12 август 2019 г. 17:37:30 ч.
Колева

Против промените!

Как ги мисите тези неща...?! Спрете се вече или на хората ще им прекипи от цялата тая малоумщина и ще им се наложи да ви спрат... Прикривайки истинската цел на подобни промени- за още такси, глоби, бюрокрация и тормоз, кого заблуждавате с това бля-бля, например: "Ще се постигне  положителен ефект в икономически и социален план, тъй като чрез регламентиране на изискванията към лицата извършващи дейности по ремонт и поддръжка на ППС, продажба на части втора употреба ще се ограничи дейността сивия сектор в тази област, от друга страна това ще повиши техническото състояние и изправност на превозните средства и ще подобри безопасността на движението по пътищата, което ще намали броя на пострадалите при пътнотранспортни произшествия, и броя на пострадалите от въздействието на замърсения въздух, съответно ангажиментите за системата на здравеопазването и социалното осигуряване, ще се избегнат материални щети, разходи за лечение и социални разходи."

Проблемът в България е системен и причината не са самите закони, а тяхното неспазване, липсата на контрол и шестващата демонстрация на тотална безнаказаност. Цялата административна машина сякаш е обзета от проказа и всичко, до което се докосне, се разпада. Затова по-добре не пипайте законите, а търсете механизми за контрол, за спазване на правилата и за работеща администрация в полза на хората, а не в осъществяване само и единствено на административен терор.

13 август 2019 г. 13:01:32 ч.
kocev

Паспорт,гаранция,ГТП и корупция

Допълнителните проверки ще доведат до още по голяма корупция при създаването на паспортите.Издаването на гаранцията за определен ремонт е чудесна идея ,но има прекалено много условностти,кой ще задължи вносителите да покрият щетите при проблем с дадена част която са продали и е монтирана по книга.Докога ще работят хора на пунктовете за ГТП на които не им пука една кола дали има или няма спирачки,дали тече,дали има разтропано окачване,докато има минаващи ГТП гробници дотогава всичко останало ще е безмислено.Кога ще стане задължителна тресачката за окачване на леки автомобили?Кога ще има контрол върху изкупуването на катализатори,а не хората да не си слагат защото ги крадат,кой ги изкупува,това е престъпление,трябва да го изкупуват срещу документ за закупен нов такъв.

Кой контролира гумаджийниците срещу пренатягане на гумите и скапване на резбите,или сервизите да им бършем ......,кога ще има вариант в който колата напуска сервиз на пътна помощ в присъствието на контролен орган??

Все интересни въпроси от практиката и от опита.

 

 

13 август 2019 г. 13:09:23 ч.
Polina Aleksandrova

Помислете повече преди да действате :-)

Проектозаконът е пълен с недомислици, ако се приеме, ще страда почти целия български народ по един или друг начин, а дали ще се намалят инцидентите по пътищата е спорно, според мен даже ще се увеличат.

 

13 август 2019 г. 13:47:44 ч.
Йордан Симов

Чии интереси са на първо място?

Един закон на/за ИА "Автомобилна администрация". Доминиран от нейните виждания. Вярно, декларира се и загриженост към интересите на потребителите и това може частично да е така по отношение на сервизите от сивия сектор, но дали като цяло интересите на гражданите за по-малко бюрократизация са в съответствие съз законопроекта?

Както обикновено се прави, декларира се като цел и "прецизиране/усъвършенстване" на уредбата. Вероятно в представите на писалите този проект има стройна и ясна система, но в случая това "прецизиране" означава сериозна промяна на досега съществувалия ред, натрупване на процедури, изразява се в заплащането на повече пари от страна на собствениците на пътни превозни средства (тепърва ще предлагат тарифата), загуба на време и нерви. 

Мисля, че е сравнително просто - интересите на бюрокрацията не винаги са интерес на гражданите.

 

13 август 2019 г. 16:20:05 ч.
jorkatag

ЛОБИ

А да попитам, когато в малкия град няма оторизиран сервиз кой ще плати транспорта до такъв пак аз нали така? Стига с тези лобистки интереси прикривани зад загриженоста за ранените по пътищата. Оправете пътищата и тогава мислете за безопасноста. Защото никой не казва какъв е делът на ПТП заради лош път.

14 август 2019 г. 09:05:12 ч.
Емил2

Закон за държавно регулиране работата на автосервизите няма никъде в ЕС.

Утре, някой ще реши, че трябва закон за държявно регулиране на печенето на банички, после за чушките, кривите краставици и т.н.

14 август 2019 г. 13:06:03 ч.
изнервен

Твърдо против!!!

1во. След като в преамбюла на проекта се говори за „черна статистика” е редно да се обоснове нуждата от настоящите промени със статистика за броя на ПТП по причина техническа неизправност и процентно съотношение към останалите причини. Подобна статистика или показва пренебрежимо малко влияние или изцяло липсва.

 

2ро. Няма обективна свързаност между авточастите втора употреба и възникването на ПТП. Няма техническа възможност авточастите да бъдат сертфицирани като годни или негодни, което прави закупуването им и монтирането им обект на отношение само между продавач и купувач. Произходът на частите не е част от обхвата на настоящият закон и не следва да се изисква регистрационен режим за продажбата им!

14 август 2019 г. 13:06:45 ч.
изнервен

Твърдо против!!!

3то. С признанието че: „Колкото е по-стар автопаркът, толкова повече се увеличава замърсяването и аварийността на превозните средства”, което вносителите правят, следва да се приеме, че законът трябва да стимулира закупуването на по-нови автомобили, а не индивидуалния избор на собственика как да ги поддържа! Контролът предвиден в настоящият проект не определя екологични норми при първоначална регистрация и не променя възможността за регистриране на стар над 15 или над 20 годишен автомобил, което прави разпоредбите му нерелевантни към целите поставени в закона! Независимо от поддръжката автомобил с евростандарт 1 не може да покрие Евро стандарт 4 и по-висок нито да бъде по-безопасен! Тоест разпоредбите не подобряват фактическото положение, това би се подобрило при засилен контрол при годишният, не при първоначалният преглед!

 

4то Техническата пригодност на автомобила се гарантира САМО И ЕДИНСТВЕНО от преминаване на Годишен технически преглед. Предвиждания паспорт на автомобила в голяма степен дублира изискванията на годишния преглед и отново не допринася по никакъв начин за повишаване на екологичността или безопасността! Паспортът ще се издава при първоначална регистрация, което не променя факта, че вносител може да вкара стар удрян автомобил с проблеми, да манипулира първоначалния километраж и след внимателна подготовка да пристъпи към продажба и последваща регистрация - по същество издаването на паспорт в този случай се явява съучастие в измама, като органа издаващ техническият паспорт дефакто се явява гарант на недобросъвестния търговец! Възможността за проследяване на актуален километраж и реалното техническо състояние на автомобила при предходният собственик извън страната е минимална за по-старите автомобили и няма как да бъде гарантирана – следователно притежанието на паспорт се обезсмисля!

14 август 2019 г. 13:07:13 ч.
изнервен

Твърдо против!!!

5то Обществените отношения свързани с ремонтните дейности са изцяло търговски и се урегулират от принципите на свободния пазар! Влагането на части в ремонта е личен избор на собственика свързан с цената на различните компоненти и дохода на собственика, противоконституционно би било това да се определя от извършващите сервизна дейност. От друга страна те няма как да гарантират качеството на избран от клиента компонент. Презумпцията, че некачествен ремонт може да бъде фактор с висок риск отново не са подплатени със статистически данни за броя на възникналите произшествия по причина некачествено извършени ремонтни дейности! И отново трябва да споменем, че ПРИГОДНОСТТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА НЕ СЕ ГАРАНТИРА ОТ „ЛИЦЕНЗИРАН РЕМОНТ” А ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ПУНКТ ЗА ГТП!

 

6то Липсата на изисквания към лицата извършващи ремонтна дейност не означава, че собственикът на превозното средство не прави надлежно проучване за способностите на тези лица – отново се прави опит едни пазарни принципи да се заменят с административни такива! Наличието на лиценз или диплом не дава търсените гаранции за компетентността на извършващите ремонтни дейности, а поставянето на подобни изисквания означава инкриминиране на всеки собственик, който има желание, технически познания и възможност да извърши дадени ремонти сам!

 

7мо Изсветляването на бизнеса, както и изискванията за опазване на околната среда следва да са част от Данъчно процесуалния кодекс, както и от Закона за опазване на околната среда – те не оказват влияние на поставената цел от настоящия закон – техническа изправност и безопасност, те са нерелевантни и следва да отпаднат от настоящите текстове!

 

14 август 2019 г. 13:07:52 ч.
изнервен

Твърдо против!!!

8мо Гаранция за извършените дейности се предоставя от множество от сервизите и пак имаме намеса в чисто търговски отношения. Невъзможно е дори за квалифициран техник да даде гаранция за извършен ремонт, ако собственика избере евтини или втора употреба части. Невъзможно е да се гарантира решаване на проблема с определен ремонт, ако собственикът избере определени опции избирайки да се извършат само част от предложените ремонти изхождайки от лични съображения и доходи. Дори ако частите са първокачествни, е невъзможно да се даде пълна гаранция, тъй като винаги има вероятност за дефект на частта – тогава рекламацията следва да се отправя към търговеца на части, не към извършителя на ремонта. Това пак казвам са отношения между клиента и предоставящият услугата и тези условия се договарят още преди започване на ремонтните дейности!9то НЯМА КАК ДА СЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ЗА ЧАСТИ ВТОРА УПОТРЕБА! Подобно изискване би оскъпило частите до положение цената им да е по-висока от нови части, а при настоящата икономическа обстановка това е в ущърб на собствениците на превозни средства! Още повече, с над 1 милион автомобила с възраст над 20 години има фактическа невъзможност някои части да бъдат намирани нови и единственият избор е влагане в ремонта на части втора употреба! По никакъв начин регистрацията на подобни лица не повишава контрола на техническата изправност, тъй като той се извършва ПРИ ГОДИШНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД! А регистрационният режим отнема възможността на частно лице притежател на бракуван автомобил или стара оригинална част да извършва търговски дейности, каквито права са му предоставени от конституцията на РБ

 

14 август 2019 г. 13:08:30 ч.
изнервен

Твърдо против!!!

10то И по сега действащите нормативни уредби информацията от Годишните технически прегледи се запазва за периода на валидност на прегледа като в данните при преглед фигурира дори и настоящият километраж по показател. Поради невъзможност да се удостовери дали превозното средство е претърпяло ПТП преди вноса му в България събирането на данни за автомобила в специален паспорт е безсмислено, усложнява системата и повишава цената създавайки празни структури  дублиращи пунктовете за ГТП. Освен всичко това, ясно са разписани и правилата, при които се извършват модификации и конструкционни изменения и регистрацията им, правила има, но не и контрол за спазването им!

Опитвам се търпеливо и аргументирано да обясня защо настоящите промени са глупави, ненужни, вредни за преобладаваща част от населението и като цяло преследват лобистки промени гарантиращи облаги за определен кръг лица, като не малка част от предлаганите промени вероятно нямат и аналог в световен мащаб. Вместо поетапно подобрение на техническия контрол и осъществяване на контрол върху дейността по ГТП имаме едни ненужни ограничения и тежести. Авторите на „творението” са следвали някои от принципите спазвани в богатите западноевропейски държави, но БЕЗ ДА АДАПТИРАТ ПРАВИЛАТА КЪМ ГРОЗНАТА РЕАЛНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОХОДИ и обективната невъзможност голяма част от потребителите да спазват бъдещите правила, което обезсмисля приемането на промените давайки предпоставки за масово нарушаване и корупционни практики...

 

14 август 2019 г. 13:09:15 ч.
изнервен

Твърдо против!!!

За финал ще кажа, че бях БЕЗКРАЙНО ТЪРПЕЛИВ КЪМ КРЕТЕНЩИНИТЕ, КОИТО СТЕ НАТВОРИЛИ!!! Създателите на тая простотия трябва да имат поне малко срам и да я изтеглят незабавно! Като цяло ми писна ролята на дойна крава още повече, когато откровени идиоти се опитват да ме доят по подобен брутален начин!!!СПРЕТЕ С ПРОСТОТИИТЕ СИ ГОСПОДА!!! Цялостният отзвук от предложенията е силно негативен! Нивото на търпимост силно занижено! Слезте на земята при хората или ще дойде време да бъдете свалени и тогава приземяването ще е болезнено!!!

16 август 2019 г. 10:10:39 ч.
remarek

Явно трябва да събираме пари за изтребителите

Цитирам един българин, който живее в Англия. "Купих 2 коли и един мотор. Продадох едната кола. Все още не знам къде е английския КАТ". Толкова по въпроса

16 август 2019 г. 14:41:48 ч.
Bobeko

Законопроект против обикновения българин

Гледам приложение 1 на проекта. Не мога да си купя дори странично огледало или седалка от някой, който не е оторизиран (търговец и т.н). Тъй като не съм търговец или автомоонтьор, няма как да продам в OLX останали части от стария си автомобил, поне не тези от безумния списък в Приложение 1.

За ремонтите да не говорим. Мога ли или не мога да си подменя гумите, няма значение - бюрократът казва, че това е незаконно. Трябва да даваме пари за всичко. От елементарни ремонти (подмяна) до безумни и безсмислени паспорти. Това е законопроект против обикновения българин!!!

16 август 2019 г. 14:42:33 ч.
Димитрина Иванова

лобизъм

В основните мотиви, като фактор е посочена безопастността при движение по пътищата.Ако си направите труда да погледнете статистиката, основнатите причини са неподготвените млади шофьори, както и лошото качество на пътищата у нас.Вменяването на контрол на частни дружества води  до налагането на лобизъм и злоупотреби.Държавните органи имат контролираща фунция и моля да не се намесват в свободния пазар на сервизните дейности, а да извършват качествени проверки.Преразгледайте цялото предложение, пълно е със смехотворни намерения.Лицевзирането на сервизите да се прецизира и да се уповести предварително с ясни критерии.частни пунктове за регистрация?Как точно ще ги контролирате или се създава паралента система на КАТ?Особенно ме развеселихте с глобите за извършен лично ремонт........Исканите от вас промени са напълно лобистки!

 

18 август 2019 г. 13:10:22 ч.
Aziti

Странични немонетарни ефекти

Творец Твар Товар Товариш

Забраняването със закон на дейностите, свързани с ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства, от страна на собственика и ползвателя, могат и ще имат странични немонетарни ефекти, които не са сред гореупоменатите. Какви други общественнозначими ефекти може да имат тези промени?!

Собственикът и ползвателят се задължават да предостават на трети лица възможността, да извършват дейностите, свързани с ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства. С времето първите ще изгубят знанието, умението, самоувереността да извършват елементарни дейности, свързани с ремонт и техническо обслужване на личните си пътни превозни средства, в това число да сменят изгоряла лампа или да подменят резервна гума.  Никога няма да опознаят света на Робърт М.Пърсиг, на Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет. Чели ли са тази книга изготвилите проекто-закона и колко от тях са подразбрали посланието на автора?!

Вместо налагане на глоби, не е ли по-удачно, практично, насърчително неспециалисти, които искат сами да извършват дейностите, свързани с ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства, да имат възможността да направят това под наблюдението и контрола на специалисти, да пишат протоколи, да гледат и да се учат от свои и чужди грешки. Какви странични немонетарни ефекти би имал един такъв подход, познат от и практикуван през соца и защо не успя този подход да се утвърди и запази във времето?!

P.S. Днес православната църква отбелязва успението на Свети Йоан Рилски Чудотворец - покровител на българския народ и основател на Рилския манастир, един от най-почитаните светци.

18 август 2019 г. 13:19:53 ч.
tish

Мотиви

За съжаление, истинските мотиви се скриват от обществото. Относно намаляването на пътните произвешстия до сега не съм чул/чел причина да е състоянието на превозното средство. В медиите и различни статистики, причини са водачите на превозните средства, пътя. маркировката.

Относно местата за ремонт и лицата в тях и към момента, може да се регулират от държавните органи. Към момента ремотни се правят от необучни лица поради липсата на взети мерки и контрол. Няма нужда от създаване на други органи специално за това.

И през миналата година се говореше за намаляване на замърсяването и това си е част от проверките в пунктовете за годишни технически прегледи. И този мотив не е целесъобразен.

Ясно е, че каквото и да правят обикновенните хора закона ще се приеме.

19 август 2019 г. 14:16:11 ч.
emarkof

Становище на Института за пътна безопасност относно проекта на Закона за ППС

                                                               СТАНОВИЩЕ

От Института за пътна безопасност

 

                Относно: проекта на Закона за пътните превозни средства (ППС)

 

Предложената нова нормативна уредба за обществено обсъждане, касаеща ППС оценяваме като значително увеличаване на административната тежест и отказ от въвеждане на електронно управление в сектор, който обхваща цялото общество. Обхватът и въздействието върху гражданите и бизнеса в този му вид е отстъпление от принципите за провеждане на административна реформа и въвеждане на електронно управление, от една страна, а от друга - пропускане на възможност за увеличаване на прозрачността, отчетността и контрола в сектор, известен, не само в България, с високия си корупционен риск и ниско ниво на реален контрол.

Предложеният проект на нормативен акт не постига целите, заложени от Стратегията за развитие на държавната администрация (2014-2020 г.), нито целите на Стратегията за развитие на електронното управление и приложимите в областта Европейски стратегически и програмни документи. По-конкретно:

1.Проектът на нормативен акт не води до засилване на контрола за изпълнение на законите и ограничаване на средата за нерегламентирани и корупционни практики.  Не са въведени мерките в две основни насоки - установяване на изрични правила за взаимодействие между администрацията и гражданите и бизнеса; и ограничаване на пресечните точки между гражданите и администрацията. В редица разпоредби се изисква предоставяне на документи, без да е посочено ясно и конкретно какви точно са тези документи.  Намаляване на пресечните точки между гражданите и администрацията означава  въвеждане на електронното управление, с  адекватно ниво на автоматизация, базирано на принципа на служебното начало и реализирането на вътрешни електронни административни услуги между административните органи.

2.Липсват разпоредби, които водят до подобряване на процесите по предоставяне на услуги. Липсва опростяване и рационализиране на административните процедури, никъде в текста не се адресират въпроси за реализиране на оперативна съвместимост между съществуващи информационни системи. Служебният обмен на информация и документация не е ясно дали следва принципите на Закона за електронното управление (вътрешни електронни административни услуги). Липсват разпоредби за реализиране на комплексно административно обслужване и прилагане на проактивен подход от страна на администрацията при предоставянето на услуги.

 

19 август 2019 г. 14:17:10 ч.
emarkof

Становище на ИПБ относно проекта на закон за ППС

3.В предвидените процедури в проекта  трудно може да бъде установено практическо подобряване на работата на контролните и регулаторни органи.  Липсват разпоредби за повишаването на капацитета за извършване на контролни действия, основани на риска, и обезпечени със съответните информационни инструменти. Всички процедури, както са формулирани към момента, се реализират върху хартиени документи с високо ниво на административна тежест.

4.    Налице е значително отстъпление по въпросите на подобряване на обмена на данни и информираността на обществото, включително и отворените данни. Тук особено показателен е чл. 53. Същият създава нова, специфична регулация по отношение на отворените данни, в противоречие с установените практики. В действащата Наредбата за общите изисквания за информационните системи, регистрите и електронните административни услуги се съдържат разпоредби за изискванията по отношение на отворените данни. Проектът на закон предвижда различен, специфичен ред, в пълно противоречие  с установените общи принципи на електронното управление, който ред е и специфична административна тежест за гражданите и бизнеса.

5.    Не е предвидена дори и възможност за разработване и широко предоставяне на електронни услуги с висок обществен ефект, каквито безспорно са административните услуги, включени в проекта на нормативен акт. Същите биха предоставяли висока добавена стойност за клиента и биха отговаряли на „горещите точки“ от жизнения цикъл на епизодите на живота и бизнеса. Липсва възможност за електронни разплащания. На 5 места в проекта се изисква предоставяне на документ за платена такса, което създава допълнителна административна тежест за заплащането на такса по банков път в клон на банка, на гише, или заверяване на разпечатка от електронно банкиране в съответната банка. В стратегията за електронно управление  като един от важните резултати е посочено достигането на 60% плащания от/към държавата и общинските администрации по електронен път.

6.    При детайлното описание на „хартиените“ процедури на практика се обезсмисля последващата оптимизация на работни процеси, включително за въвеждане на електронно управление, чрез използването на приетата от Министерския съвет през 2013 г. Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги.

7.    Не се изпълнява стратегическата цел на електронното управление за трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси. Подобна интеграция от използваните формулировки в проекта на акт не се установяват. Не са спазени основните принципи на електронното управление на национално и европейско ниво, включително

  • цифрово по подразбиране - да се предоставят услуги по електронен път  като предпочитан вариант, при запазване и на другите канали за онези, които не желаят или не могат да използват електронни услуги

19 август 2019 г. 14:17:55 ч.
emarkof

Становище на ИПБ относно проекта на закон за ППС

  • еднократно събиране и създаване на данни: гражданите и бизнесът предоставят еднократно една и съща информация на публичните органи и администрации. Различните администрации, както и звената и служби в рамките на една администрация следва да предприемат съответните действия, за да използват повторно тези данни и информация, като надлежно се спазват правилата за защита на личните данни, така че да не се поражда допълнителна тежест за гражданите и бизнеса. В изпълнение на този принцип административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите предоставянето или доказването на вече събрани или създадени данни.
  • отвореност и прозрачност: администрациите следва да споделят информация и данни помежду си и да дават възможност на гражданите и бизнеса за достъп, контрол и поправяне на отнасящите се за тях данни, с оглед да контролират тяхната актуалност и коректност; да дават възможност на потребителите за наблюдение на административните процеси, от които са обхванати; да включват заинтересовани страни (като предприятия, изследователи и юридически лица с нестопанска цел) в проектирането и предоставянето на услуги и се отварят за тях във връзка с това;
  • поставяне на потребителя в центъра на административното обслужване: при проектирането на услугите да се отчитат нуждите, очакванията и интересите на потребителя;
  • други принципи, като проактивно предоставяне на услуги, наличност на информацията онлайн, електронно уведомяване.

 

8. Не е предвидено използването на централните системи и инфраструктура на електронното управление, при спазване на изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност.

 

19 август 2019 г. 14:18:15 ч.
emarkof

Становище на ИПБ относно проекта на закон за ППС

В допълнение на несъответствието със стратегическите документи, проектът на закон не е съобразен с изискванията за административно обслужване, включително с тези на Закона за електронното управление – по отношение на предоставяне  на административните услуги по електронен път, за служебното предоставяне на информация и данни по електронен път, като вътрешна електронна административна услуга. Налице са системни несъответствия и спрямо усилията на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Предложеният проект не предвижда създаване на модерни и актуални за наближаващото трето десетилетие на XXI век административни отношения.

 

Съществена слабост на проекта на закон е, че не е определен кръгът от административни органи в рамките на обхвата на закона, които следва да обменят данни и информация автоматизирано и по електронен път, както и конкретният обхват на обменяната информация.  На практика, така формулираните разпоредби създават една правна несигурност, възниква опасност за извършване на административен произвол и се обуславя невъзможността от практическото реализиране на чл. 3 и чл. 4 от Закона за електронното управление. Терминът „автоматично“ се употребява само 2 пъти в целия проект на акт.

Единственото срещане на думата „електронен“ в целия текст на проекта на закон е в чл. 55, ал. 1, при обмена на информация между Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара. Подобна редакция доказва отказът от електронен обмен на информация от страна на авторите на законопроекта.

Текстът на чл. 55, ал. 7 показва и отказ от последващи стъпки за намаляване на административната тежест при пререгистрация на ППС.

 

В нито един текст на проекта на закон не се препраща към Закона за електронното управление, въпреки че административните услуги, попадащи в обхвата на приложното поле на закона, са едни от най-често използваните като брой предоставяни услуги на годишна база и като въздействие върху усещането на гражданите и бизнеса за нивото на административна тежест, упражнявана върху тях.

Създаването на възможност за служебен обмен на информация с държави членки, а не на задължение за административния орган, е друг пример за увеличаване на административното бреме (чл. 52). Практиките на административните органи в сектора до момента показват, че същите не реализират про-активно възможностите за реализиране на служебен електронен обмен на данни и информация за спестяване на гражданите и бизнеса на ценно време и усилия за посещаване на гишета (често с над 100 чакащи заявители, за предоставяне на административни услуги). Необходимо е цялостно преосмисляне на  подобни постановки и въвеждане на задължение за служебно събиране на информация, данни и доказателства, включително и от други държави членки на ЕС.   

Друга специфична слабост, която едновременно не отговаря на актуалното развитие на обществените отношения, води до запазване на определена административна тежест и  закрепостява българските граждани и бизнес в хартиената епоха, се среща в чл. 55.  Съобразно установената практика, така предложената редакция на текста изключва възможността за сключване на договор в електронна форма.

19 август 2019 г. 14:18:34 ч.
emarkof

Становище на ИПБ относно проекта на закон за ППС

Не е изрично предвидено съответното електронно производство  за регистър на МПС по чл. 34. Регистърът следва да бъде воден изключително по електронен път, в съответствие с нормативната рамка на електронното управление и в съответствие с Концепцията за регистрова реформа. Наличието на автоматизирана информационна система не предпоставя електронното водене на регистъра. Удачно е да се преформулира цялостната логика на чл. 38, ал. 1 -  регистрирано по смисъла на този закон е всяко пътно превозно средство, за които по надлежен ред са извършени операции по вписване или промяна в електронния регистър по чл. 34, ал. 1.  За всяко регистрирано пътно превозно средство органите на Министерството на вътрешните работи  издават и свидетелство за регистрация на хартиен носител, състоящо се от две части, по образец, съгласно наредбата по чл. 31, ал. 1, въз основа на данните в регистъра по чл. 34. ал. 1 . При несъответствие между информацията в регистъра и свидетелството за регистрация, валидна е информацията в регистъра.

Текстът на чл. 38, ал. 3  свидетелства за отказ от преминаването към автоматизиран контрол на пътя. За какво са таблетите на полицията, ако се проверяват хартиените документи?

Предвидено е създаване на регистър на лицата, извършващи търговска дейност с употребявани части за пътни превозни средства – това е нов регистър, т.е. нова административна тежест. Не е предвидено електронното водене на този регистър. В процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата за извършване на търговска дейност с употребявани части за пътни превозни средства (чл. 61) се нарушават разпоредби на Закона за електронното управление и Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и на актове на Министерския съвет, относно намаляването на административната тежест – изискване за предоставяне на кмет на община на документи, публикувани в Търговския регистър, както и предоставянето на удостоверение за наследници. Правилният подход е извършването на служебна проверка в съответните първични регистри, съдържащи необходимата информация. Формулировката „... други документи от значение за отразяване на промяната“, създава предпоставки за допълнително увеличаване на административната тежест и създаването на разнородна практика в различните общини. Създаването на разнородна практика също е форма на увеличаване на административната тежест.

Разпоредбата на чл. 62 изключва регистърът по чл. 60 да бъде публично достъпен, вкл. по електронен път. За гражданите и бизнеса се създават затруднения, свързани със загубата на време, за посещение на търговец, без предварително да е ясно дали същият може да предоставя търсената услуга. Текстът на ал. 2 създава нова административна тежест – „дневник с последователни страници, заверен в съответната община по местонахождението на обекта, в който се извършва търговска дейност с употребявани части за пътни превозни средства“. Като формулировка същото прилича на известното от близкото минало изискване за „прономеровано и прошнуровано“! Разпоредбата изключва възможността дневниците да бъдат водени в електронен формат, което създава допълнителни трудности, включително и за съхранението в предвидения срок от 3 години. 

Съществена слабост на проекта на закон е, че никъде в текста не е посочено, че подаването на заявление може да се извърши и по електронен път. Липсата на подобен текст, както и липсата на рефериране към Закона за електронното управление, при отчитане на настоящите административни практики и нагласи от страна на администрациите,  ясно показва, че се планира административно обслужване изцяло на хартиен носител и на гишета. Не са налице текстове, които да сочат обратното!

19 август 2019 г. 14:18:56 ч.
emarkof

Становище на ИПБ относно проекта на закон за ППС

Съгласно чл. 45, ал. 2,  „При прекратяване на регистрацията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се уведомява собственикът на превозното средство, посочен в регистъра по чл. 34, ал. 1.“ Тук например липсва възможността са уведомяване по електронен път, чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, за лицата, които предпочитат електронен канал за комуникация.

Описаните слабости и несъответствия с приложимата стратегическа и нормативна рамка са от принципно естество и не могат да бъдат отстранени с предложения за промени по време на обществено обсъждане. Наложително е авторите на проекта да бъдат инструктирани от своите административни ръководители да преоформят логиката на административните и регистърните производства в съответствие със Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014-2020 г., Стратегията за развитие на електронното управление и приложимите в областта Европейски стратегически и програмни документи, Закона за електронното управление и подзаконовата му нормативна рамка, актове на Министерския съвет за административна реформа, регистрова реформа и намаляване на административната тежест.

Всички регистри, предвидени в проекта на закон, следва да се водят по електронен път, в съответствие и без изключения от Закона за електронното управление, като мярка за намаляване на административната тежест.

Следваща слабост на проекта е свързана с използваните формулировки за предоставяне на документи от страна на заявители. Изрази като прилагането на документи, удостоверяващи съответствие следва да бъдат заменени с изчерпателно изброяване на документи/данни/информация, които се набавят служебно, включително и като вътрешна електронна административна услуга, както и конкретните документи, които трябва да бъдат предоставени от заявителя, мотивирано от причините за това. Необходимо е авторите на законопроекта да приложат посоченото на титулната страница на приетата от Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги: „Ако не можем да опишем като процес това, което правим, значи не знаем какво точно правим“. Пример за това се намира в чл. 64, ал. 5 - не е посочено изчерпателно кои са изискуемите документи. Подобна формулировка затруднява гражданите и бизнеса, не дава необходимата предвидимост на административната услуга и създава условия за разнопосочна практика. Липсата на конкретно описани документи създава опасни предпоставки за последващо нарушаване на разпоредбите на Закона за електронното управление.

На няколко места в проекта се описва възможността за установяване дали един документ е неистински или с невярно съдържание. Остава неясно защо подобна информация се изисква от заявител, а не се набира по служебен път?

Формулировката „картите за достъп до регистъра по чл. 24, ал. 2“ нарушава принципа за технологична неутралност.

За регистъра на лицата, регистрирани за извършване на ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства, също не е предвидено да се води по електронен път. Разпоредбата относно подаването на заявление – „Заявленията по ал. 1 се подават в съответната териториална структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по местонахождение на обекта и към тях се прилагат“ води към подаване на заявления само на гише. Предвиденият „документ за регистрация на търговския обект за извършване на ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства, издаден от съответната община“ следва да бъде набавен служебно, а не искан от заявителя, създавайки допълнителна административна тежест. Текстът на чл. 70, ал. 2 т. 5 „копия на документите ... заверени от управителя“ за пореден път въвежда  ненужни процедури и изискването на хартиени документи.

19 август 2019 г. 14:19:12 ч.
emarkof

Становище на ИПБ относно проекта на закон за ППС

Не е правилно удостоверението за регистрация по чл. 70, ал. 8 да удостоверява факта на регистрация. Фактът на регистрация трябва да се удостоверява от вписването в съответния регистър. Необходимо е да има публичен достъп за проверка на тази информация. Удостоверението за регистрация следва да бъде документ, произтичащ от вписването в регистър – който документ свидетелства за регистрацията, но не я удостоверява.

Значителна административна тежест за бизнеса е заложена в дългата месеци наред процедура за оценка и оправомощаване на техническите служби.

Главите от проекта за контрол, принудителни административни мерки и административно-наказателните разпоредби следва да бъдат адаптирани съгласно описаното по-горе.

Първоначалният анализа на  проектите за ЗППС, ЗДвП и ЗВМПС показва, че е налице грешна философия, и те няма да могат да регулират обществените отношения свързани с процеса на пътното движение и неговата безопасност. По този начин няма да се оправдаят и основните очаквания на обществото – повишаване на безопасността на движението по пътищата, намаляване на административната тежест и намаляване броя на жертвите от ПТП на територията на Република България. 

 

Предлагаме да се спре работата по законопроектите и да се дефинира ясно и точно политическото задание което се очаква да се реализира с разделянето на сега действащия ЗДвП. Липсата до този момент на  Визия за нов модел на управление на безопасността на движението показва безпомощност на държавната администрация да ограничи пътнотранспортния травматизъм.

 

 

 

19.08.2019                          Екип на Института за пътна безопасност

 

 

 

                                        С уважение:

                                                                             Д-р инж. Богдан Милчев