Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-11 от 02.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища (обн., ДВ, бр. 41 от 2018 г.)

През последните 4 (четири) години значително нарасна потребността от обучение на курсанти във висшите военни училища. Така например, за учебните 2016/2017 и 2017/2018 години, заявения брой на места за прием на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски“ бе съответно 257 и 272. За обявените места бяха приети съответно 194 и 183 курсанти, като по този начин оставаха между 50 и 80 неусвоени места от заявените от потребителите на кадри бройки.

 

Поради различни причини (прием в друго висше училище, несъответствие в предварителните очаквания на курсантите и реалните условия, предлагани от Университета, нежелание за обучение в конкретни специализации и др.) броят на приетите за обучение курсанти в Националния военен университет „Васил Левски“ се редуцира значително, като по този начин броят на неусвоените места се увеличаваше. Това наложи през 2018 година да се променят част от условията за прием на курсанти във висшите военни училища, като за тази цел се увеличи възрастта за кандидатстване от 23 на 27 години. Освен това се възприе идеята за организиране на ранен прием във висшите военни училища. В тази връзка в Наредбата се включи процедура за провеждането на две кампании за ранен прием и една редовна приемна кампания във висшите военни училища с цел осигуряване на възможност и по-добра ефективност при попълване на обявените места за курсанти.

 

Въпреки въведените изменения в Наредбата, за учебната 2018/2019 година от обявените 232 места за прием на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски“, бяха приети 170 курсанти. Независимо, че Наредбата осигурява възможност за усвояване на незаетите места чрез организиране на допълнителен прием от кандидати, които не са се явили пред приемната комисия, броят на приетите курсанти продължава да намалява.

 

За учебната 2019/2020 година заявеният брой места за прием на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски“ и във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е съответно 231 и 51. Комисията за прием на курсанти във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ проведе своите заседания (две за ранен прием и една редовна кампания) като заявеният брой места е усвоен. След приключване на изпитните процедури в Националния военен университет „Васил Левски“, за обявените 231 места са класирани 177 кандидат-курсанти. При условие, че бъдат приети всички кандидати, в Университета ще останат незаети 54 места, като отчитайки статистиката от предходни години, техният брой ще се увеличава.

 

Предвид гореизложеното, с оглед по-висока ефективност на процеса по набиране на кандидати за обучение, като курсанти във висшите военни училища, е необходимо да се предприемат действия за последващи изменения на текстове от Наредба № Н-11/02.05.2018 г. В този смисъл е целесъобразно, с цел осигуряване на възможност по-голям брой кандидати да могат да кандидатстват за курсанти във висшите военни училища, да се прецизират текстовете в Наредбата, отнасящи се до допустима възраст за кандидатстване, която към момента е до 27 години, като условията следва да са налице към 31 декември в годината на кандидатстване.

 

Отчитайки утвърдения Модел за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, с оглед осигуряване на възможност за изпълнение на срока на договора за военна служба (10 години след завършване на обучение във висше военно училище) и последващо обучение във военни академии или приравнени на тях командно-щабни колежи в страната или в чужбина, възрастта за кандидатстване във висшите военни училища е целесъобразно да бъде увеличена на 30 години, включително.


Дата на откриване: 16.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 15.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 юли 2019 г. 18:00:11 ч.
G.Nikolov

Пределна възраст за кандидатстване на военнослужещи

Стремежът за ефективно попълване на кадри за обучение е добра инициатива на фона на отрицателната статистика в последно време.Повишаването на прага  за кандидатсване  на граждански лица от 27 на 31 г.  ще доведе до по - добри резултати в тази посока. Същевременно, обаче би трябвало да се помисли  и промяната на горния праг за кандидатсване на военнослужещите. Към момента, съгласно наредба Н-11/02.05.2018г. тази възраст е 40 г. към 31.12 в годината на кандидастване....По този начин се ограничават възможностите  за развитие , основно на сержански състав, завършили сержанско училище, закрито през 1999г. Самият аз съм кадър на последния випуск, тази година кандидаствах, но бях спрян поради факта че съм роден м.юли и към 31.12 превишавам прага за кандидатсване с почти 5 месеца. Сигурен съм, обаче че не съм единствен. Липсата на възможност през годините, поради закрита форма на обучение, промените в наредбата през последните 2-3 г. също ощетява такива кадри като нас, като се има предвид факта , че завършилите сержански училища са на 40г. поне,може и малко отгоре..А това всъщност е начина за някои , които биха искали да продължат да се развиват. Зная за сключването на допълнително споразумение за период от 10 г. след завършване на обучение, но като се има предвид очакваното повишаване на горния праг за пенсиониране, това е изпълнимо условие. Освен това , имайки предвид на обучението в сержанско училище,  придобития опит през годините, сблъсъка с реалната ситуация, може да бъде само от полза за бъдещия офицер, както и за Българската армия. Зная , че  е трудно на високо ниво да се реализират тези условия, но се надявам, че ще се вземат предвид тези факти

С уважение: Г. Чолаков

08 август 2019 г. 22:25:41 ч.
Динко

Пределна възраст за кандидастване на военнослужещи

Тази инициатива за повишаване на възрастта за кандидатстване на граждански лица от 27г. на 31г. ще доведе до много добри резултати за попълване на кадри за обучение във Висшите Военни Училища.Същевременно, обаче би трябвало да се помисли и за промяна на възрастта за кандидатстване на военнослужещи. В момента,съгласно Наредба Н-11/02.05.2018г.-офицери, притежаващи професионална квалификация по "Военно дело ", кандидатстващи за придобиване на висше образувание за придобиване на ОКС "бакалавър " от професионално направление "Военно дело " в задочна форма на обучение - към 31 декември в годината на кандидатстване да не са по-възрастни от 42 години .Като за придобиването на професионална квалификация по "Военно дело " беше разрешено,съгласно Наредба Н-7/02.03.2018г.  да кандидатстват офицерските кандидати и сержантите (старшините) да не са по-възрастни от 45 години към 31 декември в годината на кандидатстване. Не би следвало тези офицери , притежаващи професионална квалификация по "Военно дело "  да бъдат ограничавани в професионалното им развитие за обучение в задочна форма по специализации за придобиване на ОКС " бакалавър " от професионално направление      " Военно дело " по възрастова граница от 42 години .                                                                                   С Уважение : Г .Робев