Обществени консултации

Проект на Наредба за условията, редът и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

С последните промени на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 34 от 2019 г. е създаден чл. 179а. Съгласно ал. 1 на тази норма условията, редът и максималните размери за изплащане на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. До тази промяна, по силата на чл. 179, ал. 2 от ЗМВР, условията и редът за изплащане на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности се определяха с Наредба № 8121з-908 от 2018 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в МВР за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници, за времето на разположение и за изпълнение на специфични служебни дейности, а размерът му – със заповед на министъра на вътрешните работи. След визираната промяна в ЗМВР, законодателят е предвидил материята, свързана с изплащане на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности да бъде уредена в един акт, а именно наредба на министъра на вътрешните работи. За изпълнението на чл. 179а, ал. 1 от ЗМВР е подготвен проекта на Наредба. Проектът на Наредба е обвързан с § 1, т. 26а от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗМВР, с който е дадена дефиниция на термина „специфични служебни дейности“. Това са пряко изпълнявани от държавните служители по този закон дейности за осъществяване на агентурно-оперативна, издирвателна, експертно-криминалистическа, патрулно-постова, пожарогасителна, спасителна и неотложна аварийно-възстановителна работа, държавен противопожарен контрол или превантивна дейност по чл. 17, ал. 2, т. 1, контрол на държавната граница, химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, летателна, авиационна, парашутна, плавателна, водолазна, охрана на взривоопасни вещества, банкови или други ценности, борба с тероризма или участие в специални операции, откриване или обезвреждане на взривни вещества, конвоиране, съпровождане или транзитиране на лица, опазване на обществения ред и разследване по досъдебни производства. С оглед на това е определен и кръгът от правоимащи, на които ще може да бъде определяно за изплащане допълнителното възнаграждение за специфични служебни дейности, а именно служителите, които пряко изпълняват някоя от дейностите, посочени в § 1, т. 26а от ДР на ЗМВР. В този смисъл едно от условията за изплащане на възнаграждението е прякото изпълнение на специфична служебна дейност, като няма зависимост от йерархията на изпълняваната от служителите длъжност (младши изпълнителска, изпълнителска, ръководна, висша ръководна длъжност) или длъжностната им характеристика. В съответствие с § 1, т. 26а от ДР на ЗМВР е предвидено допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфична служебна дейност да се изплаща за действително отработеното време. Съгласно проекта това е и времето на: а) ползване на платен годишен отпуск по чл. 189, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМВР; б) професионално обучение с откъсване от работа – когато срокът на обучението е до 30 календарни дни; в) командироване в чужбина за срок до 30 календарни дни, независимо от основанието; г) командироване в чужбина за срок повече от 30 календарни дни, когато служителят ще изпълнява специфична служебна дейност по време на командироването. Командироване в чужбина за срок повече от 30 календарни дни, когато служителят ще изпълнява специфична служебна дейност по време на командироването е нова хипотеза, която регламентира случаите, в които по време на командироване служителят ще изпълнява специфична служебна дейност, за която следва да му бъде определено и да му се изплаща допълнително възнаграждение или такова вече му е определено и му се изплаща преди командироването, като срокът обаче е по-дълъг от 30 календарни дни. Определен е и редът, по който ще се изплаща допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности – чрез автоматизираната информационна система „Труд и работна заплата“. Проектът на Наредба урежда и случаите, при които държавните служители изпълняват служебни задължения, свързани с повече от една специфична служебна дейност, като тогава се определя и изплаща допълнително възнаграждение само за една от тях в по-благоприятния размер. С проекта на Наредба се уреждат и случаите, при които се преустановява изплащането допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни, както следва: а) за авиационна дейност, когато по вина на авиационно инженерно-технически състав са допуснати: тежка повреда, авария или катастрофа на авиационна техника; преждевременно снети от вертолета авиационни двигатели, апаратура и въоръжение; неизпълнение на полетна задача; допуснати груби нарушения по мерките за безопасност или създаване на предпоставки за летателни произшествия; неудовлетворителна оценка на техническото състояние на авиационната техника – за срок от 1 до 12 месеца; б) за плавателна дейност, когато корабите/катерите/базата са получили слаба оценка за единичните (съвместните) курсови задачи –възнаграждението се възстановява след успешно изпълнение на следващата курсова (съвместна) задача и когато корабът/катерът е извън линия за повече от денонощия по вина на екипажа; в) за водолазна дейност, по време на курсове, свързани с подготовка и даване на допуск за водолазни спускания. Формирането на конкретния размер на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности е обвързано с размера на базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от ЗМВР, утвърдена със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, която обвързаност е 50 на сто от тази база. През 2019 г. базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от ЗМВР, утвърдената със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. е 380 лв. Това означава, че всички размери на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности ще се формират при база за изчисляване от 190 лв. За част от дейностите се въвежда диференциран подход за определяне на размера на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности, в зависимост от мястото на изпълнение на конкретния вид дейност, по модела за формиране на максималните размери на възнагражденията на държавните служители в държавната администрация. Най-високо допълнително възнаграждение може да бъде определено за служителите, изпълняващи служебните си задължения на територията на главните дирекции и Столична дирекция на вътрешните работи, в по-нисък размер на територията на градовете Пловдив, Варна и Бургас и в най-нисък размер за територията на градовете, извън посочените. Това правило е залегнало за следните видове дейности: агентурно-оперативна или издирвателна дейност; борба с тероризма или участие в специални операции; патрулно-постова дейност или опазване на обществения ред; пожарогасителни, спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, по химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали или държавен противопожарен контрол или превантивна дейност по чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗМВР; разследване по досъдебни производства; експертно-криминалистическа дейност; наблюдение на държавната граница и контрола за спазване на граничния режим; охрана на международните летища; извършване на гранични проверки. За останалата част от дейностите е въведен конкретен максимален процент, независимо от мястото на изпълнение на дейността. Този подход е избран с оглед броя на живущите на територията на съответното населено място, което от своя страна предполага по-висока вероятност за настъпване на събития, имащи отношение към съответния вид дейност, респективно и до по-голяма натовареност на служителите. С проекта на Наредба са уредени и случаи на изплащането на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности, различаващи се от общия случай, представляващи допълнителен стимул за служителите и мотивирането им за по-продължителна служба в МВР. Предвидено е на пилотите на вертолети (първи и втори) и щурманите, прослужили петнадесет години на щатна летателна длъжност, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година на такава длъжност да се изплаща допълнително възнаграждение в размер на две брутни заплати. На държавните служители – инструктори по парашутна подготовка, прослужили петнадесет години на такава длъжност, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година на такава длъжност да се изплаща допълнително възнаграждение в размер на две брутни заплати. На плавателния състав от Базите гранично-полицейски кораби, прослужили единадесет години на такава длъжност, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година на такава длъжност да се изплаща допълнително възнаграждение в размер на една брутна заплата. На държавните служители, извършващи водолазна дейността десет години, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година, извършващи дейността да се изплаща допълнително възнаграждение в размер на една брутна заплата. На държавните служители, извършващи водолазна дейността петнадесет години, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година, извършващи дейността да се изплаща допълнително възнаграждение в размер на четири заплати.


Дата на откриване: 16.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юли 2019 г. 14:49:26 ч.
Здравков

За "ОДЧ"

Младши оперативните дежурни "ОДЧ" в РУ и ОДМВР не получават суми за специфична служебна дейност, макар че изпълняват много други дейности извън длъжностната им характеристика, а поради липса на определени щатни бройки  в повечето РУ, служителите изпълняващи дейността  -  Анализатор, КОС, АНД, Домакин и др.  /моите уважения към техния труд/  са на щат и длъжност в сектори „КП”, „ТП” или „ООР” към съответните РУ  и получават суми за специфична служебна дейност, въпреки че изброените в конкретния пример не са изрично упоменати в  § 1, т. 26а от Допълнителните разпоредби на ЗМВР.