Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ

Целта на предвидените нормативни промени е уеднаквяване на подхода спрямо бенефициентите по програмите, финансирани от Европейския Съюз. Постановлението предвижда въвеждането на всички нови случаи на нарушения, които следва да бъдат квалифицирани от Управляващите органи като нередности и, за които следва да бъдат определени и извършени финансови корекции. Въвеждат се изрично и случаи, при които не следва да се определя финансова корекция на бенефициентите, съгласно новоприетите от ЕК насоки.

 

Измененията са в следствие на Решение на Европейската комисия от 14.5.2019, въвеждащо нови насоки за определяне на финансови корекции, които следва да бъдат извършвани върху финансираните от Съюза разходи в рамките на споделеното управление, в случаи на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки. Насоките отразяват опита, натрупан при прилагането на предходните насоки относно финансовите корекции за неспазване на правилата за обществените поръчки, приети с Решение на Комисията от 19 декември 2013 г. и изясняват нивото на корекциите, които следва да се прилагат в съответствие с принципа на пропорционалност и Директиви 2014/23 / ЕС, 2014/24 / ЕС, 2014/25 / ЕС.


Дата на откриване: 26.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари