Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол

На 21 март 2019 г. е приета Директива за изпълнение (ЕС) 2019/523 на Комисията за изменение на приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета, относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността.

Директивата е приета във връзка с развитието на научно-техническите познания, публикуваните нови оценки на риска от вредителите, извършени от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), както и натрупаната нова информация за някои вредители и условията за пренасянето им, свързани с увеличаващата се международна търговия.

Хармонизирането на законодателството ни в областта на фитосанитарния контрол налага изменение на Приложения 1-5 на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол.

Измененията основно включват:

1. В Приложения № 1 и № 2 се добавят нови вредители, някои вредители от Приложение № 1 се прехвърлят в Приложение № 2 на база публикуваните оценки на риска от тях.

2. В приложение № 3 се променят някои защитени зони, признати за защитени зони за определени вредители, поради заявено желание за промяна в статута им или поради по-широко им разпространение.

3. С оглед на защитата на растенията, растителните продукти и другите обекти в контекста на увеличаващата се международна търговия и след извършената и публикувана от Органа оценка на риска от вредители върху почвата и хранителната среда и предвид съответните международни стандарти е технически оправдано и съобразено със съответните рискове от вредители в приложение III; в част А, раздел I от приложение IV и в приложение V към наредбата да бъдат въведени по-строги изисквания за почвата и растителната среда.

4. В Приложение № 4 се включват специални изисквания за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти в Съюза, поради вероятността да бъдат гостоприемник на определени вредители. Целта на изменените изисквания е да се намали до приемливо равнище фитосанитарният риск, до който води въвеждането в Съюза на посочените растения, растителни продукти и други обекти с произход от трети страни.

5. В приложение № 5 се включват някои растения, растителни продукти и други обекти, предмет на фитосанитарни инспекции, преди да бъдат въвеждани в Съюза или придвижвани в рамките на Съюза.

 

Отговорна структура:

 Българска агенция по безопасност на храните

Email:

 anna_petrova@bfsa.bg

 


Дата на откриване: 21.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари