Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхватa и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

С предлаганите допълнения се транспонират допълнителни изисквания на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО. С проекта се предвиждат промени относно срока за съхранението на протоколите от крайпътна техническа проверка от страна на контролния орган – 36 месеца от съставянето им. Въвежда се задължение за превозвача да съхранява на борда на превозното средство на копие от протокола от крайпътна техническа проверка, както и се предвижда крайпътната проверка да започва с извършване на визуална оценка на техническото състояние на превозното средство.

Предлаганите допълнения се налагат във връзка с получено от Генералния секретариат на Европейската комисия Мотивирано становище № C(2019)1267, относно неуведомяване за мерки за въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. и  изказани опасения, относно липсата на въвеждане на конкретни разпоредби от директивата в националното ни законодателство. Целта на проекта е постигане на съответствие с правото на Европейския съюз, като с предложените промени ще се въведат изискванията на директивата в цялост.

Проектът на наредба е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси. Към този доклад е приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

За прилагането на посочените по-горе промени не са необходими финансови средства.

 

Лице за контакт:
Светослав Начев
Държавен инспектор
Отдел „Контрол и статистика“, Главна дирекция „Автомобилна инспекция“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 25
E-mail: snachev@rta.government.bg
 

 


Дата на откриване: 13.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари