Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (Наредба № 59)

С извършените промени в Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.), в сила от 8.03.2019 г. са въведени част от изискванията на европейските нормативни актове от 4-ти железопътен пакет, приет през 2016 г., относно доизграждане и подобряване функционирането на единното европейско железопътно пространство и безопасността на железопътния транспорт. С оглед привеждане в съответствие със законодателните промени на ниво Европейски съюз, са необходими и съответни промени в Наредба № 59 с цел пълно транспониране. 
 
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 предвижда следното:
1. Транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт (Директива (ЕС) 2016/798), както и привеждане на разпоредбите на Наредба № 59 в съответствие с извършените промени в Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.), в сила от 8.03.2019 г. по отношение на безопасността в железопътния транспорт. Задължение на държавите-членки е да въведат в сила разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/798 не по-късно от 16 юни 2019 г.
2. Прецизиране на разпоредбите относно правилата за разследване на произшествия и инциденти.
3. Въвеждане на нови определения и термини и актуализиране на прилаганите общи показатели за безопасност съгласно Директива (ЕС) 2016/798;
 
I. С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 и се постига съответствие на наредбата с извършените промени в Закона за железопътния транспорт, като:
С § 1 се допълва предметът на наредбата в чл. 1 относно извършването на надзор върху безопасността в железопътния транспорт. С последните изменения на Закона за железопътния транспорт на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се възлагат редица надзорни дейности, част от които са регламентирани в Наредба № 59. Националният орган по безопасността следва да извършва надзорна дейност, основно насочена към железопътните предприятия и управителя на железопътната инфраструктура след като им е издаден единен сертификат за безопасност или удостоверение за безопасност, за да се проверява дали разпоредбите на системата за управление на безопасността действително се използват при експлоатацията и дали продължават да се спазват всички необходими изисквания.
С § 2 относно чл. 2 се прецизира разпоредбата и се прави препратка към чл. 3 от Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (Наредба № 58). В посочения чл. 3 от Наредба № 58 е регламентиран редът за безопасно функциониране на железопътния транспорт по вътрешни линии и в индустриални клонове, експлоатирани от министерства и други ведомства, дружества или предприятия по смисъла на чл. 2, т. 3 от Закона за железопътния транспорт. Същите, следва да осъществяват дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № 59 чрез прилагане на инструкции, приети от съответния ръководител, съгласувани с управителя на железопътната инфраструктура и с Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. По отношение на индустриалните клонове, които не разполагат със собствен железопътен транспорт, отговорни за безопасната експлоатация са железопътните предприятия, притежаващи сертификат за безопасност или единен сертификат за безопасност и прилагащи инструкции, приети от собственика им и съгласувани от управителя на железопътната инфраструктура и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
С § 3 в разпоредбите на чл. 5 се правят изменения и допълнения с цел разграничаване на  отговорностите относно безопасността на железопътната система. Основните участници в железопътната система на Европейския съюз - управителите на инфраструктура и железопътни предприятия следва да носят пълна отговорност и когато е целесъобразно, те следва да си сътрудничат при въвеждането на мерки за контролиране на риска.
С § 4 в ал. 1 на чл. 8 се въвежда пояснение, че се изисква  прилагане на системен подход за изпълнение изискванията на съответното европейско и национално законодателство по отношение на безопасността в железопътния транспорт. Системният подход изисква безопасността в железопътния транспорт да се разглежда като система, в която са определени елементите, вътрешните и външни връзки, влияещи на функционирането на системата, като целите на всеки елемент се формират в зависимост от общото предназначение на системата. Ползването на системен подход е заложено в прилагането на системите за управление на безопасността от управителя на инфраструктурата и железопътните предприятия, чрез ползване и споделяне на опита на специалистите, изследване на операции, развитие на методи за оценка на риска и др.
С § 5 в ал. 1 на чл. 9 се регламентира изискване за непрекъснато подобряване на безопасността. 
С § 6 се създава нов чл. 9а, регламентиращ изготвяне и публикуване на годишен план за безопасността и задължение за подпомагане на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз. Предлага се тези задължения да се изпълняват от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ в качеството и на национален орган по безопасност и по този начин се изпълнява задължението по чл. 4, параграф 1, буква „е“ от Директива (ЕС) 2016/798. 
С § 7 и § 8 се правят редакционни промени в чл. 12 и чл. 12а по отношение на сроковете за предоставяне на годишен доклад за безопасността и изпълнение на общите показатели за безопасност през предшестващата година със съответните анализи, констатации, предприети мерки и препоръки от страна на управителя на железопътната инфраструктура, железопътните предприятия и структурите за поддръжка на возила. Промяната е в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2016/798.
С § 9 относно чл. 13 и § 11 относно чл. 18 се правят редакционни промени, изразяващи се в пояснения на разпоредби, отнасящи се до общите методи за безопасност (ОМБ) и общите критерии за безопасност (ОКБ). ОМБ и ОКБ се разработват от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и се приемат от Европейската комисия. В общия случай те са в делегирани актове с пряко действие. 
С § 10 в чл. 17а се създава нова ал. 3, с която се регламентират отговорностите на лицата, които отговарят за поддръжката на возилата и всички други участници в превозния процес, които имат потенциално въздействие върху безопасната експлоатация на железопътната система, включително производители, предприятия за поддръжка, ползватели, доставчици на услуги, възложители, превозвачи, изпращачи, получатели, товарачи и разтоварачи, доставчици на услуги за пълнене и изпразване. По отношение на безопасността, посочените субекти следва да въведат мерки за контрол на риска, а където е уместно - в сътрудничество с другите участници, с цел да се гарантира, че подсистемите, спомагателните съоръжения и оборудването, както и доставяните от тях услуги съответстват на изискванията и условията за ползване, така че да могат да се експлоатират безопасно от железопътното предприятие и/или съответния управител на инфраструктура.
С § 12 - 15 относно чл. 20 - 21б се прецизират изискванията по отношение на разработването и прилагането на национални правила, които следва да са в съответствие с общите критерии за безопасност. С промените се правят уточнения и се разписват подробни задължения и условия, които следва да се спазват при разработване, приемане и публикуване на нови или при изменения в националните правила. Въвежда се ново изискване - измененията в националните правила да се вземат предвид при изготвяне на годишните планове за безопасност. Предвижда се изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да определя и въвежда нови национални правила, когато правилата относно съществуващите методи за безопасност не са обхванати от ОМБ, когато правилата за експлоатация на железопътната система все още не са обхванати от ТСОС или като спешна превантивна мярка, особено след произшествие или инцидент. С разпоредбите на създадените чл. 21а и 21б се определя реда за въвеждане на нови правила за безопасност, както и реда и начина за уведомяване на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за тези правила.
С § 16 относно чл. 22 се регламентират изискванията по отношение на основните елементи, които съдържат системите за управление на безопасността. Системата за управление на безопасността е признат инструмент за контролиране на риска, като управителите на инфраструктура и железопътните предприятия са отговорни за предприемането на незабавни коригиращи действия за предотвратяване на повторно възникване на произшествия. Промените в чл. 22 са с цел съобразяване с член 9, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/798. Системите за управление на безопасността следва да се адаптират към типа, обхвата, областта на дейност и други условия на извършваната дейност и осигуряват контрол на рисковете на управителя на железопътна инфраструктура или железопътното предприятие, включително предоставянето на поддръжка и материали и използването на изпълнители. Промените са продиктувани от това, че системата за управление на безопасността, следва да отчита, когато е уместно и разумно, рисковете, произтичащи в резултат от дейностите на всички участници в транспортния процес. С промените се установяват и основните елементи на системата за управление на безопасността. Чрез създаване на нова ал. 5 в чл. 22 се дава възможност управителят на инфраструктурата и железопътните предприятия да могат да включват всякакви други елементи в системите за управление на безопасността, освен основните елементи, необходими за покриване на рисковете, свързани с безопасността, в съответствие с оценката на рисковете, произтичащи от собствената им дейност. 
С ал. 7 на чл. 22 се регламентира изискване след настъпване на тежко произшествие, събитие което по-принцип възниква рядко, железопътните предприятия да предоставят помощ на пострадалите, ако има такива, като им се помага при подаване на жалби. Това е общо правило, регламентирано в Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета, който от своя страна е задължителен за прилагане. Въвеждането на подобно изискване е продиктувано от това, че в рамките на системите за безопасност, следва да е отчетена възможността за възникване на тежко произшествие при което всички железопътни предприятия следва да имат съответни процедури и да спазват еднакви изисквания за безопасност, за да се гарантира високо ниво на безопасност на железопътния транспорт и равни условия за всички тях. 
С ал. 6 на чл. 22 се въвежда изискване от Директива (ЕС) 2016/798,  насочено към управителя на инфраструктурата и железопътните предприятия, като чрез системата за управление за безопасността да се насърчава изграждането на култура на взаимно доверие, увереност и обучение, в рамките на която персоналът да се насърчава да допринася за развитието на безопасността, като същевременно се спазва поверителност.
С § 17 относно чл. 25 се въвежда изискване управителят на инфраструктурата да улеснява при извънредни обстоятелства координацията и готовността на компетентните служби за реагиране при извънредни ситуации от двете страни на границата при трансгранична инфраструктура
С § 18 и 19 се извършват редакционни промени в заглавието на Глава трета и в заглавието на Раздел І от Глава трета, като пред думата „сертификат“ се добавя „единен“ с цел съответствие с предложеното изменение на съдържанието им.
С § 20 относно чл. 26 се въвежда разграничаване в реда за издаване на единен сертификат – сертификатът може да бъде издаден както от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, така и от националния орган по безопасността – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. 
С § 21 относно чл. 27 и § 22 относно чл. 28 се правят редакционни корекции – съществуващите разпоредби следва да се прилагат към единните сертификати за безопасност, като разпоредбите на Наредба № 59  се адаптират по отношение на различията в начина на заявяване и издаване на единния сертификат и удостоверението за безопасност на управител на инфраструктурата. Разпоредбата на чл. 27 регламентира срока на единните сертификати за безопасност, който, както и при съществуващите сертификати, е до 5 години. С промените в чл. 28 се постига разделяне в начина на заявяване при издаването на единни сертификати за безопасност. Заявлението и всички документи към него за издаване на единен сертификат следва да се подават на български език чрез системата за обслужване на едно гише съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796. По отношение на издаването на удостоверение за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура се запазва съществуващия ред чрез подаване на писмено заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
С § 23 относно чл. 29 се регламентира разглеждането на заявление за издаване на единен сертификат за безопасност, когато Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ е посочена като сертифициращ орган. В случай, че се констатират пропуски или недостатъци в заявлението или в документацията, приложена към него, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ предоставя на кандидата срок за отстраняването им. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с решение в срок до 4 месеца от датата на подаване на цялата необходима и допълнително изискана информация от железопътното предприятие. Посочената разпоредба е в съответствие с изискването по параграф 4 от чл. 10 на Директива (ЕС) 2016/798.
С § 24 относно чл. 30 се прецизира разпоредбата спрямо единния сертификат, а отмяната на изискването за публикуване на формуляр за кандидатстване е свързана с това, че заявителите ще ползват електронна система. Съгласно член 10, параграф 8 от Директива (ЕС) 2016/798, искането за издаване на единен сертификат за безопасност от националния орган по безопасността се посочва в заявлението, което се подава чрез системата за обслужване на „едно гише“ на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.
С § 25 относно чл. 31 се прави редакционна корекция – съществуващата разпоредба следва да се прилага към единните сертификати за безопасност по отношение даването на указания от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“  и е съобразена с разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/798. 
С § 26 относно чл. 32 се предлагат промени, свързани с прилагането на нов делегиран акт относно надзорната дейност от националните органи по безопасност. В чл. 32 Регламент (ЕС) № 1077/2012  се заменя с новия Делегиран Регламент (ЕС) 2018/761 на комисията от 16 февруари 2018 година за определяне на общи методи за безопасност, отнасящи се за надзор от националните органи по безопасността след издаването на единен сертификат за безопасност или на разрешение за безопасност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията. Делегирания Регламент (ЕС) 2018/761 установява процес на надзор на националните органи по безопасността с цел подобряване на взаимното доверие в подходите им към надзорната дейност и към процеса на вземане на решения по време на тази дейност. Надзорът следва да е насочен на първо място към дейностите, които според националните органи по безопасността водят до най-голям риск или при които контролът над опасностите е най-слаб. В процеса на подновяването на единни сертификати за безопасност издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Железопътна администрация“ и на удостоверения за безопасност следва да се използва информацията, събрана по време на надзорната дейност, каквото е изискването на чл. 17 параграф 13 от Директива (ЕС) 2016/798.
С § 27 относно чл. 33 се регламентират случаите, когато изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ е издал решение за отказ за издаване на единен сертификат за безопасност. С промените се дава възможност в срок от един месец, считано от уведомлението за отказът, заявителят да може да поиска да се преразгледа решението. С ал. 3 на чл. 33 се постига съобразяване с нови разпоредби от Директива (ЕС) 2016/798 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/867 на Комисията от 13 юни 2018 година за създаване на процедурен правилник на апелативните съвети на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз. Съгласно посочения регламент заявителите имат възможност да обжалва изричният или мълчаливият отказ за издаване на единен сертификат или удостоверение за безопасност, както и решението, с което се отнема, ограничава или изменя сертификата или удостоверението. 
С § 28 се прави редакционна промяна в  заглавието на Раздел II от Глава трета.
С § 29 относно чл. 34 и § 30 относно чл. 35 се предлагат изменения в разпоредбите, които са свързани с това, че за определен период от време, следва да се запази съществуването на сертификати за безопасност, издадени преди 16 юни 2019 г. и единни сертификати за безопасност, издадени по реда на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/798. Двата вида сертификати ще служат като доказателства, че железопътните предприятия, които притежават съответния сертификат, са изградили своя система за управление на безопасността. След 16 юни 2019 г. ще се издават само единни сертификати за безопасност, но издадените преди тази дата сертификати ще запазят своята валидност до изтичането на срока им на валидност. Важна е промяната в ал. 2 на чл. 34, която е свързана с регламентиране на възможност за притежател на единен сертификат за безопасност да има достъп до железопътната инфраструктура. В единните сертификати за безопасност, издавани от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ следва да се уточняват/вписват типът и обхватът на извършваните железопътни операции и областта на дейност. Единният сертификат за безопасност може да обхваща и странични коловози/индустриални клонове, собственост на железопътното предприятие, ако те са включени в системата му за управление на безопасността.
С § 31 относно чл. 36 се въвежда задължението за прилагане на делегиран акт - Приложение III от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 година за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията. Разпоредбата има за цел да посочи какво да е съдържанието на издадените единни сертификати за безопасност. 
С § 32 относно чл. 37 се регламентира признаването на единен сертификат за безопасност на железопътно предприятие, издаден в държава, която не е член на Европейския съюз, ако това е уговорено в международен договор, по който Република България е страна.
С § 33 относно  чл. 38 се регламентира реда за подава заявление за издаване на единен сертификат за безопасност чрез единния уеб сайт („the one-stop shop“), поддържан от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз в съответствие с чл. 12 от Регламент (ЕС) 2016/796.
С § 34 относно чл. 39 се постига съобразяване на разпоредбата на чл. 39 с приложимия нов делегира акт, а именно замяната на Регламент (ЕС) № 1158/2010 с новия Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията от 8 март 2018 година за установяване на общи методи за безопасност във връзка с изискванията към системата за управление на безопасността съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1158/2010 и (ЕС) № 1169/2010 на Комисията.
С § 35 относно чл. 40 и § 36 относно чл. 41 се предлагат промени, регламентиращи административни въпроси по отношение на задълженията на притежателите на единни сертификати при подаване на заявления или при промяна на обстоятелства. В чл. 40 се заменят определени изрази като ”вида и размера на дейността на железопътното предприятие“ с термини и определения от Директива (ЕС) 2016/798, а именно „обхвата, типа дейност или областта на дейност“. В чл. 41 се променят изискванията за уведомяване на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ от притежателите на единен сертификат за безопасност.
С § 37 относно чл. 42 се въвежда изискване, съгласно което съответната част от валидния сертификата за безопасност да бъде ревизирана при настъпване на съществени промени в действащото законодателство по отношение на безопасността в железопътния транспорт и се разширява и обхваща и единния сертификат за безопасност в съответствие с каквото е изискването на т. 15 от чл. 10 на Директива (ЕС) 2016/798.
С § 38 относно чл. 43 се правят промени с цел съобразяване на разпоредбите за отнемане или ограничаване на сертификатите за безопастност, когато се установи, че притежателите им не отговаря на условията за сертифициране. Целта на промяната е всички железопътни предприятия, независимо дали имат новоиздаден единен сертификат за безопасност или валиден сертификат за безопасност да спазват еднакви изисквания за безопасност и да са еднакво третирани и с равни условия, включително ако не спазват изискванията, за да се гарантира високо ниво на безопасност на железопътния транспорт.
С § 39 относно чл. 44 се предлага нова разпоредба относно информирането на заявителя за решението за отказ в рамките на предварително определен срок, но не по-късно от четири месеца след подаване от страна на заявителя на цялата необходима информация и всякаква изискана допълнителна информация. 
С § 40 относно чл. 45 се предлагат изменения, съответстващи на промените в Закона за железопътния транспорт и по специално с чл. 8б от закона. Променя се и срока в които Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ следва да уведомява Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за издадени или променени единни сертификати.
С § 41 относно чл. 45а се цели съобразяване с разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/798, регламентиращи сключване на споразумение между националния орган по безопасността и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, както и съответствие с чл. 76 от Регламент (ЕС) 2016/796 и чл. 8б от Закона за железопътния транспорт.
С § 42 относно чл. 47 се постига изпълнение на изискването на чл. 9, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/798 за отчитане на ефекта от дейностите на различни железопътни предприятия върху мрежата и предвиждане всички железопътни предприятия да могат да функционират в съответствие с ТСОС и националните правила, както и с условията, формулирани в техния сертификат за безопасност.
С  § 43 относно чл. 48, ал. 5 се въвежда изискване за Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да предоставя разяснения относно изискванията за издаване на удостоверения за безопасност и да изготвя и предоставя при поискване списък на необходимите документи. 
С  § 44 относно чл. 54 се постига съответствие с определения в чл. 12,  параграф 4 от Директива (ЕС) 2016/798 срок, в който се информира Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за всички издадени, подновени, изменени или отнети удостоверения за безопасност. 
С § 45 относно чл. 62б се променят разпоредби, свързани с изисквания относно поддръжката на превозните средства. 
С § 46 в чл. 62в се урежда реда, свързан с срока за подаване на заявление за подновяване на за издадени сертификати или при съществена промяна на вида и размера на дейността на железопътното предприятие и лицето отговорно за поддръжката. В случаите  при изтичане на срока, за който е издаден сертификат, заявлението следва да се подаде заявление най-малко 6 месеца преди датата на изтичане на срока на сертификата. 
С § 47 относно чл. 64 се предлагат две промени. В ал. 1 от чл. 64 промяната цели съобразяване с новите определения за структурни подсистеми – съгласно новата Директива(ЕС) 2016/798 на националния орган по безопасността се възлагат функции за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи железопътната система на Европейския съюз, в съответствие с член 18, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/797. В ал. 6 от чл. 64 се регламентира редът за обжалване на решенията изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, свързани с издаване, отнемане или ограничаване на единни сертификати за безопасност. 
С § 48 относно чл. 64а се предвижда да се направят изменения и допълнения относно прилагането на общия метод за безопасност за осъществяване на надзор съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2018/761 на Комисията от 16 февруари 2018 година за определяне на общи методи за безопасност, отнасящи се за надзор от националните органи по безопасността след издаването на единен сертификат за безопасност или на удостоверение за безопасност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ ще разработва и прилага стратегия за надзора, като използва информацията, събрана от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз по време на оценката на досието на железопътното предприятие след издаване на неговия единен сертификат за безопасност и събраната информацията в процеса на издаване на удостоверението за безопасност на управителя на инфраструктурата.
С  § 49 относно чл. 65 се регламентират задължения за надзор върху пътните подсистеми за контрол, управление и сигнализация, енергийните и инфраструктурните подсистеми и осигуряване на съответствието им с основните изисквания. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ ще изпълнява тази дейност, като се предвижда възможност, ако по време на надзора се установи сериозен риск за безопасността, да се да се приложат временни мерки за безопасност, включително незабавно ограничаване или преустановяване на съответните операции. С тази промяна се цели повишаване на безопасността и предотвратяване възникване на предпоставки за произшествия или инциденти в железопътния транспорт. 
С § 50 относно чл. 66 се правят уточняващи и редакционни промени в разпоредби на чл. 66 отнасящи се до обмена на информация с органите по безопасността на страните - членки на Европейския съюз и с Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз. 
С § 51 относно чл. 67 се постига съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 по отношение на изготвяните от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“  годишни доклади. Въвежда се изискването в докладите да се съдържа информация за развитието на безопасността в железопътния транспорт, включително съвкупността от общи показатели за безопасност,  важните промени в законодателството и регулирането по отношение на безопасността в железопътния транспорт, издаването на сертификати и удостоверения за безопасност, резултатите и натрупания опит от упражняването на надзор върху управителите на инфраструктурата и железопътните предприятия, включително броя и резултатите от проверки и одити, дерогациите, за които е взето решение и опита на железопътните предприятия и управителите на инфраструктура от прилагането на съответните ОМБ. 
II. Изменения свързани с прецизиране на разпоредби за разследване на произшествия и инциденти:
С § 52 относно чл. 69, ал. 3, § 53 относно чл. 72, ал. 2, § 54 относно чл. 73, ал. 6, § 55 относно чл. 77 и § 56 относно чл. 78 се извършват промени в разпоредби, свързани с разследването на произшествия и инциденти. Съгласно чл. 69 разследването на железопътни произшествия (освен тежките произшествия) и инциденти се извършва от управителя на инфраструктурата и железопътните предприятия, а не от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.  С направените промени в наредбата през 2018 г. е регламентирано, че при разследване на произшествия или инциденти с двама или повече участници - железопътни предприятия и/или управители на инфраструктура, разследването се извършва съвместно в рамките на районни разследващи комисии (РРК) в състав от представители на регионалните структури по безопасност на участниците в произшествието и/или инцидента. В резултат на натрупания опит е установено, че не е регламентирано задължение за разследване на произшествие или инцидент при което има само един участник. В този случай с § 56 се предлага промяна в чл. 78, като разследването ще се извършва въз основа на правила, изготвени и одобрени от управителя на железопътната инфраструктура или от железопътните  предприятия.  Комисиите по чл. 77 ал. 6 за разследване на произшествие или инцидент при което има само един участник ще се назначават от управителя на железопътното предприятие и/или на управителя на инфраструктурата. По този начин в рамките на СУБ на управителя на инфраструктурата и на железопътните предприятия ще съществуват правила, съгласно които се извършват разследванията на базата на обща регулаторна рамка за безопасност на железопътния транспорт – всички нежелани събития, настъпили в железопътния транспорт, включително и такива в които има само един участник, ще се докладват и разследват.
С § 57 се правят изменения в определенията, регламентирани в § 1 от Допълнителните разпоредби във връзка с прецизиране на съществуващи термини и определения и въвеждане на нови такива в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/798;
С § 58 се изменя Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3 „Общи показатели за безопасност“ поради необходимостта от съобразяване с показателите в Директива (ЕС) 2016/798. 
С § 59 се изменя списъка на Националните правила за безопасност в Приложение № 2, за които е изпратена нотификация в съответствие с чл. 21 от наредбата. Целта е съобразяване с изискванията на Приложение II  от Директива (ЕС) 2016/798.
С § 60 се посочва, че с наредбата се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт.
С § 61 се актуализира наименованието на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.
С § 62, ал. 1 се предлага сертификатите за безопасност на железопътни предприятия, издадени преди 16 юни 2019 г. от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, да остават валидни до изтичане на срока, за който са издадени в съответствие с аналогична разпоредба от  Закона за железопътния транспорт 
С § 62, ал. 2 се урежда реда за завършване на процедури по издаване на сертификат за безопасност, които не са приключили до 16 юни 2019 г. В този случай се прилага чл. 15 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 г. за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията.
Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. 
В резултат от прилагането на акта националното законодателство ще бъде хармонизирано и приведено в съответствие с европейското посредством транспониране на Директива (ЕС) 2016/798, което ще допринесе за развитието и усъвършенстването на безопасността на железопътния транспорт. 
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт е съгласуван без бележки от членовете на Работна група 9 „Транспортна политика“ за съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт, за което е приложено Становище на Работна група 9.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ДВ, бр. 20 от 2019 г.) са въведени част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт. С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт бъдат въведени напълно всички изисквания на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт. В тази връзка на основание Закона за нормативните актове срокът за публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на наредбата, заедно с доклада към нея, в който заинтересованите лица могат да изразят становищата си, е определен на 14 дни. Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ, от Закона за нормативните актове, предвид спешната необходимост да се транспонират всички изисквания на Директива (ЕС) 2016/798.
 
Лице за контакт:
Даниел Неделков
Главен директор на ГД „Железопътна инспекция“,
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, 
тел.: 9409 511
факс: 987 67 69
e-mail: DNedelkov@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 13.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари