Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Финансовата стабилност се доказва чрез представяне на справка по образец, предвиден в наредбата. Към справката се прилагат следните документи:

·         годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор;
·         банкова гаранция, отговаряща на изискванията или договор за застраховка „Гражданска отговорност”;
·         удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Превозвачите, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Превозвачите, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят по избор годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и/или банкова гаранция, и/или застраховка “Гражданска отговорност” и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Когато превозвачът доказва финансовата си стабилност с годишния отчет на предприятието, заверен от регистриран одитор, и средствата от собствения му капитал са в размер по-малък от предвидения в член 7, параграф 1 от Регламент № 1071/2009, освен годишния финансов отчет, представя и договор за застраховка “Гражданска отговорност” или банкова гаранция. В този случай договорът за застраховка или банковата гаранция могат да бъдат сключени съответно издадени за размера на средствата от собствения капитал на превозвача, които не достигат, за да докаже финансовата си стабилност.
 
Банковата гаранция трябва да отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 5 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
 
Гражданската отговорност на превозвача трябва да бъде застрахована за застрахователна сума не по-малка от общия размер на капитала, с който е необходимо да разполага превозвачът съгласно член 7, параграф 1 от регламента. Договорът за застраховка трябва да е сключен по реда на чл. 223, ал. 1 от Кодекса за застраховането. Периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година.
 
Лице за контакти:
Христина Велинова
и. д. директор на дирекция “Автомобилни превози и международна дейност” в
ИА “Автомобилна администрация”
Тел.: 930 88 58
e-mail cvelinova@rta.gevernment.bg


Дата на откриване: 28.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари