Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Предлаганите изменения са следните:

1. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 11 от 2017 г.) бяха възложени нови компетенции на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за провеждане на процедура за оценка на техническата компетентност на кандидатите за определяне като технически служби и свързаните с нея периодични надзори и повторни оценки. С чл. 138г, ал. 13 от Закона за движението по пътищата е предвидено за дейностите по оценка, периодичен надзор и повторна оценка на технически служби Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да събира такси в размер, определен с тарифа, приета от Министерския съвет. В тази връзка с § 5 и § 6 от проекта на постановлението са определени таксите, които следва да бъдат заплащани за съответните документи.

            2. С цел намаляване на регулаторната тежест върху бизнеса, със Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн. ДВ, бр. 2 от 2018 г.) се въведе възможност за удължаване на срока на валидност на разрешенията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, като за удължаване на срока на валидност на разрешенията не се изискват всички документи, които се изискват при издаване на ново разрешение. Условията и редът за тази процедура са разписани в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн. ДВ, бр. 38, в сила от 20 май 2018 г.). В тази връзка, след 20 май 2018 г. е възможно да бъдат подавани заявления за извършване на цитираната услуга. За услугата по удължаване на срока на валидност на разрешенията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, с § 9 от проекта на постановлението са предвидени съответните такси, които следва да бъдат заплащани.

3. В § 14 от проекта на постановлението се въвежда такса за определяне на категория на автогара. Таксата се предвижда във връзка с извършените промени в Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 86 от 2016 г.), с които е въведено изискването за задължителна категоризация на автогарите в страната. Таксата ще се заплаща при подаване от собственика на автогара на заявление за определяне на категорията на автогара или за промяна на категорията на автогара.

4. С изменението на чл. 24, ал. 4 от Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 32 от 2016 г.) е въведен срок на валидност на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил. Това предполага извършването на нова административна услуга по преиздаване на удостоверенията след изтичането на срока им на валидност и изисква изразходването на допълнителен административен капацитет. В тази връзка се предлага § 4 от проекта на постановлението, с който се допълва разпоредбата на чл. 87 от Тарифа № 5.

5. С изменението на чл. 12, ал. 5 от Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 32 от 2016 г.) е въведено изискване неразделна част от удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници да бъде освен списък на превозните средства, с които ще се осъществява дейността, така също и списък с данни на водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания превозвач, но за своя сметка. За извършването на посочената административна услуга към момента не е предвидена държавна такса, въпреки че за предоставянето ѝ е необходимо изразходването на допълнителен административен капацитет. В тази връзка се предлага § 8, с който се допълва разпоредбата на чл. 100 от Тарифа № 5.

6. С § 3, § 4  и § 7 от проекта на постановлението са направени предложения за въвеждане на нови административни такси за предоставяните административни услуги.

7. С § 13 от проекта на постановлението се предлага да бъдат въведени такси за предоставяне услуги в съкратени срокове по някои видове административни услуги – 3 работни дни, 1 работен ден и 7 работни дни.

8. С § 15 от проекта на постановление се предлага създаването на чл. 112ж, съгласно който дължимите такси по глава трета от тарифата, които са за административно обслужване и извършване на процедури и се събират от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, да не подлежат на връщане.

Размерът на таксите е определен в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с Постановление № 1 на Министерския съвет от 2012 г.

С приемането на предложените допълнения в Тарифа № 5 се цели постигане на съответствието й с разходите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за извършване на услугите, в т.ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време.

Приемането на постановлението ще окаже пряко влияние върху държавния бюджет, което е отразено в одобрената финансова обосновка.

Проектът на постановление не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с правото на Европейския съюз съгласно чл. 35, ал 2, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на постановление, докладът и частичната предварителна оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет за срок от 30 дни.

Лица за контакти:

Петър Димитров

Директор на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“,

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,

Тел: 02 930 88 37

Цветелина Илиева-Йорданова

Директор на дирекция „Автомобилни превози“

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Тел.: : 02 930 88 81


Дата на откриване: 3.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 4.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари