Обществени консултации

Проект на Наредба № … от …. 2019 г. за финансовото подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

     Новият Закона за физическото възпитание и спорта е регламентирал дейностите, които могат да бъдат обект на финансово подпомагане със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта, както и лицата, които имат право да получат финансово подпомагане. Съгласно посочената по-горе законова делегация с представения проект се регламентира редът за финансово подпомагане на:

- дейности в областта на изграждане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост;

- поддръжката и развитието на спортната и материално-техническа база на държавните спортни училища, които включват строителство, преустройство, реконструкция и всички видове ремонт на държавните спортни училища и ползваните от тях спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост.


Дата на откриване: 20.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 19.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 май 2019 г. 12:55:54 ч.
Йоан Каратерзиян

Забрана за финансиране на обекти, които попадат в зони за паркове и градини, според ОУП.

В чл. 2 да се направи следното изменение и допълнение:

Добавя се нова ал. 2 със следния текст:

"(2) Не подлежат на финансовото подпомагане дейностите по чл. 1, т. 1, в имоти и територии, които съгласно общите устройствени планове са определени за изграждане на паркове и градини."

Ал. 2 и ал. 3 стават съответно ал. 3 и ал. 4.

Мотиви: Общите устройствени планове целят устойчиво развитие на територията и разграничават спортните терени от тези за паркове и градини. С това се цели обособяване на отделни зони за отдих и спорт. Смесването им е недопустимо, освен ако това не бъде отразено в самия ОУП и съгласувано по реда на българското законодателство. В тази връзка, финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост не е допустимо да се извършва за обекти, които на практика ще попаднат в раздел "Временни строежи" на ЗУТ. От друга страна, такъв текст е необходим, за да пресече опитите на изпълнителната власт да застроява със спортни обекти паркове и градини. Такъв пример е Аспарухов парк в град Варна и наскоро изразеното желание на министър Кралев за строителство на стадион в Борисовата градина в София.

21 май 2019 г. 03:51:30 ч.
dimitkovec

Забрана за финансиране на обекти, които попадат в зони за паркове и градини, според ОУП.

Подкрепям предложеното от г-н Каратерзиян:

В чл. 2 да се направи следното изменение и допълнение:

Добавя се нова ал. 2 със следния текст:

"(2) Не подлежат на финансовото подпомагане дейностите по чл. 1, т. 1, в имоти и територии, които съгласно общите устройствени планове са определени за изграждане на паркове и градини."

Ал. 2 и ал. 3 стават съответно ал. 3 и ал. 4.

Мотиви: Общите устройствени планове целят устойчиво развитие на територията и разграничават спортните терени от тези за паркове и градини. С това се цели обособяване на отделни зони за отдих и спорт. Смесването им е недопустимо, освен ако това не бъде отразено в самия ОУП и съгласувано по реда на българското законодателство. В тази връзка, финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост не е допустимо да се извършва за обекти, които на практика ще попаднат в раздел "Временни строежи" на ЗУТ. От друга страна, такъв текст е необходим, за да пресече опитите на изпълнителната власт да застроява със спортни обекти паркове и градини. Такъв пример е Аспарухов парк в град Варна и наскоро изразеното желание на министър Кралев за строителство на стадион в Борисовата градина в София.