Обществени консултации

Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

 

 

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.  отразява развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република България.

 

Държавната политика в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията по признак „пол” е хоризонтална и обединява действията на изпълнителната власт на всички нива. Провежда се чрез съчетано прилагане на интегриран (мейнстрийминг) подход и временни насърчителни мерки, за което е необходим ефективен национален институционален механизъм. От 2000 г. Министерството на труда и социалната политика организира и координира на национално ниво провеждането на държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в сътрудничество с множество институции и организации.

 

Целта на Доклада е да представи развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете през 2018 г. в страната ни и да отрази постигнатите резултати.

 

В Доклада е поставен фокус върху петте приоритетни области на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.: повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и  доходите; насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите и промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот.

 

Докладът представя дейностите в изпълнение на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за по-ефективно управление на политикатa по равнопоставеност на жените и мъжете и представянето на темата по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Отчетена е и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

 

Докладът е израз на ангажираността на българското правителство по изпълнението на политиката по равнопоставеност и е резултат от дейността на всички заинтересовани страни, вкл. членовете на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет.


Дата на откриване: 16.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари