Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

С проекта на наредбата се транспонира Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 година за изменение на приложенията към Директива № 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес.

 

Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари е въведена в националното законодателство с Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари. През 2010 г. Европейската комисия прие Директива 2010/61/ЕС за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари, която е транспонирана в Наредба № 46. През 2018 г. Европейската комисия прие Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 година за изменение на приложенията към Директива № 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес. Текстът, който трябва да се транспонира се съдържа в чл. 1, т. 2 на директивата и гласи: „В приложение II раздел II.1 се заменя със следното:

II.1 RID

Приложението към RID, съдържащо се в допълнение B към COTIF, е приложимо от 1 януари 2019 г., като се разбира, че където е уместно „RID договаряща се държава“ се заменя с „държава членка.“

Подобен текст вече е транспониран и се съдържа в чл. 2, ал. 1 от Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари.

За да се транспонира Директива 2018/1846 е необходимо единствено да се добави заглавието на директивата в края на § 2 от Заключителните разпоредби на Наредба № 46.

 

 

Лице за контакт:
Станислав Стоянов,
Главен инспектор в ГДЖИ,
ИА „Железопътна администрация“,
Тел.: 02/9409 504,
E-mail: SStoyanov@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 16.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 17.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари