Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

 

 

        На 15.05.2019 г. е публикуван Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/766 на Комисията от 14 май 2019 година за дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 по отношение на крайния срок за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане, крайния срок за съобщаване на измененията на единното заявление или на искането за плащане, както и крайния срок за заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане, за 2019 г. (ОВ L 126 от 15.05.2019 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/766). Удължаването на срока засяга всички схеми и мерки за директни плащания, схемите за преходна национална помощ и мерките, базирани на площ, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане.

        Удължаването е съобразено с графика на проверки във връзка с критериите и условията за подпомагане по схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ, от ПРСР 2014-2020 г. В тази връзка се предлагат промени, като срокът за подаване на заявленията за 2019 г. по схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ, от ПРСР 2014-2020 г. се удължава до 23 май 2019 г., а срокът за извършване на промени в заявленията и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки се удължава до 10 юни 2019 г.

        Със заключителната разпоредба на проекта на Наредба се предвижда влизането й в сила да е на 15 май 2019 г., защото Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/766, който дава възможност на държавите членки да удължават крайните срокове за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане най-късно до 15 юни, влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на ЕС – 15 май 2019 г.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания и идентификация на  

 земеделски парцели“, Министерство на земеделието,

 храните и горите  

 Електронен адрес:

 npetrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 15.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 май 2019 г. 15:38:59 ч.
Ivona83

Липса на мотиви за удължаването на компанията по директните плащания

Здравейте,

Внимателно прочетох мотивите за удължаването на компанията по директните плащания. За съжаление в Доклада на г-жа Кръстева липсват конкретни и обосновани причини за удължаване на срока. Не съм много запозната, но според мен е несериозно държавна структура да обосновава такова важно решение единствено с изречението "Удължаването на срока на кампанията е в интерес на земеделските стопани, тъй като им предоставя повече време за по-коректно очертаване и по-обмислено и информирано заявяване на желаните схеми и мерки за подпомагане, т.е. ще се повиши коректността на декларираните данни, а това е предпоставка за увеличаване на размера на усвоения бюджет за директно подпомагане за българските земеделски стопани." Следващото изречение касае защо е намален срока за обществено обсъждане.

В тази връзка моля детайлно да посочите какви са причините, пореди които се взема решението за удължаване на срока за подаване на зявления по директните плащания.