Обществени консултации

Проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове

Причина за разработването на проекта на наредба е реализирането на законовото правомощие на министъра на здравеопазването да утвърди с наредба стандарти за финансова дейност на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове.

Съгласно чл. 6, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове прилагат стандарти за финансова дейност, утвърдени с наредба на министъра на здравеопазването.

Основна цел на наредбата за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения и комплексни онкологични центрове е постигане на по-добро финансово управление и стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения чрез въвеждане на единни правила за финансово управление, обусловени от общи финансови принципи и политики - общи политики на управление на човешките ресурси, управление на задълженията, възлагане на обществени поръчки и инвестиционни политики.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 15.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 май 2019 г. 11:51:57 ч.
BAPZG_US

Становище на БАПЗГ

БАПЗГ приветства въвеждането на механизми за задължително спазване на принципи за финансово управление на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове – законосъобразност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и добро финансово управление.

Тези принципи за финансова дисциплина и досега би трябвало да бъдат водещи в лечебните заведения. Убеждението на управителния съвет на БАПЗГ е, че публичните средства трябва да се разходват по прозрачен начин и утвърдени стандарти.  Едно от основните  ни предложения и искания към отговорните институции и национално представените синдикати  е изработване на методика за разпределение на финансовия ресурс  спрямо процентното  участие на всички в работния процес.  Повече от десет години бяхме убеждавани, че автономността на лечебните заведения е пречка за подобна препоръчителна методика. Под натиска на ефективните протести и обещанията от страна на Министерство на здравеопазването все пак за кратко време беше създаден и представен за обществено обсъждане един документ с пожелателен характер.  Мнението на БАПЗГ е, че в този вид Наредбата няма да промени начина на разпределение на финансовия ресурс в рамките на лечебните заведения, защото новият регламент предвижда контрол върху икономическите показатели по чл.39, но не и контрол върху реда за определяне и увеличаване на индивидуалните работни заплати. Въпреки, че Наредбата загатва за обективно установени съотношения на основните заплати по категории персонал, органите на управление на лечебните заведения,  за които е предназначена, отново остават напълно автономни в създаването на правила относно трудовите възнаграждения на персонала. БАПЗГ е убедена, че за  да се постигне разумно управление на човешките ресурси, особено в условия на тежък дефицит на квалифицирани специалисти по здравни грижи са необходими и допълнителни регулации.  По наше мнение  не е достатъчно органите на управление на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове да въведат само вътрешни правила за набиране и подбор на кадри, определяне на трудовите възнаграждения, повишаване на квалификацията и професионално развитие на персонала.  Такива  регламенти  и до момента има, но за съжаление се наблюдават тежки диспропорции в заплащането на различните медицински специалисти. Необходимо е да се отчетат много важните за нас критерии за принос на всеки от работещите, като се отчита интензивността на положения труд, броя на работещите професионалисти спрямо броя и тежестта на пациентите. Тези регламенти подлежат на по-дълго обществено обсъждане за постигане на консенсус между всички участници в процеса на лечение и здравни грижи и следва да бъдат приложение към тази Наредба.

В дългоочакваната от нас методика  не виждаме сигурен и устойчив инструмент, който да доведе до справедливо и предвидимо заплащане на професионалистите по здравни грижи и да  постигне обективно, прозрачно и недискриминационно разпределение на разходите за персонал в лечебните заведения за болнична помощ с държавно или общинско участие.